Tästä löytyy Smaragditaulun (engl. the Emerald Tablet) useita käännöksiä eri aikakausilta. Mukana ovat myös kuuluisa Sir Isaac Newtonin laatima käännöstyö, sekä Totuuden talossa julkaistu käännös ja tulkinta, joka sisältää alkuperäiset egyptiläiset vihjeet.

 

Translation, by Sir Isaac Newton, found among his alchemical papers as reported by B. J. Dobbs in modern spelling:1. Tis true without lying, certain most true.

2. That which is below is like that which is above that which is above is like that which is below to do the miracles of one only thing.

3. And as all things have been arose from one by the mediation of one: so all things have their birth from this one thing by adaptation.

4. The Sun is its father, the moon its mother,

5. The wind hath carried it in its belly, the earth its nurse.

6. The father of all perfection in the whole world is here.

7. Its force or power is entire if it be converted into earth.

- Separate thou the earth from the fire, the subtle from the gross sweetly with great industry.

8. It ascends from the earth to the heaven again it descends to the earth and receives the force of things superior and inferior.

9. By this means ye shall have the glory of the whole world thereby all obscurity shall fly from you.

10. Its force is above all force. for it vanquishes every subtle thing and penetrates every solid thing.

- So was the world created.

11. From this are and do come admirable adaptations whereof the means (Or process) is here in this.

12. Hence I am called Hermes Trismegist, having the three parts of the philosophy of the whole world.

13. That which I have said of the operation of the Sun is accomplished and ended.----

Nineveh Shadrach from the original Arabic of Book on the Secret of Creation (also named Book of the Causes) attributed to Apollonius of Tyana


1. It contains an accurate commentary that can't be doubted.

2. It states: What is the above is from the below and the below is from the above. The work of wonders is from One.

3. And all things sprang from this essence through a single projection. How marvelous is its work! It is the principle part of the world and its custodian.

4. Its father is the sun and its mother is the moon. Thus the wind bore it within it and the earth nourished it.

5. Father of talismans and keeper of wonders.

6. Perfect in power that reveals the lights.

7. It is a fire that became our earth. Separate the earth from the fire and you shall adhere more to that which is subtle than that which is coarse, through care and wisdom.

8. It ascends from the earth to the heaven. It extracts the lights from the heights and descends to the earth containing the power of the above and the below for it is with the light of the lights. Therefore the darkness flees from it.

9. The greatest power overcomes everything that is subtle and it penetrates all that is coarse.

10. The formation of the microcosm is in accordance with the formation of the macrocosm.

11. The scholars made this their path.

12. This is why Thrice Hermes was exalted with wisdom.

13. This is his last book that he hid in the catacomb.

 
----
Original edition of the Latin text. (Chrysogonus Polydorus, Nuremberg 1541):

Verum, sine mendatio, certum et verissimum:
Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.
Et sicut res omnes fuerunt ab uno, meditatione unius, sic omnes res natae ab hac una re, adaptatione.
Pater eius est Sol. Mater eius est Luna, portavit illud Ventus in ventre suo, nutrix eius terra est.
Pater omnis telesmi totius mundi est hic.
Virtus eius integra est si versa fuerit in terram.
Separabis terram ab igne, subtile ab spisso, suaviter, magno cum ingenio.
Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum.
Sic habebis Gloriam totius mundi.
Ideo fugiet a te omnis obscuritas.
Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis, quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.
Sic mundus creatus est.
Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi.
Completum est quod dixi de operatione Solis.

 

----

Käännös (c) fra Nefastos 2004, 2006 suomeksi (Finnish) in Azazelin Tähti1. Tämä on totuus vailla valhetta, varma ja mitä todellisin:

2. Mikä alhaalla on, on ylhäällä olevan kaltainen. Ja se mikä ylhäällä on, on alhaalla olevan kaltainen, täydellistääkseen ykseyden ihmeen.

3. Ja kuten kaikki on tehty yhdestä, yhden ajatuksella, niin kaikki on syntynyt tästä yhdestä adaptaation kautta.

4. Sen isä on Aurinko, sen äiti on Kuu.

5. Tuuli sitä kohdussaan kantoi. Maa on sen imettäjä.

6. Se on maailman kaikkien Täydellisyyksien isä.

7. Sen voima on täydellinen, kun se on tehty maaksi.

- Erota maa tulesta, herkkä karkeasta, hellävaroin, suurella antaumuksella.

8. Se nousee maasta taivaaseen, ja laskeutuu jälleen maahan, näin saavuttaen ylemmän ja alemman voimat.

9. Niin saat haltuusi koko maailman loiston. Kaikki hämmennys pakenee luotasi.

10. Tämä on voima kaikessa voimassa. Sillä kaiken herkän se voittaa, ja läpäisee kaiken kiinteän.

- Niin on maailma luotu.

11. Tästä tulee, ja tämän tavoin, kaikki adaptaation ihmeet.

12. Sen tähden kutsutaan minua nimellä Hermes Trismegistos, sillä minun ovat kolme maailman tiedon täydellisyyttä.

13. Täytetty on se, mikä oli sanottavani Auringon toiminnasta.

 

----

Smaragditaulu. Käännös suomeksi (Finnish): House of Truth (2015): Smaragditaulun tulkinta Tiedon ja pyhien kirjoitusten pohjalta (sisältää egyptiläiset vihjeet)

 

1. Tämä on (ja Minä Olen) alkuperäinen Totuus, liikkumaton, muuttumaton ja ajaton (Ogdoadi ja Isä-Nu).

 

2. Ylhäällä ja Alhaalla sekä Ulkona ja Sisällä ovat toistensa kaltaisia, ja siten toteuttavat Ykseyden (Ra-Horakhty) Lait (Ma'AT, aiemmin SHu-TeFNuT).

 

3. Kuten Kaikkeus (Isä-Äiti) on lähtenyt Ykseyden (Isän) Ajatuksesta: siten Luomisen Lakien mukaan kaikki asiat ovat syntyessään jaettu tai monikerrottu tästä Yhdestä (tai sen kyljestä). (SHu-TeFNuT)

 

4. Sen feminiiniset vanhemmat (ja silmät) ovat Aurinko ja Kuu (Horus Vanhempi).

 

5. Taivas (NuT) piilotti sen kaari-vatsaansa Ylhäällä, ja Maa (GeB) antoi sille sijan Alhaalla.

 

6. Kaikkeuden (Isä-Äiti) täydellinen Isä on täällä (aTuM, sekä hänen SHu-osa).

 

7. Isän Voima (eli Tieto) ja Valo (eli Tahto, Poika, Horus) on tullut kokonaiseksi heti, kun se on kääntynyt Maata (GeB) kohti. (Horus nimen saaminen)

 

7.2. Opi erottamaan toisistaan Maa ja Tuli, hienovarainen (tietoisuus) karkeasta (kehon tiedostumattomuudesta) huolellisella toimeliaisuudella aina (Ylhäältä Tiedosta ja Taivaasta, Alas Elämään ja Maahan) Viisaudeksi asti (GeB, NuT, Tulinen Silmä, ja 7 Kau).

 

8. Kuin Salama se liikkuu Alhaalta Ylös asti ja Ylhäältä Alas asti saaden näin sekä Ulkoiset että Sisäiset voimat työskentelemään yhdessä, tasapainossa (HoRus, SeTH ja WaS-sauva elektrum versiona).

 

9. Tällä tavoin Kaikkeus alkaa hohtaa Kaikkitietävää Valoa, ja erottamaan hyvän ja pahan lisäksi oikean Tiedon väärästä. (Todistuksen antaminen, Elämänkirjan saaminen)

 

10. Kaikkeuden suurin Voima (Rakkaus, Tulikasteen Ankaruus) etenee pienistä suuriin, polttaen kaiken, voittamalla hienojakoisuuden ja tunkeutumalla kiinteäänkin, paljastaen Tien ja maailmankaikkeuden luomisen (NeBTy-nimen saaminen; Re jumalan Aurinkolaiva, jossa Hu, SiA, HeKaT, GeB ja WePWaWeT).

 

10.2. Sekä Kaikkeus että makrokosmos ja mikrokosmos on luotu saman Lain (Ma’AT) mukaan (aTuM, KHePRi, ja Ra).

 

11. Tästä Laista ovat lähtöisin, sekä sitä tulevat aina seuraamaan, kaikki hyveelliset ja totuudelliset tarkoitukset ja toimintatavat (SHu, 42 jumalaa).

 

12. Siksi olen Hermes (= ”tuntematon”, ”kivikasa”) Trismegist (= ”Kolmesti Suuri”), sillä tunnen Kaikkeuden kolme osaa (kylkeä, kastetta) (Ra-Horakhty, jolla käsinään THoTH; HeH, KuK, ja aMeN; Suun avaamisen rituaali; Valtaistuin-nimen saaminen).

 

13. Näin toimivat Hyve, Aurinko ja Poika. He ovat tulleet täytetyksi (Kultaisen Horus-nimen saaminen).

 

Tämä on miljoona kertaa totta.

 

----

Translation in English: House of Truth (2015) About the Emerald Tablet: Reading from scripture with Knowledge (including Egyptian clues):

 

1. This is (and I Am) the original Truth - still, permanent, and eternal (Ogdoad with Father God Nu).

 

2. Above and Below together with Interior and Exterior are alike, and therefore fulfill the Law of Oneness (Ra-Horakhty) (Ma'AT, earlier SHu-TeFNuT).

 

3. As the All (Father-Mother) is born of the Thought of Oneness, correspondingly all things are divided or multiplied from the side of Oneness. (aTuM, SHu-TeFNuT)

 

4. Its feminine parents (and eyes) are the Sun and the Moon (Horus the Elder).

 

5. Sky (NuT) hid it inside its arch-belly Above, and Earth (GeB) gave it room Below.

 

6. The perfect Father of the All (Father-Mother) is here (aTuM and his Shu-part of SHu-TeFNuT).

 

7. Father’s Power (Knowledge, Truth) and Light (Will, Horus) are complete, when they start to move towards Earth (GeB). (Receiving Horus-name)

 

7.2. Separate Earth and Fire, the subtle (consciousness) from the gross (unconsciousness of body) with knowledge-based action into Wisdom (from Heaven and Knowledge Above till Earth and Life Below) (GeB, NuT, Fiery Eye, and 7 Kau).

 

8. Like a lightning it moves from Below to Above and from Above to Below, uniting Exterior and Interior powers in balance (HoRuS, SeTH and WaS sceptre in electrum mode).

 

9. So, the All starts to shine the all-seeing Light, and to distinguish good from evil, and correct Knowledge from false (Giving Testimony; Receiving the Book of Life).

 

10. The Greatest Power (Love, Severity of Baptism of Fire) of the All burns everything from minor to major, from the subtle to the core of the gross, and thus the Way opens to see how the world was created (Receiving NeBTy-name; Day Bark of Re with Hu, SiA, HeKaT, GeB and WePWaWeT).

 

10.2. The All, together with Macrocosm and Microcosm is created by the same Law (Ma’AT; ATuM, KHePRi, and Ra).

 

11. This Law is the home and guideline to every virtuous purpose and method (SHu, and 42 Gods).

 

12. What I Am is Hermes (= “Unknown” and “pile of stones”) Trismegist (= “Thrice Great”), I know the three sides (also Baptisms) of the All (Ra-Horakhty with hands of THoTH, and Heh, Kuk, and aMeN; Opening of the mouth ceremony takes place here; Receiving Throne name).

 

13. This is the Truth of Virtue, the Sun and the Son. They have been fulfilled (Receiving Golden HoRus-name).

 

A matter a million times true.

 

----

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).