Avaa tai lataa pdf

 

Melkisedekin tuleminen

Kuolleenmeren Kääröt, 11Q13

 

(...) Ja siitä mitä pyhissä kirjoituksissa sanotaan: "Riemuvuotena jokainen saa palata omalle maalleen.” (3.Moos.25:13) ja mitä myös on kirjoitettu: ”Siitä on säädetty näin: Jokainen, joka on antanut toiselle lainan, luopukoon sen takaisin perimisestä. Lainan antaja ei saa enää vaatia velan suoritusta lähimmäiseltään, toiselta israelilaiselta, sillä Herran kunniaksi on julistettu velkojen anteeksianto.” (5.Moos.15:2), näiden tekstien tulkinta on siinä, että ne viittaavat Viimeisiin Päiviin1 ja koskettavat vangittuja2, aivan kuten Jesaja kirjoittaa: ”julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta” (Jesaja 61:1) (...) ihan kuten (...) ja Melkisedekin perinnöstä, (… Melkisedek), joka palauttaa heille sen, mikä heille oikeutetusti kuuluu. Hän julistaa heille riemujuhlan (Jubilee), antaen heille heidän kaikki syntinsä (ja velkansa) anteeksi. Tämän asetuksen hän julistaa riemujuhla-ajan ensimmäisellä viikolla, jota seuraa yhdeksän riemujuhla-aikaa.

 

Sitten “Sovituksen Päivä” seuraa kymmenennen riemujuhla-ajan jälkeen, jolloin hän antaa sovituksen kaikkien Valon Poikien puolesta, ja heidän, jotka ovat vihittyjä Melkisedekin papeiksi. (...) heidän ylleen (...) Tämä aika on säädetty “Melkisedekin suosion vuodeksi”, ja voimallaan hän tuomitsee Jumalan pyhiä ja siten toteuttaa oikeamielisen valtakunnan, juuri kuten hänestä kirjoitetaan Daavidin Psalmeissa: ”Jumalan-kaltainen olento on ottanut paikkansa Jumalan neuvostossa; jumalallisten olentojen keskeltä hän jakaa oikeutta” (Psalmi 82:1)3.

 

Hänestä sanotaan pyhissä kirjoituksissa myös: ”Ota haltuun istuimesi korkeimmassa Taivaassa; jumalallinen olento tulee tuomitsemaan kaikki kansat” (Psalmi 7:7-8)4. Ja tämän seuraavan pyhän tekstin tulkinta: ”Kuinka kauan te poljette oikeutta ja pidätte väärintekijöiden puolta? Selah” (Psalmi 82:2), pätee Belialiin5 ja hänelle ennalta määrättyihin sieluihin6, koska kaikki heistä ovat kapinoineet, kääntyen pois Jumalan säännöistä tullen kertakaikkisen syntisiksi. Tämän vuoksi Melkisedek tulee kostoksi perusteellisesti syyttämään heitä Jumalan sääntöjen mukaan. Hän myös vapauttaa kaikki Belialin voiman alle vangitut, ja hänelle ennalta määrätyt sielut. Melkisedekin kanssa liittoutuneet tulevat kaikki olemaan ”oikeamielisiä jumalallisia olentoja” (Jesaja 61:3)7.

 

(...) on se, jota (...kaikki) jumalalliset olennot. Hänen kohtaaminen on Pelastumisen Päivä, jonka hän on julistanut Jesaja profeetan suulla koskien vangittuja, siinä määrin kuin pyhissä teksteissä kirjoitetaan, ”Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: ’Sinun jumalallinen olento hallitsee’”. (Jesaja 52:7)8 Tämän kirjoituksen tulkintaa: “vuoret” ovat profeettoja, he jotka lähetettiin julistamaan Jumalan totuutta ja profetoimaan koko Israelille.9 ”Ilosanoman tuoja” on Hengen Voideltu10, josta Daniel puhuu: ”Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään.” (Daniel 9:26) Vastaavasti “sanansaattaja, joka tuo hyvän sanoman, joka julistaa Pelastusta” on juuri se sama, josta on kirjoitettu: ”julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia” (Jesaja 61:2).

 

Pyhän tekstin tulkintaa: hän opettaa heitä kaikista historian aikakausista iänkaikkisuuteen (… ja säännöissä) totuuden.11 (...) (.... herruus) joka poistuu Belialista ja palaa Valon Poikiin (....) (...) Jumalan tuomiosta, aivan kuten hänen liittyen on kirjoitettu:”sanoo Siionille: ’Sinun jumalallinen olento hallitsee’” (Jesaja 52:7). “Siion” on kaikkien hyveen ja oikeudenmukaisuuden poikien hengellinen yhteisö12, joka ylläpitää Liittoa13 ja on kääntynyt pois kulkemasta Ihmisten tietä14. ”Sinun jumalallinen olento” on Melkisedek15, joka vapauttaa heidät Belialin otteesta. Tästä pyhät kirjat sanovat, ”anna silloin seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä puhaltaa torveen; tuona sovituspäivänä soikoot torvet kaikkialla maassanne.” (3.Moos. 25:9)

 

Alaviitteet:

1 "Viimeiset päivät" tarkoittavat Totuuden tien kolmea päivää, joista ensimmäinen on Vesikaste, toinen on Tulikaste, ja kolmas on Pyhän Hengen kaste ja kirkastuminen. Tämän symboliikan mukaan noustaan kolmantena päivänä kuolleista ikuiseen elämään, eli kirkastutaan Jumalan Kuvaksi. Lyhyesti luonnehdittuna päivät ovat seuraavat: i) itsensä tunteminen ja muistaminen, ii) itsensä kieltäminen, ja iii) Jumalan eläväksi Kuvaksi pyhittyminen.

2 ”vangittu” tarkoittaa tiedostumattoman mielensä vankina olevaa ihmistä.

Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa ja julistaa jumalille tuomionsa” (Psalmi 82:1, nykyaikainen Raamatun käännös) Tässä käännöksessä jää erityisesti pois, ilmeisesti tarkoituksella, se fakta, että kyseessä on Jumalan-kaltainen, ei itse Jumala. Tähän viittaa myös saman Psalmin kohta 6, jossa todetaan Jumalia olevan useita. Kohdan yksinkertainen tulkinta on se, että tässä Jumalan-kaltaisella tarkoitetaan ”kastettuja ja valaistuneita” ihmisiä, jotka ovat jo kulkeneet Totuuden tien läpi. Myös Jeesus viittaa tähän symboliikkaan omissa opetuksissaan, joissa hän tarkasti määrittelee sen, miten kenestä tahansa ihmisestä voi tulla ”Jumalan Lapsi” (eli ”Jumalan-kaltainen”, myös ”Jumalan Kuva”). (Johannes 10:34-38) Jeesuksen määritelmän mukaan pitää saada ilmoitus (Vesikaste) ja toteuttaa tässä ilmoituksessa ymmärretty Jumalan tahto (Tulikaste).

4 ”Herra, tule vihasi voimassa minun vihollisteni raivoa vastaan. Riennä avukseni, Herra, sinä, jonka käsissä on oikeus! Kutsu eteesi kaikki kansat, asetu istuimellesi korkeuteen!” (Psalmi 7:7-8, nykyaikainen Raamatun käännös) Myöskään tässä ei tule ilmi, että kyseessä on jumalallinen olento, vaan tässä käytetään sanaa Herra, joka viittaa vain itse Jumalaan tai Jeesukseen.

5 ”Belial” on nimi, jota käytetään Kuolleen Meren Kääröissä viittaamaan pahuuteen ja Pimeyden joukkojen hallitsijaan.

6 Tässä on muissa käännöksissä käytetty sanaa ”henki”, mutta suuremmalla ymmärryksellä pitää tehdä ero sanojen ”henki” ja ”sielu” välille. Tässä yhteydessä puhutaan nimenomaan sieluista ja siksi käännöksessä käytetään sanaa ”sielu”.

7 Tässä kohtaa nykyaikainen käännös käyttää termiä ”Vanhurskauden Tammet”, joka symbolien kielen ymmärryksen mukaan voidaan samaistaa esim. egyptiläisen Osiriksen vinjetissä kuvattuun juuri-vesaan, joka puhkeaa itsensä Totuuden jalustasta. Kun tämä uusi kasvi, yleensä lilja tai lootus, puhkeaa kukkaan, siitä tulevat esiin ”neljä Horuksen poikaa”, joilla viitataan ”uuteen sukupolveen” ja uuteen ”taivaaseen ja maahan”, eli sielun osista lähinnä muistiin ja luovuuteen (taivas) sekä järkeen ja tunteeseen (maa). Myös Raamattu todistaa tämän päättelyn oikeaksi, sillä Jesajan kirjan seuraava kohta on nimeltään ”Maan jälleenrakentaminen” (Jesaja 61:4-9).

8 Nykykäännös lopettaa kohdan sanoilla ”Jumalasi on kuningas”. Hallitsija ja Kuningas symbolit tulevat alun perin muinaisesta Egyptistä, jossa kolmatta Totuuden tien vaihetta on kuvattu termin ”Kuninkaitten Kuningas, Jumalten Jumala” avulla. Kyseessä on siis Totuuden tien kolmas päivä, eli kolmas kastevaihe, jossa ensin vedessä kastettu ja sitten tulessa koeteltu sielu on vihdoin valmis kirkastumaan, eli tämän tekstin sanastoa mukaillen tulemaan jumalalliseksi ja Jumalan-kaltaiseksi olennoksi.

9 ”Vuoret” -symbolin vielä varhaisempi tulkinta saadaan muinaisesta Egyptistä, jossa tällä viitataan erityisesti siihen vuoreen, jossa ihminen uudelleensyntyy (ks. esim. Kuolleiden kirjan loitsut 185 ja 186, kuvat. Faulkner, 2011; Psalmi 110:3). Tällä tarkoitetaan Totuuden tien Vesikastetta, jolloin ihminen syntyessään Vedestä ja Hengestä saa ”profetian pään” itselleen ja siten kykenee julistamaan Jumalan totuutta sekä niin sanotusti profetoimaan. Tässä yhteydessä erityistä huomiota vaatii sen ymmärrys, että sana ”Israel” ei tarkoita ensisijaisesti nykyään yleisesti tunnettua Israelin fyysistä kansaa, vaan se tarkoittaa Jaakobin Tulikasteessa saamaa nebty-nimeä, eli häntä itseään. Profeetta siis vastaanottaa tietoa Jumalasta siksi, että hän voisi ensisijaisesti opettaa itseään aina valaistumiseen asti, mutta usein salakavala itsekkyys saa profeetan opettamaan muita ihmisiä tiedollaan, jotta hän ei koskaan itse tulisi valmiiksi.

10 ”Voideltu” tarkoittaa samaa kuin ”messias”. Sanan todellinen merkitys on kaksitahoinen: i) se viittaa symboliseen ”Jumalan Lamppuun”, joka voidellaan täyteen öljyä, jotta se voisi loistaa kirkkauttaan maailman kansoille, toisaalta symboli tarkoittaa ii) ”mitattua”, eli henkilöä, joka on mennyt Tulikasteen läpi. Mitattu ihminen osaa luoda matematiikan ja geometrian vain omaa peukaloa ja etusormeaan käyttäen. Mitattu on myös keskiarvo ”syvyydestä” ja ”äärettömyydestä”, eli hän on luku yksi (1) ja toimii näin ”kaiken mittana” suhteuttaen kaiken itseensä.

11 Viisauden opettajat eivät koskaan keskity opettamaan heidän omaan aikakauteensa ja kulttuuriinsa sidonnaisia oppeja (, jotka ovat lähtöisin heidän maallisesta minästään), vaan pelkästään niin sanottuja ikuisia asioita, eli totuutta itseään (, joka on lähtöisin heidän taivaallisesta minästään).

12 Tähän samaan hengelliseen yhteisöön liittyy automaattisesti jokainen valaistunut ihminen. Esimerkiksi Melkisedek, Kristus, Buddha, Horus, Krishna ja Laotse kuuluvat tähän samaan yhteisöön, he ovat ikuisesti Jumalan rakkaita lapsia.

13 Tällä viitataan Jumalan ja Ihmiskunnan väliseen liittoon, eli Isä-Poika-suhteeseen. Totuuden tien kautta ihminen oppii tuntemaan Jumalan ensin i) silmästä silmään, sitten ii) kasvoista kasvoihin ja lopulta kuten iii) Lapsi/Poika tuntee Isänsä.

14 Termi ”ihmisten tie” on vastakohta Totuuden tielle. Ihmisten tiehen kuuluvat itsekkyys, taikausko ja eläimenkaltaisuus, jotka esimerkiksi Raamatun Ilmestyskirjassa on avattu termien Saatana, Väärä Profeetta ja Peto kautta.

15 Tässä erityistä huomiota vaatii se fakta, että tätä kohtaa ei voisi tulkita enää nykyisestä Raamatun käännöksestä, josta tämä tieto Melkisedekin henkilöllisyydestä on poistettu. Melkisedek on siis kuka tahansa jumalallinen olento, eli Totuuden tien kautta kirkastunut ihminen. Nimi Melkisedek muodostuu kuin permutaationa ja anagrammina heprean sanoista kuningas (melek), elävä (chai), kuva (tselem), eli se voidaan kääntää termiksi ”Kuninkaan Elävä Kuva”, joka on sama asia kuin ”Jumalan Kuva”.

 

Käännöksen lähteet:

Alkuperäinen lähde: Kuolleenmeren Kääröt, käärö 11Q13. URL: http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/11Q13-1

The Dead Sea Scroll Collection at The Gnostic Society Library (2016). The Coming of Melchizedek. Haettu 2.3.2016. URL: http://www.gnosis.org/library/commelc.htm

Pyhä Raamattu. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura, 2002. ISBN 952-449-075-7.

 

Loppukommentti:

Melkisedekin tuleminen on tärkeä pyhä kirjoitus myös siksi, että jo pari tuhatta vuotta on ollut kirkon ja tieteen tutkijoiden kesken epäselvyyttä kyseisen hahmon henkilöllisyydestä. Jos nyt joku tutkija kykenee aukaisemaan ymmärtäväisyyden korvansa, on hänen erittäin helppo lähestyä tätä aihetta uudesta näkökulmasta, totuudesta käsin.

 

Jos Melkisedekin tulemisen haluaa samaistaa Totuuden talossa opetetun Totuuden tien vaiheisiin, voi sen tehdä seuraavalla tavalla. Tekstissä mainitut ”Viimeiset Päivät” ovat Totuuden tien kolme vaihetta, 3 päivää:

 

  1. Ensimmäinen Riemujuhla (Vesikaste), josta alkaa Melkisedekin suosion vuosi, eli mahdollisuus henkilökohtaiseen puhdistumiseen
  2. Sovituksen Päivä (Tulikaste), ja
  3. Pelastumisen Päivä (Pyhän Hengen kaste ja Kirkastuminen).

 

Eli lopulta tämä pyhä teksti, Melkisedekin tuleminen, on lyhyt kuvaus Qumranin lahkon ymmärryksestä Totuuden tiestä. Tämä ymmärrys oli heidän mielestään niin tärkeä, että se tuli kirjoittaa ylös kääröihin ja säilöä tuleville sukupolville. Kiitos siitä heille.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).