Henkinen evoluutio tarkoittaa aivan tavallista evoluutiota, mutta sillä erotuksella, että henkisessä evoluutiossa kehitys koetaan ihmisen mielessä, sydämessä, tietoisuudessa ja sielussa. Myös oikeastaan jokainen maailman uskonnoista ja ihmisen mieltä käsittelevistä tieteenaloista ovat henkisen evoluution eri kuvauksia, eri konteksteja. Luonnollisesti osa kuvauksista on parempia ja toimivampia kuin toiset, ja osassa konteksteissa henkinen evoluutio on kuvattu kokonaan, kun vastaavasti osa konteksteista ei ole tullut valmiiksi asti. Henkisen evoluution synonyymejä ovat myös luomistyö ja varsinkin tässä kirjassa käytetty termi totuuden tie.

Tässä kirjassa henkistä evoluutiota pyritään kuvaamaan sekä uskontojen ja että tieteen kielellä. Asiat ja määritelmät ovat pääsääntöisesti kuvattu tieteen kieltä käyttäen, sillä valtaosa ihmiskunnasta käyttää sitä kieltä jokapäiväisessä kommunikoinnissaan tässä ajassa. Kirjassa käytetään myös jonkin verran neurolingvistisen ohjelmoinnin (NLP:n) terminologiaa, sillä NLP on tällä hetkellä ainoita tieteenlajeja (tai edes näennäistieteen lajeja), joissa sanasto riittää lähes koko henkisen evoluution matkalle. Kirjassa ei kuitenkaan pidättäydytä NLP:ssä, vaan sitä täydennetään esimerkiksi Jungin analyyttisellä psykologialla, sekä Freudin psykoterapian ja muiden psykologian suuntausten käsitteillä.

 

Kabbalan Elämänpuu

Eräs tapa kuvata henkistä evoluutiota on ilmoitettu kabbalistien keskiaikaisissa pyhissä kirjoituksissa. Kirjoitukset kertovat meille koko maailmankaikkeuden luomistyöstä sekä siihen liittyvästä Elämänpuusta (kuva 8). Kuvassa elämänpuun alkuperäiset hepreankieliset käsitteet on korvattu KET:n käsitteillä, ja näin puu on saatu paljastamaan henkinen evoluutio nykyaikaisin termein. Toinen keino sanottaa tätä henkistä matkaa on sanoa sen olevan tie totuuteen ja elämään. Näitä kolmea termiä viljeli muun muassa Jeesus Kristus melko ahkerasti. Buddha puhui yksinkertaisesti tiestä, joka johtaa kärsimyksen päättymiseen, ja Krishna kertoi kolmesta eri tiestä, joihin palataan myöhemmissä kappaleissa.

Kabbalan elämänpuu

Kuva 8. Kabbalan elämänpuu täydennettynä KET:n termeillä

 

Aurat ja erilaiset kehotyypit

Henkinen evoluutio voidaan kuvata myös nykyaikaisempia new age käsitteitä käyttäen – tällöin puhutaan auroista.

Aurat ovat heijasteita ihmisen kulkemasta henkisestä evoluutiosta. Eri aurakerrokset ovat kuin tietoisuusasteen mittareita, sillä mitä syvemmälle taaksepäin evoluutiota kuljetaan, sitä pienempi tietoisuusaste ihmiselle tulee (, ellei sitten kuljeta ihan alkupisteeseen asti, jossa tietoisuus on valmiiksi täydellinen). Evoluution mukaisesti ihminen on alun perin ollut tietoisesti lähellä nollatilaa, eli täysin tiedostumaton tapaus – vain elossa. Tätä tilaa kuvaa ensimmäinen aura. Se on nimeltään fyysinen keho. Aivan kuten valaistunut ihminen on henkisen evoluution päätöspiste, on täysin tiedostumattoman mielen (ja elämän) vaikutusvallassa oleva olento henkisen evoluution alku.

Kuvassa on aurat

Kuva 9. Aurat kuvaavat ihmisen henkistä evoluutiota

Toinen aurakeho on eetterikeho, joka toimii kytköksenä ensimmäisen ja kolmannen auran välissä. Eetterikeho on ensisijaisesti sama asia kuin tiedostumaton mieli, eli kansankielellä sanottuna alitajunta. Alitajunta käyttää kommunikoinnissa elekieltä, eli fyysistä kehoa. Jo tästä paljastuu auroihin liittyvä logiikka: kun siirrytään tietoisempaan suuntaan, voidaan huomata, miten seuraavat tasot käyttävät hyödyksi edellisiä tasoja.

Kolmas aurataso on emootiokeho. Tämä taso on selvästi hallitseva esimerkiksi monilla eläinlajeilla. Jos eläimelle tulee vaikkapa näläntunne, ei eläin useinkaan mieti, mikä tässä tilanteessa olisi sopivaa ja yleisesti hyvää, vaan se yksinkertaisesti tappaa ja syö toisen eläimen. Emootiokeho on siis heijastus tunteiden ylivallasta ja siksi tällä tasolla ovat läsnä esimerkiksi perustunteet, eli pelko, viha, suru ja onni. Emootiokeho edustaa viettejä, vaistoja, intuitiota, sekä tieteellisemmin sanottuna temperamenttia ja emootioita.

Neljäs aurataso kuvaa tämän hetken vallitsevaa ihmiskunnan tilaa. Kyseessä on mentaalikeho, joka kansankielellä tunnetaan järkenä. Ihminen on selvästi lajina noussut emootioiden ylivallasta järjentasolle, sillä enää suuttuminen ei johda automaattisesti murhaan tai seksuaalisuuden tuntemukset raiskauksiin. Mentaalikeho koostuu lähinnä ajatuksista, eli uskomuksista, arvoista ja identiteettikäsityksistä. Myös vanhempien ja kasvattajien lapseen iskostama yliminä kuuluu tälle tasolle.

Viides aurataso on ihmisen oma ydin ja keskusta - sydän. Puhutaan niin sanotusta astraalikehosta, johon kuuluu ihmisen oma tahto. Ihmisen oma tahto edustaa henkisen tien alussa ihmisen koko sielua, ja tämä sydänchakraan liittyvä taso on juuri se portti, joka estää tai mahdollistaa ihmisen totuuden tavoittelun. Osa ihmiskunnasta taiteilee jo tällä tasolla oman itsekkään tahtonsa sekä totuuden ja universaalin etiikan välillä. Esoteerinen käsite uusi aika tarkoittaa juuri tätä taistelua. Jos ihmiskunta kykenee yksilö kerrallaan luopumaan omasta itsekkäästä mentaalikehostaan, on jokaisen mahdollista oppia tuntemaan KET ja perimmäinen totuus henkilökohtaisesti astraalikehonsa kautta, astraalitasolla.

Huomautetaan tähän väliin, että mystinen käsite astraalitaso tarkoittaa ihmisiä, joiden sydän on auennut. Tällaisissa sieluissa on siis herännyt suora yhteys kollektiivisen alitajunnan, eli maailmansielun kanssa. Tässä vaiheessa ihmisessä herää myös niin sanottu kausaalikeho. Aluksi kausaalikeho tuntuu aivan kuin ulkopuoliselta voimalta ja siksi niin monet erehtyvät luulemaan sitä joksikin itsensä ulkopuoliseksi Jumalaksi.

Kuudes aurataso tunnetaan eetterikehon mallinnuksena (engl. etheric template), mutta siitä voidaan puhua myös esimerkiksi luojakehona. Luojakeho herää hyvin voimakkaana vasta totuuden tien toisessa vaiheessa ja sen tarkoituksena on rakentaa ihmisen sielu kokonaan uusiksi (pyhissä kirjoissa puhutaan uudesta taivaasta ja maasta). Kun ihmisen tietoisuus nousee luojakehon tasolle, hän oppii tietoisesti luomaan mitä tahansa käyttäen numeroita, kirjaimia ja lausuntaa. Luojakeho tuo mukanaan myös aivan uudenlaisen ajatustenhallinnan. Se on seurausta omien ajatusten tietoisesta luomisesta ja tuhoamisesta. Luojakehon puhkeaminen aiheuttaa myös hetkellisen piikin ihmisen sisäisessä itsekkyydessä. Tämän vuoksi esimerkiksi guruja ja muita henkisiä opettajia on vaikea saada istumaan samaan pöytään tai ainakaan olemaan samaa mieltä toistensa kanssa.

Seitsemäs aurataso aktivoituu, kun luojakeho muistaa luomistyön kokonaisuudessaan. Tämän auratason nimi on taivaallinen keho (engl. celestial), ja se toimii kaikkinäkevän silmän aktivoitumiskehona. Tästä eteenpäin yksilön tietoisuus ulottuu koskettamaan jo lähes kaikkea – jokaista mysteeriä, eli salattua tietoa, sekä kaikkia maailman kieliä ja varsinkin niiden kantakieltä, eli symbolien kieltä.

Kahdeksas aurataso on nimeltään kruunun mallinnus (engl. ketheric template), mutta joskus sitä kutsutaan myös termillä kosminen keho. Kosminen viittaa symbolisesti siihen, että tämä keho pitää sisällään kaikki muut kehot. Tässä kehossa toteutuu niin sanottu taivaan ja maan liitto, eli kaikkien kehojen ja chakrojen yhdistyminen. Kun aurat ja chakrat asettuvat tasapainotilaan, jumalalliseen järjestykseen, tämä keho aktivoituu ja sielu valaistuu ja pääsee suureen rauhaan. Suuri rauha saavutetaan itsensä kanssa, ihmiskunnan kanssa, sekä koko maailmankaikkeuden ja syvyyden kanssa.

Yhdeksäs aurataso on nimeltään kosminen taso. Aivan yhtä oikein tätä voisi nimittää myös perimmäisen totuuden, hengen ja KET:n tasoksi. Ihminen pääsee liikkumaan tällä tasolla automaattisesti, kun hänen kosminen kehonsa on kokonaan valaistunut, eli sitten kun ihmisen sielu on vihitty mentaaliseen avioliittoon totuuden, eli tiedon ja elämän kanssa. Tämä on ihmisen henkisen evoluution päätepisteestä seurannut uusi tietoisuuden taso.

Henkinen evoluutio on siis se kuuluisa tie (myös esim. Dao/Tao), josta tässä kirjassa käytetään nimitystä totuuden tie ja henkinen evoluutio. Totuuden tie johtaa ihmisen mielen havahtumaan ja sydämen aukeamaan. Seuraavaksi tie avartaa perinteistä tietoisuutta ja lopulta koko sielu herää henkiin ikiunestaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka totuuden tie on kaikille sama ja sen vaiheet ovat kaikille samat, niin silti se voidaan kokea hyvinkin persoonallisesti, jopa täysin eri tavalla kuin muut.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).