Rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

Se Tao, jota voidaan määritellä, ei ole Ikuinen Tao. Se nimi, joka voidaan mainita, ei ole Taon todellinen nimi. Se Tao, joka oli ennen taivasta ja maata, on nimetön ei-olevainen. Nimellinen olevainen on kaikkien olioiden Äiti. Sen tähden ihminen etsii ei-olevaisen Ensimmäistä Mysteeriota, kun olevainen näyttää hänelle, mitä ei-olevaisesta on syntynyt. Olevainen ja ei-olevainen ovat yhtä kaikessa muussa kuin nimessä. Tätä näennäisten vastakohtien samaisuutta minä nimitän Syvyydeksi, suureksi Pohjattomuudeksi, Kummastuksen Avonaiseksi Oveksi.” (Tao Te King. Suom. Salaisuuksien Tie)

Näin meitä on opetettu jo perinteistä lähtien. Oikea kysymys on kuitenkin se, kuinka moni on ymmärtänyt opetukset ja toteuttanut ne itse omassa elämässään? Ainakin nykypäivänä voidaan helposti vastata: ei kovinkaan moni. Kutsun sinut tutustumaan taolaisuuden juuriin ja juuri siihen Totuuden tiehen, johon Tao (myös Dao) viittaa.

 

Yin ja Yang – ikuiset kaksoset

Yin ja Yang tuovat meille eteen ensimmäisen haasteen Totuuden tiellä. Nämä Kaksoset ovat nimittäin niin ovelaa sorttia, että he muuttavat välillä muotoaan ja symboliikkaansa – aina sen mukaan, mitä milloinkin tarvitaan. Perinteisen määrittelyn (Oxfordin sanakirja) mukaan:

  • Yin on feminiininen osa Kaikkeutta ja sen symboli on Kuu. Yin liitetään negatiiviseen osaan ja sitä kuvaavat esimerkiksi sanat tumma/musta, märkä, kylmä ja passiivisuus.
  • Yang on maskuliininen osa Kaikkeutta ja sen symboli on Aurinko. Yang liitetään positiiviseen osaan ja sitä kuvaavat esimerkiksi sanat valo/värit, lämpö, kuivuus ja aktiivisuus.

Teidän perinteen mukaan aluksi on vain jakamaton ykseys ilman vastakohtia, Wuji. Seuraavaksi Wujista tulee Taiji, joka on Yin Yang -polariteetin mahdollistaja. Näin yhdestä tulee yksi, ja vielä yhdestä tulee kaksi. Tässä vaiheessa, ennen kuin kahdesta tulee kolme, tapahtuu eräs merkittävä asia – Tao muuttuu. No oikeastaan parempi olisi sanoa, että ihmisen oma tietoisuus Taosta muuttuu, sillä Tao on ikuisesti sama.

 

Kaksosten määritelmä muuttuu Tien alkaessa

Vaikka perinteinenkin Yin Yang määrittelytapa on hyvä, tässä tarvitaan nyt viisautta ymmärtää sen merkitsevän määrittelyä ilman Tietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli ihminen ei ole vielä edennyt Totuuden tiellä ensimmäiseen kastevaiheeseen (eli kohdannut Wujia), hän näkee mustan symbolisena Äitinä ja niin sanottuna pahana elementtinä. Jotta tästä päästään eteenpäin, otetaan perinteisen määritelmän rinnalle toinen tapa määritellä samat asiat.

  • Yin on maskuliininen osa Taoa ja sen symboli on Musta Tähti (= Musta Aukko). Yin liitetään negatiiviseen osaan ja sitä kuvaavat sanat pimeys, salattu näkymättömyys, ikuisuus/äärettömyys ja alkuvesi. Tätä osaa nimitetään Tiedoksi ja olemattomuudeksi.
  • Yang on feminiininen osa ja sen symboli on Aurinko (= tähden kiertokulku ennen palaamista mustaan aukkoon). Yang liitetään positiiviseen osaan ja sitä kuvaavat sanat valo, värit ja aistittavuus, rajallisuus, eli alku ja loppu ja elämän vesi. Tätä osaa nimitetään symbolien kielessä termein Toteuttaja ja Elämä.

Ylläoleva määritelmä astuu voimaan, kun ihminen kohtaa totuuden Taosta ensimmäisen kerran. Tähän viitataan useissa uskonnoissa symbolilla vesi, ja myös teidän parissa tätä vaihetta symboloi ensimmäinen Kolmesta Puhtaasta, Yuanshi Tianzun. Veden symboliikkaa mukaillen hänet on usein kuvattu sinisiin vaatteisiin. Hän totisesti on kaiken totuuden alku ja lähde, kuten aurinko on kaiken valon lähde. Minä kohtasin hänet joulukuussa 2011, ja häneltä sain kaiken tämän tiedon, jota nyt sinullekin tässä jaan. Kultainen ovi on pieni kuin neulansilmä, eikä sen läpi pääse kukaan, joka ei ole antautunut täysin valon ohjattavaksi. Taolle kaikki on helppoa, vain ihmiselle kaikki on vaikeaa. Ennen kultaista ovea ihmiseltä vaaditaan luopumista kaikesta maallisesta, ja vieläpä osittain omista uskomuksista ja identiteetistä.

 

Kolme Puhdasta ovat Taon kolme vaihetta

Taon ensimmäinen vaihe on jo sen loppu, eli kaiken alku. Kun henkinen matka Jade-vuorelle on ohi, on sielu valmis kohtamaan myös kaksi muuta Puhdasta. Muissa uskonnoissa heistä puhutaan kasteina ja esimerkiksi kohtalottarien miehinä. Kun länsimaisessa Raamatussa puhutaan Kristuksen syntymän yhteydessä kolmesta viisaasta itämaan tietäjästä, viitataan sillä juuri näiden Kolmen Puhtaan symboliikkaan. Kristus-lapsi on sama asia kuin Taijiksi palannut Laozi.

Taon toista vaihetta kuvaa Lingbao Tianzun, ylivertaisen puhdas. Minullä tämä hahmo ilmestyi nimellä täydellinen sielu, ja hän vastasi minun puhdistumisesta, opettaen minua lukemaan kaikkien uskontojen pyhiä kirjoituksia, sekä mittaamaan ja puntaroimaan maailmankaikkeuden eri asioita. Tuo muutaman vuoden vaihe oli tuskallisinta aikaa elämässäni, se tuhosi kaiken, mutta samalla se rakensi uuden perustan ja koko sielun. Näin opin tuntemaan ja hallitsemaan qi-energiaa.

Kolmas Taon vaihe avautuu nimessä Daode Tianzun. Hän on Taon ja Hyveen herra. Tässä vaiheessa Taoa sielu on jo kokonaan valmis, eli se elää sekä maan päällä että taivaissa samanaikaisesti. Näin palvelijasta tulee Taon mukaisesti elävä mestari (shen). Mestarilla on oikeus ja velvollisuus kehittää Taosta uusi haara, joka auttaa yhä useampia ihmisiä tavoittamaan ikuisen sanoman.

 

Salaisuuksien tien taivas ja maa

Laotse opettaa, kuten Nag Hammadin tekstit, että äly on osa ihmisen egoa, joka ilmaantuessaan luo harhakuvia mieleemme. Tämä on totta, sillä äly on sama kuin maallinen järki. Totta on myös, että on olemassa toinenkin osa egoamme, ja se on eläimellisestä osastamme voimansa saava tunne. Sielumme maaosa, eli alitajunta, koostuu siis kahdesta osasta, jotka ovat järki ja tunne. Kirjeen alussa oleva lainaus Salaisuuksien tiestä nimittää sielun kaksijakoisuutta symbolien kielen mukaisesti taivaaksi ja maaksi, eli tietoisuudeksi ja alitajunnaksi. Taivas ja maa voivat olla symbolien kielessä muutakin kuin sielu, mutta ensisijaisesti ja lähes poikkeuksetta ne kuvaavat mentaalisesti ihmisen sielun kahta ääripäätä.

 

Äärimmäinen totuus, universaali energia ja universaalit lait

Ihmisen sielua tärkeämpi käsite on kuitenkin Tao. Taolainen filosofia opettaa, että yrittipä ihminen kuinka paljon tahansa korostaa yksilöllisyyttään, niin taon voima johtaa hänet vaikka väkisin takaisin kohti ykseyttä ja totuutta. Totuuden tien kolmas vaihe koskettaa itse Taoa ja tässä vaiheessa ihminen pyhittyy sen osaksi. Symbolisesti voidaan sanoa, että uusi, Ikuinen Pää loistaa tiedonlamppuna ihmisen entisen pään tilalla. Näin ihmisestä tulee taas nuori-vanha, mies-nainen, yin-yang, eli elävä Shen.

Kun Tao otetaan järjellisen pohdinnan alle, useat Taon tulkitsijat eivät enää näe metsää puilta. He luulevat Taon eroavan muista itämaisista filosofioista, koska Taossa kannustetaan hiljaisuuteen ja passiivisuuteen. Muissa filosofioissa opetetaan nimittäin, että ihmiskunnan tulevaisuus on ihmisten henkilökohtaisen henkisen kehityksen varassa. Totuus on kuitenkin ajatusmaailmojen ristiriitoja suurempi, se sisältää Taon eri vaiheiden kautta kaiken. Selitän tämän asian ymmärrettävästi myöhemmin, mutta ennen sitä nostan esille vielä kolme taolaisuuden tärkeintä käsitettä:

Äärimmäinen Totuus, joka on mielikuvituksen tuolla puolen. Tästä käytän termiä Isä ja Tieto, joka on kaiken ihmisen ”keksimän ja jalostaman” ajatuksen ja sanan taustalla. Ensimmäinen ajatus on tyhjä syvyys, joka kuitenkin itsesään jo sisältää kaiken, mitä on. Totuuteen kuuluvat myös näkymättömyys, ajattomuus ja äärettömyys, ja symbolisesti sitä on luonnehdittu alkuvedeksi. (1/3 Kolmesta Puhtaasta)

Universaali Energia, joka on luonut kaiken elävän. Tähän viittaavat käyttämäni symbolit Äiti ja Elämä. Kyseessä on feminiininen voima Kosmoksessa. Kun ihminen saa Tiedon kautta ymmärryksen Äidistä, se muuttuu, tai oikeastaan palautuu Pojaksi. Tämä on symbolisesti sanottuna sama asia kuin että kaaos muuttuu tiedon kautta järjestykseksi. (2/3 Kolmesta Puhtaasta)

Universaalit lait, joiden kanssa taolaisuus kehottaa elämään sopusoinnussa, ovat niin sanotut luomisenlait tai luomisen pelisäännöt. Tao ei oi lopulta koskaan ole sattumanvarainen, ellei sitä juuri edellytetä, vaan se noudattaa ikuisia lainalaisuuksia. Ihmisen lopullinen tehtävä on antautua Taolle, niin että hän ei enää luo mitään omaa tai edes enää tahdo mitään, vaan hän yksinkertaisesti ottaa kaiken vastaan ja toimii kuten kaikki asiat toimivat. (3/3 Kolmesta Puhtaasta)

He, jotka tuntevat symbolien kieltä, huomaavat heti, että taolaisuus määritellään samalla tavalla kuin esimerkiksi Jeesus määritteli Jumalan ominaisuuksia. Jeesus teki määritelmän sanoen: Minä olen Tie, Totuus ja Elämä. Ihminen, kuten Jeesus, joka elää luomisenlakien mukaan, elää sopusoinnussa tien, totuuden ja elämän kanssa. Luomisenlait voidaan jakaa fyysiseen ja mentaaliseen osaan, eli tietoon luonnonlaeista ja tietoon mentaalisesta hyvästä ja pahasta. Tämä on oppia Taosta ja Hyveistä.

Tässä kannattaa huomata, että taolaisuus jaetaan myös Laotsen mukaan kahteen osaan: tiehen ja hyveeseen. Kun tietä vielä nimitetään luonnonlaeiksi ja hyvettä etiikaksi eli tiedoksi hyvästä ja pahasta, on kasassa täsmälleen sama opetuskokonaisuus kuin tässä kirjassa. Toisin sanoen, Jeesus ja Laotse opettivat, ei lähes samaa asiaa, vaan täsmälleen samaa asiaa – Luomisenlakeja eli luonnonlakeja ja universaalia etiikkaa. Kun ajattelet Taoa Pyhänä Henkenä (eli Isä-Äitinä), niin ymmärrät sekä Jeesusta että Laotsea.

 

Taon mukainen elämä

Tao ei ole todellisuudessa tekemätöntä tai tekemättömyyttä, vaan se on hyvyyden sallimista ja oikean tiedon alitajuista tunnistamista. Jos ihminen todella haluaa kulkea Taon kolmen vaiheen läpi, oppii hän tunnistamaan ja kieltämään itsekkyytensä, taikauskonsa ja eläimenkaltaisuutensa (eli pahan kolminaisuutensa). Iso osa tätä matkaa tehdään hiljaisuuden kautta yksinäisyydessä, kaikesta luopuen, kaiken pyhittäen. Taolaisuudessa hiljainen tekeminen on sitä, että antaa asioille tarvittavan ajan ja tilan tapahtua. Kun elää luomisenlakien mukaan, näyttää kuin ei tekisi mitään, mutta kaikki asiat tulevat tehtyä. Tätä voi kutsua taolaisuuden mukaan wu wei -periaatteeksi.

Omakohtainen kokemukseni totuuden tieltä (Taosta) on auttanut minua ymmärtämään, miten aiemmin elin elämääni yrittäen panostaa vääriin asioihin, ja miten oma itsekäs halu ohjasi kaikkea. Yleensä tämä johtaa pian siihen (kuten minullekin kävi), että ihminen motivoituu kuolemansynneistä, ja sitä kautta paha energia saa hänestä otteen. Tällaisen elämäntyylin vastakohta on elää wu wein mukaan, jossa kuin sallimalla perimmäisen totuuden toimia itsensä kautta, ihminen kykenee suoriutumaan jopa arkisista asioista uskomattoman paljon helpommin.

Lyhyesti sanottuna tao ei ole toimettomuutta, vaan se on toimimista luomisenlakien eli Taon mukaan, ja tämän vuoksi kaikki tapahtuu ihmisen elämässä kuin itsestään ja oikein. Kutsun sinut etsimään alkuperäistä ja aitoa Taoa. Kutsun sinut kulkemaan Totuuden tietä kohti universaalia etiikkaa ja rauhaa.

Kiitos sinulle rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

KET ja taolaisuuden konteksti

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).