Ihmisen ja hänen sydämensä ja sielunsa perimmäinen tavoite elämässä, ja erityisesti jo tässä elämässä, on luoda henkilökohtainen suhde KET:n, eli Jumalan ja perimmäisen totuuden kanssa. Persoonallisen totuuden ja oman itsensä hahmottamisen jälkeen ihmisen henkinen matka syvenee universaalin ja absoluuttisen totuuden etsimiseksi, ja siksi on perusteltua kutsua matkaa kulkemiseksi totuuden tiellä. Ihmisen kutsu totuuden tielle on ikuinen ja siksi siis voimassa koko hänen elämänsä ajan. Totuuden tietä voi luonnehtia esimerkiksi armolahjojen ja muutaman pääkäsitteen avulla.

  1. Usko, joko on luottamusta siihen, että KET on olemassa.
  2. Tieto, joka saadaan kohdattaessa perimmäinen totuus. Tällöin ihminen tuntee KET:n vasemman puolen, ja voi sanoa tuntevansa Jumalan silmästä silmään.
  3. Toivo, joka tulee tiedon mukana. Nyt ihminen tietää totuuden olemassaolon ja hän ymmärtää maan ja taivaan, sekä tuomionpäivän ja oman mahdollisuuden sielunpuhdistumisen kautta päästää irti elämänpyörästä.
  4. Elämä, joka kesytetään ponnisteluiden ja ankaruuden kautta. Elämän huipentuma, ja symbolinen elämänpuu on täydellinen sielu, joka syntyy tiedon siemenestä. Tällöin ihminen tuntee KET:n oikean puolen ja voi sanoa tuntevansa Jumalan kasvoista kasvoihin.
  5. Rakkaus, joka ilmenee ennemminkin elämänpuun hyvinä hedelminä kuin sen kukkaloisteena. Rakkaus on KET:n taustalla oleva suurin voima, joka ilmenee puhtaimmassa muodossaan KET:n ja täydellisen sielun isä-lapsi-suhteena. Kun ihminen rakastaa KET:aa yhtä paljon kuin lapsi rakastaa isäänsä, rakastaa myös KET tuolloin ihmistä, aivan kuten isä lastaan.
  6. Tie, joksi ihminen yhtyy rakkauden kokonaisvaltaisen kokemisen ja täydellisen sielun tasapainon seurauksena. Tässä pisteessä ihminen elää henkisen evoluution, eli totuuden tien aallonharjalla muuttuen ja kehittyen sen ja ihmiskunnan kanssa sopusoinnussa.
  7. Ikuinen elämä on määrätty jokaisen totuuden tien läpikulkeneen ihmisen osaksi. Kun ihminen kuolee ja luopuu nimestään, sekä tämän jälkeen puhdistuu, antaa pitävän todistuksen ja integroituu täydellisen sielun tasapainoon, on hän automaattisesti saavuttanut osakseen ikuisen elämän.

Näin Raamatussakin mainitut kolme voimaa – usko, toivo ja rakkaus – johdattavat sielua eteenpäin totuuden tiellä. Ensin usko jalostuu luottamukseksi ja lopulta tiedoksi. Sitten herää uusi toivo, joka Jumalan tahtoon alistumisen kautta johtaa lopulta elämän kesyttämiseen. Vielä rakkaus, joka kaiken parantavana ja alkuunpanevana voimana, ilman vastakohtia, yhdistää sielun evoluution kanssa tasapainoon ja lopulta kirkastaa ihmisen KET:n eläväksi kuvaksi.

Jokainen totuuden tien läpi kulkenut valaistunut ihminen on aina määritellyt ja opettanut tätä samaa perimmäistä totuutta. Heille, joilla ei ole vielä todellista uskonlahjaa, on omistettu seuraava lyhyt, mutta varsin ytimekäs todistus. Annetaan kolme esimerkkiä, jotka tulevat järjestyksessä Kristus, Krishna ja Buddha.

 

Määritelmä 18. (Kristus: Jumalan Lapsi)

Jumalan Lapsessa toteutuu kaksi ehtoa: 1) Henkilö on saanut Jumalalta ilmoituksen, ja 2) Henkilö toteuttaa Isän, eli Totuuden tahtoa. (Johannes 10:34-38)

 

Jeesuksen määritelmän ensimmäinen osa viittaa totuuden tien vesikasteeseen, jossa ihminen saa Jumalalta ilmoituksen. Alkemiassa tätä ilmoitusta nimitetään suureksi työksi, ja sen alkuvaiheen persoonallisista piirteistä huolimatta, mitä pidemmälle suuri työ etenee, sen universaalimmaksi siihen liittyvä totuus tulee. Jumalalta saatuun ilmoitukseen liittyy myös käsite ”aamen”. Aamen tarkoittaa hepreaksi todistamista, ja jotta suuri työ voi tulla täytetyksi, tulee ihmisen kyetä todistamaan Jumalan ja perimmäisen totuuden puolesta henkilökohtaisesti, eli sanomaan ilmoitukselle aamen. Jos ihminen ei kykene todistamaan saamaansa ilmoitusta Jumalalta, ei hän ole vielä itse perehtynyt siihen riittävän paljon.

Toisessa osassa määritelmää todetaan, että henkilön tulee toteuttaa Isän tahtoa. Tämä on luonnollisesti mahdollista vasta, kun henkilön oma itsekäs tahto on poltettu hetkellisesti kokonaan pois. Symbolisesti tämä on sama asia kuin tulikaste sekä niin sanotun elämän ja sielun silmän aukeaminen. Sitten ihminen tuntee KET:n molemmat puolet. Jos ihminen vielä tämän jälkeen antaa itsensä julkisesti muiden ihmisten käsiin, auttaakseen ja opettaakseen perimmäistä totuutta koko ihmiskunnalle, nousee ihminen tietoiseen elämään eli siihen asemaan, johon ihmiskunta on alun perin luotu – Jumalan kanssa Isä-lapsisuhteeseen. Otetaan seuraavaksi Krishnan määritelmä. 

 

Määritelmä 19. (Krishna: Tiedon, Toiminnan ja Hartauden tie)

Kolme tietä, tiedon, toiminnan ja hartauden tie, johtavat ihmisen ykseyteen Jumalan kanssa. (Bhagavad Gita)

 

Krishnan käyttämistä termeistä ensimmäinen liittyy kaikkein eniten totuuden tien ensimmäiseen vaiheeseen, jonka aikana sielu saa ymmärryksen KET:n vasemmasta, eli tiedon puolesta. Seuraavaksi toiminnan tie johtaa KET:n oikealle puolelle, jossa ihmisen tulee puhdistaa oman toimintansa kautta jokainen yksilösielun osanen. Lopulta kolmannessa vaiheessa, hartauden tiellä, ihminen saavuttaa kultaisen keskitien tuntemalla kaksi ääripäätietä (totuuden ja elämän) ja siten kohoaa Jumalan kanssa ykseyteen. Näin KET toteuttaa myös Krishnan opetukset täydellisesti.

 

Määritelmä 20. (Buddha: Neljä Jaloa Totuutta)

On olemassa Neljä Jaloa Totuutta, ja nämä ovat 1) Jalo totuus kärsimyksestä, 2) Jalo totuus kärsimyksen syystä, 3) Jalo totuus kärsimyksen lakkaamisesta, sekä 4) Jalo totuus kärsimyksen lakkaamiseen johtavasta tiestä. (Dharman pyörän liikkeelle panemisen sutra)

 

Buddhan määritelmän mukaan on olemassa jalo totuus kärsimyksestä. Tämä tarkoittaa sitä, että KET:n kohta ”olevaiset”, on olemassa. Olevaista luontoa ohjaa sen oma itsekäs tahto, joka johtaa joka tapauksessa kärsimykseen. Buddhan toinen kohta, eli jalo totuus kärsimyksen syystä on puolestaan esitetty KET:n määritelmässä taulukon kahtiajakona - ykseyden jakautumisena tietoon ja elämään. Näin alkuperäinen, eheä ihminen tulee ”epätäydelliseksi”, persoonalliseksi. Buddhan ilmoittama jalo totuus kärsimyksen lakkaamisesta on puolestaan sen ymmärtäminen, että aivan kuten KET:aa voidaan lukea ”ylhäältä alaspäin”, sitä voidaan lukea myös ”alhaalta ylöspäin”, eli jokaisen ihmisen on mahdollista palata jakautuneesta tilasta ykseyteen ja valaistuneeseen, täydellisen sielun tilaan. Lopulta Buddhan teorian jalo totuus kärsimyksen lakkaamiseen johtavasta tiestä on täsmälleen sama asia kuin tässä kirjassa esitetty totuuden tie, eli sielun herääminen persoonan kuoleman kautta, sekä sielun rakentaminen KET:n eläväksi kuvaksi – valaistuneeksi täydelliseksi sieluksi.

Kuten sanottu, jokainen valaistunut ihminen on aina opettanut tätä samaa perimmäistä totuutta, eikä se siitä tule koskaan muuttumaan, sillä totuus ei koskaan muutu. Siksi Jeesuskin uskalsi sanoa, että ennemmin häviävät ”taivas ja maa” (sielun persoonallisina osina) kuin hänen sanansa, jotka perustuivat KET:n ikuiseen puoleen. Tästä alkaa Kaiken ja ei minkään teorian vasemman puolen opetus.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).