Totuuden talon aula

TOTUUDEN TALO AVOINNA

Fyysinen totuuden talo sijaitsee Oulun kupeessa Haukiputaalla ja on avoinna sovitusti lähes aina.

Soittoaika sovitusti ja arkisin klo 9-16. 

PUH: 040 258 7127

info|a|houseoftruth.education

Verkossa Totuuden talo on avoinna 24/7.

Totuuden talon YouTube-kanava

Totuuden talon videoneuvotteluhuone

Henkilöesittelyt ja yhteystiedot löytyvät tästä

 

Tukiyhdistyksen säännöt

Totuuden talon tukiyhdistys ry:n säännöt on hyväksytty perustamiskokouksessa 15.6.2018. Yhdistyksen rekisterinumero on 221.951.

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Totuuden talon tukiyhdistys ry, ja epävirallisesti englanniksi Supporting Association of House of Truth. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.

 

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää Totuuden talon henkistä, hengellistä, taiteellista ja tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä, sekä tukea ja edesauttaa jäsentensä fyysistä, psyykkistä, henkistä ja hengellistä kehitystä.

 

3 § YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

• järjestää tiedotus-, julkaisu-, verkottumis-, tutkimus-, kehittämis- ja selvitystoimintaa,

• järjestää keskustelu-, oppimis- ja koulutustilaisuuksia,

• järjestää toimintaansa liittyviä retkiä ja matkoja,

• ylläpitää toimintaan liittyviä nettisivustoja ja sosiaalisen median profiileja,

• hankkia, omistaa ja ylläpitää kirjastoja,

• tehdä viestintätyötä,

• ohjata tai toteuttaa tutkimus- ja kehitysprojekteja,

• hakea ja jakaa avustuksia yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan,

• ylläpitää, vuokrata, rakentaa, rakennuttaa ja muutenkin hankkia ja välittää toimi-, retriitti- ja hiljentymistiloja, sekä

• toimia yhteistyössä muiden samaa tarkoitusta ajavien tahojen kanssa tai liittyä niihin jäseneksi.

 

4 § YHDISTYKSEN TOIMINNAN RAHOITTAMINEN

Toimintansa mahdollistamiseksi ja rahoittamiseksi yhdistys

• kerää jäsenmaksua,

• hakee erilaisia avustuksia,

• voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

• voi omistaa toimintaansa varten osakkeita, maa-alueita, kiinteistöjä sekä muuta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,

• järjestää kursseja ja opetustilaisuuksia,

• harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa,

• toimeenpanee asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahakeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia, jolloin myös tilapäisesti harjoittaa ravitsemus- ja anniskelutoimintaa,

• harjoittaa muuta projektiluonteista varainhankintaa, sekä

• välittää yhdistyksen toimintaa tukevia kannatustuotteita, kirjoja ja muita julkaisuja.

 

5 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsentyypit ovat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet.

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen, Totuuden talosta, sen toiminnasta ja opetuksista kiinnostunut yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan, ja on kiinnostunut toimimaan yhdistyksen hyväksi, ja jonka hallitus hyväksyy.

Kannatusjäsenet 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö (esim. yritykset, yhdistykset) tai rekisteröity säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy.

Jäsenmaksu

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Mikäli jäsen liittyy yhdistykseen kesken kalenterivuoden, peritään jäseneltä normaali vuosittainen jäsenmaksu. Mikäli jäsen eroaa yhdistyksen jäsenyydestä kesken kalenterivuoden, jäsenmaksua ei palauteta.

Jäsenen eroaminen

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kirjeellä tai sähköpostilla hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen eronneeksi katsominen

Jäsen, joka ei kunkin tilikauden loppuun mennessä ole suorittanut jäsenmaksuaan muistutuksesta huolimatta, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi.

Jäsenen erottaminen

Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jos hallitus pohtii jäsenen erottamista, on jäsenen kanssa neuvoteltava ja soviteltava aina ennen lopullista päätöstä.

 

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta yhteentoista (2 - 11) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa käyttää asiantuntijajäseniä ja perustaa toimikuntia. Edellä mainituilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Minimissään läsnä on oltava kuitenkin kaksi hallituksen jäsentä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee asian äänten mennessä tasan, kuitenkin vaaleissa asian ratkaisee arpa.

 

7 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

 

8 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi.

 

9 § YHDISTYKSEN TOIMINNANJOHTAJA

Yhdistyksellä voi tarvittaessa olla toiminnanjohtaja, jonka hallitus nimittää. Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain helmi-toukokuussa vuosikokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Yhdistyksen kaikkiin kokouksiin voidaan hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua myös etänä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistetaan tilinpäätös, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet, valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja sekä käsitellään muut mahdolliset esille tulevat tai hallituksen ilmoittamat asiat.

 

11 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle Totuuden talon nettisivuilla ja sähköpostilla, joka lähetetään jokaiselle jäsenelle hänen ilmoittamaansa osoitteeseen viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta ja jossa mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi vuosikokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään tammikuun viimeinen päivä, jotta käsiteltävä asia saadaan mukaan kokouskutsuun.

 

12 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että tätä tarkoittava päätös tehdään vähintään 3/4:lla annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa, jonka kutsussa on mainittu, että sääntöjen muuttamisesta päätetään.

 

13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että tätä tarkoittava päätös tehdään vähintään 3/4:lla annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa, jonka kutsussa on mainittu, että purkamisesta päätetään.

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen tarkemmin määrittämällä tavalla.

Totuuden talo mediassa

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).