Henkisen evoluution pilari (HE-pilari) on psykologinen malli, joka kuvaa jokaisen ihmisen toteuttamaan henkistä evoluutiota. Malli käyttää hyväksi jo aiemmin tässä kirjassa määriteltyjä termejä, jotka saattavat olla joillekin myös NLP:sta tuttuja. Tämän vuoksi mallista voisi käyttää myös nimeä neurologisten tasojen laajennos neurolingvistisen ohjelmoinnin viitekehyksessä. HE-pilari sisältää kaikki Robert Diltsin aikoinaan julkaisemat neurologiset tasot sekä liittää niiden oheen muut tarvittavat tasot, jotta saadaan aikaiseksi ihmisen olemuksen kokonaisvaltainen kuvaus. Kuten Diltsin aiempi malli, myös HE-pilarissa muutos ylemmällä tasolla vaikuttaa automaattisesti kaikkiin alempiin tasoihin. Toisaalta mallin mukaan, jos muutos ei tapahdu myös ylemmillä tasoilla, palautuu korkeammalla oleva ”totuus” uudestaan automaattisesti alemmille tasoille jossain muodossa. Tämän vuoksi esimerkiksi käyttäytymiseen perustuvat muutokset eivät ole pysyviä, mikäli henkilön arvot ja identiteetti pysyvät muuttumattomina.

Henkisen evoluution pilari

Kuva 48. Henkisen evoluution pilari (HE-pilari)

HE-pilari pyrkii havainnollistamaan, miten ylhäällä oleva perimmäinen totuus ja todellisuus tulevat ihmisen yksilösieluun sisään yläkautta, mistä totuus kulkeutuu eri sielu ja mielentasojen läpi aina alas, käyttäytymisen tasolle asti. Täydellisen sielun (määritelmä 2.1) ja yksilösielun (määritelmä 2.3) eroavaisuus on siinä, että täydellinen sielu ei muuta, yleistä, vääristä, poisjätä tai lisää saamaansa tietoon mitään omaa, ja siksi tieto tulee täydellisen sielun läpi sellaisenaan. Vastaavasti yksilösielussa on jokin persoonallinen ominaisuus (häiriö), joka pakottaa tiedon muuttumaan yksilösielulle itselleen mieluisaan muotoon, ja tämän vuoksi tieto korruptoituu.

HE-pilariin liittyy muutama seikka, jotka sen ymmärtämisen kannalta on syytä erikseen palauttaa mieleen. Huomioi, että pilarin jokainen termi löytyy paljon tarkemmin avattuna jostain tämän kirjan luvuista. HE-pilari ei kohdallasi toimi, ellet sinä tunnista sitä itsestäsi käsin. Termien ulkoaopettelu järkeä käyttäen ei auta sinua enää tässä vaiheessa evoluutiota.

  • Ihmisen metaforinen järjestelmä voi olla persoonallinen (eli oma), johonkin kontekstiin kiinnittynyt (esimerkiksi kristitty), tai se voi olla universaali, jolloin metaforat saavat voimansa todellisuudesta.
  • Kontekstit tarkoittavat ihmisen tahtoa siltä osin, kun se on osa jotain ryhmiä. Jos ihminen on esimerkiksi matemaatikko, hän tiedostamattaan allekirjoittaa kyseiseen kontekstiin liittyviä asioita.
  • Lajittelujärjestelmä on ihmisen oma itsekäs tahto, joka on jo etukäteen ihmisen itsensä tietämättä tehnyt tuhansia joko tai -tyyppisiä lajitteluja, joita ihminen elämässään sokeasti toteuttaa.
  • Yksilösielun päästrategiat ovat hänen sielunosiensa tiedostumattomat toimintamallit, eli esimerkiksi hänen kykynsä muistaa asioita tai tuntea emootioita.
  • Identiteetti on ihmisen tietoinen ja tiedostamaton käsitys hänestä itsestään.
  • Uskomukset ovat muistista, luovuudesta, järjestä ja tunteesta kehittyneitä kombinaatioita, jotka tottelevat ihmisen tahdon lajittelujärjestelmää. Vastaavasti arvot ovat eri uskomusryppäiden yhteisvaikutuksesta ihmiselle tärkeältä tuntuvia asioita.

HE-pilarin mukaan, kun ylhäältä todellisuudesta tuleva tieto, raakadata ja ymmärrys totuudesta tulevat sellaisenaan läpi aina käyttäytymisen tasolle asti, voidaan tässä yhteydessä puhua optimaalisesta käyttäytymisestä ja osaamisesta, eli toteutuneesta luomistyöstä (puhutaan myös Jumalan tahdosta). Tiedostamattomassa tilassa oleva luontokappale seuraa automaattisesti luomistyötä, ja sen vuoksi esimerkiksi mehiläiset osaavat geometrisesti optimoida pesän rakennuksensa - jopa paremmin kuin ihmiset suunnitellessaan rakennuksia. Ihmisen potentiaali on kuitenkin tietoisuusasteiden kautta mehiläisen tietoisuutta suurempi, ja siksi vain ihmisellä on mahdollisuus saavuttaa tietoisen tietämisen taso. Tietoinen tietäminen on sama asia kuin olla tietoisessa yhteydessä luomistyön, eli henkisen evoluution ja totuuden tien kanssa. Tuntemalla HE-pilarin yksilösielu lähestyy täydellisestä sielua ja siitä tulee yhtä evoluution kanssa. Siksi voidaan sanoa, että täydellinen sielu on Tie.

Koska HE-pilari saattaa valmiiksi ja täydellistää NLP:n opetuksen loogisista tasoista ja yleensäkin ihmismielestä, se samalla kuin itsestään luo määritelmän valaistumiselle NLP:n kielellä. Määritelmän voi pukea sanoiksi näin: henkilö, jonka ”kartta” on sama kuin ”maasto”, on valaistunut. Näin HE-pilari muodostaa selkeän ristiriidan yhden NLP:n perusolettamuksen kanssa (kartta on aina eri kuin maasto), ja siksi osaltaan myös selittää, miksei NLP ole kyennyt selittämään koko ihmisen psykologiaa.

HE-pilari on myös hyvin tehokas työkalu itsetuntemukseen. Kuka tahansa ihminen voi katsella pilaria ja pohtia mielessään, mistä mielen ja sielun tasoista hän on tietoinen itsessään. Hyvin usein tietämys rajoittuu vain kolmeen ensimmäiseen tasoon, eikä ihminen kykene tunnistamaan edes omia rajoittavia uskomuksiaan.

Tässä kirjassa on kuvattu henkistä evoluutiota myös kuolemisen symboliikan kautta. Minän kuolemaa voikin ajatella siten, että ihmisen identiteettitasosta alaspäin olevat tasot romahtavat jossain vaiheessa elämää, ja näin ihmisen ego/minuus kuolee. Tämän vastapainona kuitenkin herää itse, joka edelleen toteuttaa persoonallista lajittelujärjestelmää ja siksi alkaa rakentaa ihmistä edelleen omaksi itsekkääksi kuvakseen. Lopulta vain itsen kuoleman kautta ihmisen on mahdollista hetkellisesti nollata oma lajittelujärjestelmänsä, jolloin sekä minä että itse kuolee, ja ihminen syntyy uudestaan. Tämä on totuuden tien ja henkisen evoluution idea. Tämä on se todellinen kaste, joka ihmistä kutsuu ja hänet lopulta myös tappaa, puhdistaa ja pelastaa. Ja tämä kaste, ja tie, eli evoluutio toimii HE-pilarin mukaisesti.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).