Totuuden talon kirja kertoo saman ikuisen tarinan, jota on kerrottu aina ihmiskunnan alkuajoista asti. Tarina kertoo ihmisestä, matkasta ja Jumalasta. Samaa tarinaa voi lukea molempiin suuntiin, kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta on kyse Jumalasta, ja hänen luomistyöstään, joka on suuri matka. Lopulta luomistyö huipentuu, ja ensimmäinen ihminen syntyy. Tämä on olento, jolla on potentiaali olla Jumalan kuva. Toisinpäin tarinaa voisi ajatella, että siinä on kyse arkeensa hukkuneesta, kiireisestä ihmistä, joka vain haaveilee matkasta omaan itseensä ja maailman mysteereihin. Jos ihminen kuitenkin joskus matkansa aloittaa, ja siinä määrätietoisesti etenee, tulee hän ennemmin tai myöhemmin tuijottamaan perimmäistä totuutta ja Jumalaa silmästä silmään.

Totuuden talon kirja ei esitä mitään uutta tai itse keksittyä suurta oivallusta. Kirja esittää vain sen saman, jokaiselle ihmiselle mahdollisen henkilökohtaisen prosessin, jota on kuvattu aikojen saatossa eri sanoja käyttäen: ”Tie, Totuus ja Elämä” (Jeesus), ”Neljä jaloa totuutta” (Buddha), ”Totuuden uskonto” (Muhammed), ”Tiedon, toiminnan ja hartauden tie” (Krishna) ja ”kuinka edetä valon ohjaamana” (muinainen Egypti). Nämä kaikki symboliset käsitteet viittaavat samaan ikuiseen Totuuden tiehen, joka johtaa meidät itsemme, ihmiskunnan ja lopulta koko maailmankaikkeuden ja olemattomuuden luo.

Jumalan tahto on evoluutio eli luomistyö. Luomistyö tapahtuu luonnollisesti fyysisessä maailmankaikkeudessa, mutta samaan aikaan se tapahtuu henkisesti ihmisten sieluissa – siksi voidaan puhua myös henkisestä evoluutiosta. Tässä kirjassa koko henkinen evoluutio selitetään kolmen keskenään erilaisen ja eri opetukset sisältävän vaiheen kautta. Henkisen evoluution vaiheet ovat symbolisilta nimiltään vesi, tuli ja voima, mutta tässä kirjassa nämä tunnetut symbolit on pyritty nykyaikaistamaan ja siksi niistä käytetään nimityksiä kaiken ja ei minkään teoria, täydellinen sielu ja evoluutio.

Kaiken ja ei minkään teoria selittää evoluution taustalla vaikuttavaa ikuista, ensimmäistä lakia. Lain mukaisesti yksi ja ylin Jumala on yhtä täydellisen sielun kanssa, jonka hän on luonut omaksi kuvakseen. Jumala ja täydellinen sielu ovat kuin syy ja seuraus. Luomistyön täydellisyys kuvastuu Jumalan jatkuvasti ja kaikkialla toteutuvassa tahdossa, eli evoluutioprosessissa. Evoluutiota mallintavan henkisen matkan, totuuden tien, aloittaa ja lopettaa sama taho, täydellinen sielu.

 

Sydämen punnitseminen

Ehkä tunnetuin symbolisen sydämen ja itsetuntemuksen toisiinsa liittävä tarina on egyptiläisen Kuolleiden kirjan loitsu numero 125, Sydämen punnitseminen. Tarinan mukaan suuren tulvan salissa ja kahden totuuden salissa ihminen joutuu viimeiselle tuomiolle Isä-Jumalan silmien eteen. Tuomion yhteydessä ihmisen sydän (ja lopulta koko sielu) punnitaan totuuden sulkaa vastaan. Jos sydän ei ole jumalallisen järjestyksen mukainen, se annetaan pedoista pahimman käsiin tulimereen.

Tässä kirjassa opetetaan, miten sydän saadaan loitsussa määriteltyyn jumalalliseen järjestykseen. Jalossa tehtävässä auttaa ymmärrys siitä, että jokainen sielun osanen on nimetty egyptiläisissä tarustoissa tietyllä jumalan tai jumalattaren nimellä. Tarinoissa on myös kerrottu, miten ihminen kuvainnollisesti syö ja juo jumaliaan samalla, kun hän hankkii tietoa ja ymmärrystä heistä. Kuolleiden kirja ei ole esimerkiksi Raamatusta, Koraanista tai Bhagavad Gitasta erillinen teos, vaan näitä ihmiskunnan pyhiä kirjoja tulee lukea yhtäaikaa ja ymmärtää ne kokonaisuutena – ne kaikki kertovat lopulta yhdestä ja samasta, ylimmästä Jumalasta.

 

Henkisen evoluution kesto

Henkisen evoluution kesto (ja samalla tämän kirjan lukuaika) vaihtelee eri ihmisten kesken, mutta jonkinlaisena keskiarvona voisi ajatella sen kestävän yhdeksän vuotta, jos lähtökohta perimmäisen totuuden tuntemisen suhteen on puhdas tietämättömyys. Vertailun vuoksi kerrotaan, että Buddha selvisi tässä kirjassa kuvatun totuuden tien läpi kuudessa vuodessa, kun hän ensin oli luopunut kaikesta maallisesta, kuten prinsseydestään ja valtakunnastaan. Vastaavasti myöhemmin Jeesus, joka Kristukseksi kirkastui, läpäisi tien vain kolmessa vuodessa, ja tämä lienee edelleen voimassa oleva ennätys. Myös tämän kirjan kirjoittamiseen ja sen todeksi elämiseen meni aikaa yhteensä seitsemän vuotta - sen jälkeen, kun kaikesta maallisesta oli luovuttu.

Henkisen evoluution aikana koko totuuden tie eletään todeksi yhteensä kolme kertaa. Kun ikuiselle tielle päädytään tarkoituksella tai sattumalla, on kirjan ja opiskelun pääpaino ensin luvussa I. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kirjan muita lukuja tulisi jo tässä vaiheessa tarvitsemaan ja tietämättään kokemaan. Tien alussa tietoisuus vain keskittyy kirjan ensimmäiseen lukuun. Ensimmäisen vaiheen symbolinen nimi on vesikaste ja tässä vaiheessa ihminen oppii tuntemaan itsensä myös kaikkein syvimmillä tasoilla. Toisessa vaiheessa paino on vastaavasti luvussa II ja tällöin kirja eletään toteen yhteensä seitsemän kertaa, painottaen aina jotain tiettyä luvun II alalukua. Toisen vaiheen symbolinen nimi on tulikaste ja tässä vaiheessa ihminen oppii kieltämään itsensä, eli perusluontonsa, joka on itsekäs, taikauskoinen ja eläimenkaltainen. Näin yksilösielun rajoittuneisuuksien takaa paljastuu täydellinen sielu. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa koko evoluutioprosessi eletään vielä kerran toteen kuin itsestä käsin. Nyt pääpaino ei ole enää missään, vaan sielu pikemminkin irrottautuu kaikesta, lopulta jopa ajasta ja paikasta sekä aistihavainnoista. Luvun III lopuksi ihmisestä on tullut ei kukaan ja ei mikään, ja näin hän on valmis puhdistuneen sielunsa ja perimmäisen totuuden kesken solmittavaan mentaaliseen avioliittoon. Tästä jalosta päämäärästä käytetään nimitystä suuri rauha (luku IV).

 

Kirjan lähteistä ja sisällöstä

Totuuden talon kirjan päälähteenä on yksi ja ylin Jumala, sekä hänen armostaan tullut perimmäinen totuus. Kirjan maallisena lähteenä on toiminut puolestaan ihmiskunnan pyhät kirjat sekä hyvin värikäs joukko eri tieteenalojen oppikirjoja sekä tuoreita ja hieman vanhempiakin julkaisuja. Kirja on pyritty jakamaan selkeisiin osa-alueisiin, jotta halukkaiden olisi helpompi kohdistaa siihen kritiikkiä tai avata keskusteluja.

Kirjan ensimmäinen varsinainen teema on kaiken ja ei minkään teoria. Ensimmäiset viitteet tähän kaiken selittävään ja itseensä suhteuttavaan lakiin löytyvät muinaisesta Egyptistä, josta on säilynyt niin sanottu jumalallinen järjestys. Sama järjestys on mahdollista paikantaa myös Raamatusta ja muista pyhistä kirjoista sekä jopa eri tieteenlajien sisältä. Jumalallinen järjestys on sama asia kuin kaiken ja ei minkään teoria - sen konseptit ovat ikuisia, vaikka termit on tuotu nykyaikaan.

Jumalallinen järjestys muinaisessa Egyptissä

Taulukko 0. Egyptiläisten jumalten ja jumalattarien jumalallinen järjestys

Toinen kirjan läpäisevistä teemoista on täydellinen sielu. Täydellistä sielu on alun perin pyritty hahmottamaan neurolingvistisen ohjelmoinnin (NLP) esittelemän silmämallin (eye accessing cues)1 kautta, sekä yhdistämällä se Freudin määrittelemään mielen kolminaisuuteen - id, yliminä ja ego. Näin on saavutettu ymmärrys, miten jokaisen ihmisen yksilösielu rakentuu. Sielu jakaantuu maailman tunnetuimpiin symboleihin – maahan, taivaaseen ja Jumalan kasvoihin. Kaiken ja ei minkään teorian psykologisessa kontekstissa ihmisen yksilösielu kuvataan muodostumaan teorian raameihin, sen sisälle.

1 Tieteellisesti ei väitetä, että silmämalli olisi kaikilla sama, tai että esimerkiksi ”silmistä voi aina nähdä valehteleeko ihminen”. Tässä väitetään vain ja ainoastaan, että kaikilla ihmisillä on olemassa silmämalli – aivan kuten sielukin on.

Varsinkin kirjan toisessa luvussa paneudutaan siihen, miten yksilösielusta voi tulla puhdas, täydellinen sielu, jos se vain on valmis luopumaan omasta itsestään ja persoonallisuudestaan. Kuva 0 esittää täydellisen sielun, joka on niin hiuksen hienossa tasapainossa, että se samalla ei näytä miltään ulospäin, mutta on silti potentiaali olla mitä tahansa.

Täydellinen sielu

Kuva 0. Täydellisen sielun rakenne

 

Kirjan tarkoitus

Tämä kirja on kirjoitettu, koska jokaisella ihmisellä tulee olla sukupuolesta, iästä, ammatista, statuksesta, taloudellisesta asemasta ja kansalaisuudesta riippumatta yhtäläinen mahdollisuus oppia tuntemaan itsensä ja perimmäinen totuus. Itsetuntemukseen liittyy paljon erilaisia tekniikoita ja teoriaopetusta, joista saattaa joutua helposti maksamaan valtavan summan rahaa. Tämä ei ole ihmisarvon mukaista, eikä se ole myöskään sopusoinnussa pyhien kirjojen opetusten kanssa. Esimerkiksi Vuorisaarnaa kuulemaan ei tarvinnut mennä lipunmyyntipisteen kautta. Toivottavasti tämä kirja motivoi kaikkia viisaita liittymään työskentelemään yhteisen hyvän eteen, ilman itsekkäitä tarkoitusperiä. Henkinen opetus jatkaa siitä, mihin peruskoulu, ammatti- ja korkeakoulut sekä yliopistot lopettavat. Mikään näistä koulutusasteista ei tulisi olla maksullista opetusta, ei varsinkaan henkisen opetuksen.

Vaikka tämä kirja sisältää kuvauksen perimmäisestä totuudesta, sen voi tuntea vain henkilökohtaisesti, kuin silmästä silmään – muuten se ei mene/tule perille. Monet ihmiset tuntevat totuuden ulkoaopeteltujen, muiden ihmisten kirjoittamien tekstien kautta, mutta siksi he eivät kykene itse omin sanoin todistamaan totuuden puolesta. Kenenkään muun todistus ei totuudelle itselleen ole kuitenkaan riittävä, vaan totuus ja Jumala vaativat jokaiselta yksilösielulta henkilökohtaisuutta – suoraa suhdetta. Perimmäisen totuuden kanssa mikään ei ole vain bisnestä, vaan kaikki on henkilökohtaista. Totuutta ei voi siis tuosta vain opettaa kenellekään muulle kuin lopulta itselleen henkisen matkan ja Suuren työn kautta. Jos tämä kirja tuo uutta ymmärrystä, vertaistukea ja voimavaroja sinun omaan totuuden etsintääsi, totuuden kohtaamiseen ja lopulta sen kuvaksi tulemiseen, tulee samalla kirjan tarkoitus täytetyksi.

Kun sinä luet tätä kirjaa, ja teet matkaa kohti totuuden tietä, tai olet jo tiellä, ei sinua mitata tämän kirjan lukunopeudesta, tai siitä kuinka monta asiaa kykenet muistamaan lukemisen jälkeen. Sinut mitataan pikemminkin siitä, kuinka monta ahaa-elämystä sinulle tuli lukemisen ja itsetutkiskelun aikana. Ja siitä kuinka monta kertaa jokin syvässä ollut uskomus tai sokea toimintamalli tuli liian lähelle auringon polttavaa valoa, ja kuin pakotettuna muuttui joksikin paremmin palvelevaksi. Siitä sinut mitataan, sinun itsesi toimesta.

Kirjassa käytetään sekä tieteellisiä että uskonnollisia termejä. Kirjan selkärankana on kuitenkin ikuinen symbolien kieli, sillä jos esimerkiksi tämä kirja onnistuttaisiin hävittämään kokonaan, voisi jokainen opiskelija silti jatkaa opintojaan omatoimisesti pyhien kirjojen välityksellä. Jos opetuksessa käytetty kieli olisi jotain muuta kuin symbolien kieltä, tämä ei välttämättä olisi mahdollista. Lähestyttäessä 2020-lukua tieteet eivät kuvaa henkistä evoluutiota vielä yhtä hyvin kuin valtauskontojen pyhät kirjat. Sekä tiede että uskonnot palvelevat perimmäistä totuutta, ollen osa sitä. Kenellekään ihmisellä ei pitäisi olla varaa sulkea niistä kumpaakaan pois omien uskomustensa ja oman identiteettikäsityksensä vuoksi. Hyvää matkaa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).