Kun ihmiselle on annettu kaksi mentaalista silmää, hengen silmä ja sielun silmä (myös esimerkiksi Horus vanhemman silmät; symbolit kuu ja aurinko), tapahtuu seuraava ihme: silmät yhdistyvät yhdeksi ja samaksi, eli ne muuttuvat kaikkinäkeväksi silmäksi. Nyt, ja vasta nyt, ihminen näkee myös metsän puilta, eli hän näkee koko KET:n ensimmäistä kertaa. Kaikkinäkevä silmä puhuu kaikkia maailmankaikkeuden kieliä niiden yhteisen juuren (symbolien kielen) kautta, sekä ratkaisee lähes kaikki ongelmat ja mysteerit. 

Kaikkinäkevän silmän aukeaminen tarkoittaa symbolina siis ihmisen kolmannen silmän aukenemista. Kuten kaikki henkisen evoluution asiat, myös kolmas silmä aukeaa kaksi kertaa – ensin tiedostamattomasti ja sitten tulikasteen ja pyhittymisen jälkeen tietoisesti. Ennen kaikkinäkevän silmän aukeamista ihminen on tullut tietoiseksi ensin KET:n vasemmasta puolesta, eli hengen rakenteesta (vesikaste). Tämän jälkeen ihmisen tietoisuuden on täyttänyt ymmärrys elämästä ja täydellisestä sielusta, kun yksilösielusta on poltettu pois persoonallisuus muutaman vuoden tulikasteen aikana.

Esimerkiksi Ilmestyskirjassa määritetään tulikasteen kestoksi 1260 päivää, eli 42 kuukautta. Jos ihminen tuolloin käyttää keskimäärin 8 tuntia päivässä ”totuuden”, eli KET:n opiskeluun, hänelle tulee yhteensä noin 10 000 tuntia opintoja täyteen. Tämä on mielenkiintoista siksi, että nykyisin tehokkuuskonsultit puhuvat 10 000 tunnin säännöstä minkä tahansa asian huipulle pääsemisessä (Gladwell, 2008) – myös henkinen evoluutio, valaistuminen ja suureen rauhaan pääseminen toteuttavat tämän ehdotuksen.

 

Määritelmä 53. (Kaikkinäkevä silmä)

Kun yksilösielu saavuttaa täydellisen sielun tasapainon, siitä tulee symbolinen kaikkinäkevä silmä. Kaikkinäkevässä silmässä yhdistyvät kaksi mentaalista silmää – hengensilmä (tieto ja elämä) ja sielunsilmä (sielunosat). Kaikkinäkevän silmän ominaisuudet ovat: i) totuuden mittatikku ja punnukset (sia), ii) luoja ja tuhoaja (hu), iii) symboleiden hallitsija (heka), iv) tien ja suun avaaja (wepwawet), v) taivaan ja maan liitto (Geb)187.

187 Taivaan ja maan liitto on myös hieroglyfeissä: ensin on Geb (maa) ja Nut (taivas), ja kun he yhdistyvät, tulee Tefnut (KET:ssa Elämä). Tefnut koostuu sanoista tef (isä) ja nut (taivas). Vaikka Tefnut on siis feminiininen (jumalatar), se tarkoittaa myös taivaan isää. Suomen kieltä hyödyntäen saman voi ilmaista, että kun maa ja ilma yhtyvät toisiinsa, tulee maailma.

 

Määritelmän 53 suluissa olevat egyptiläiset termit auttavat lukijaa hahmottamaan kaikkinäkevää silmää Re-jumalan aurinkolaivan miehistön ominaisuuksien kautta. Symboli aurinkolaiva on itse asiassa sama asia kuin kaikkinäkevä silmä ja jossain määrin jopa sama asia kuin taivaankappale aurinko, joka kaikkinäkevän silmän pyramidin188 huipulle saavuttuaan muuttuu ihmisen ikuiseksi pääksi (ks. kuva 43). Näin käy toteen kaikki kolme ennusmerkkiä: i) ihminen on kuullut Jumalan, ii) nähnyt Jumalan, sekä iii) saavuttanut ykseyden Jumalan kanssa.

188 Symboli pyramidi on tässä yhteydessä sama kuin esim. Jerusalemin temppeli, jonka Jeesus kertoi rakentavansa uudelleen kolmessa päivässä, eli kolmessa totuuden tien vaiheessa.

Kaikkinäkevä silmä ja suppeneva pentagrammi

Kuva 49. Kaikkinäkevä silmä dollarin setelissä (vasen). Pythagoralaisten merkki suppeneva pentagrammi (oikea).

 

Esimerkki (Pontius Pilatus)

Kun Raamatun tarinaa Jeesuksesta ja Johanneksesta lukee tässä kirjassa avattujen ohjeiden avulla, huomaa jossain vaiheessa saman kuin Kuolleiden kirjassa – ihmisten nimet ovat todella merkittäviä. Pidetään tämä esimerkki kuitenkin lyhyenä ja todetaan vain, että sehän oli lopulta Pontius Pilatus, joka kuin pakotettuna määräsi Jeesuksen kuolemaan ristillä (esim. Markus 15). Kun tutkitaan nimen Pontius Pilatus etymologiaa, saadaan selville, että tämä hyvin monimerkityksellinen nimi tarkoittaa muun muassa viisi pilaria. Nämä pilarit viittaavat juurikin tähän kaikkinäkevän silmän määritelmään, joka koostuu viidestä osasta.

 

Kaikkinäkevä silmä ei ole enää kallellaan tietoon tai elämään päin, ja siksi sitä nimitetään symbolisesti terveeksi silmäksi.189 Terveen silmän symboli tuli tutuksi myös pythagoralaisten kautta, sillä heidän veljeskuntansa käytti toisiaan tervehtiessään sanaa terve/terveys.190 Tervehdykseen liittyi myös veljeskunnan logo, joka oli pentagrammi, eli viisisakarainen tähti (Livio, 2002, 34). Pythagoralaiset olivat myös erityisen kiinnostuneita pentagrammin ja viisikulmion suppenemisesta ja muista matemaattisista ominaisuuksista (Livio, 2002, 34-35 ja 206).

189 Vrt. myös Matteus 6:22: ”Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu.”

190 Vrt. tässä kohtaa erityisesti suomenkieleen, sillä siinä on käytössä sama sana ”terve”.

Pentagrammi on kuitenkin pythagoralaisia vanhempi symboli, ja sen alkuperä juontuu Egyptiin, josta Pythagoraskin omat oppinsa alun perin sai. Jo taulukon 19 yhteydessä nostettiin esiin Horuksen poika nimeltä Duamutef, joka esitetyn tulkinnan mukaan viittasi juuri tähän totuuden tien kolmanteen vaiheeseen. Nimessä Duamutef on viisikannan hieroglyfi. Duamutefin lisäksi viisikanta liitetään tähtiin, manalaan, tunteihin, pappeuteen, sekä jumalattareen nimeltä Sopdet. Sopdet on Sirius-tähden jumalatar, joka ennustaa Niilin tulvintaa, eli symbolista tulevaa kastetta. Kaste on henkisen evoluution alussa minän ja itsen kuoleman jälkeen vesikaste, ja lopulta tulikasteen ja pyhittymisen jälkeen lopullinen suuri rauha. Lisäksi Sopdet on liitetty koiraan ja Anubis-jumalaan. Tässä kirjassa on jo aiemmin todettu, miten Anubis ja Johannes Kastaja symboloivat molemmat samaa henkistä tilaa ihmisessä, sekä nimenomaan totuuden tien kolmatta vaihetta. Heidät voi kuvata symbolin koira avulla, sillä he ovat ihmisen maallinen minä. Kaikkinäkevän silmän avulla sielusta voi tulla ihmisen paras ystävä ja totuuden rakkain opetuslapsi. Symboli rakkain opetuslapsi viittaa myös nimeen Johannes, sillä juuri Johannes kirjoittaa evankeliumissaan olevansa rakkain opetuslapsi (Johannes 21:20; Johannes 13:23-25).

Nyt on nostettu hieman esiin kaikkinäkevän silmän symboliikkaa, mutta käydään seuraavaksi läpi jokainen kaikkinäkevän silmän määritelmän kohta.

 

i. Totuuden mittatikku ja punnukset (sia)

Kaikkinäkevä silmä on perimmäisen totuuden mittatikku ja punnukset. Totuuden ja tietoisuuden tuoma kaikkitietävyys on havainnollistettu tässä kirjassa kaiken ja ei minkään teoriana, ja sen tuntemisena. Kun sielu puntaroi ajatuksia ja teorioita perimmäisen totuuden punnuksia käyttäen, sen on helppo suhteuttaa asioita toisiinsa. Tällöin asioista yksinkertaisesti huomaa hetimiten, ovatko ne totta vai eivät, eli että ovatko ne sopusoinnussa KET:n kanssa vai eivät.

Kun ihmisellä on totuuden mittatikku, hän voi vaikuttaa älyllisesti muita edistyneemmältä, mutta tähän liittyy kuitenkin eräs ajatusansa. Todellisuudessa ihmisen äly ei ole tässä se voimakas tekijä, vaan nimenomaan totuuden mittatikku. Toki älyä on teroitettu tulikasteen aikana, mutta kaikkinäkevä silmä toimii silti periaatteessa juuri älynvastaisesti. Yleensä älyyn liittyy muisti ja aiemmin opittujen asioiden soveltaminen älyllisesti. Kaikkinäkevä silmä toimii kuitenkin siten, että ihminen saa ensin ymmärryksen jostain kokonaisuudesta, ja vasta tämän jälkeen hän alkaa etsiä älynsä turvin tietoa, jotta voisi selittää itselleen ja muille ihmisille saamaansa tiedon. Tätä voi olla vaikea ymmärtää ilman kokemusta aiheesta.

Sisäisen peruslinjan pysyminen totuudenmukaisena mahdollistaa myös erinomaisen havaintokyvyn. Parantunut havaintokyky tulee oikeastaan suoraan seurauksena määritelmän kohdasta viisi, eli tietoisen ja tiedostumattoman mielen liitosta. Havainnointi on huomattavasti helpompaa, kun oma mieli ei johda harhaan, vaan se ohjaa kohti perimmäistä totuutta. Parantunut havainnointikyky voi ilmetä esimerkiksi kasvolihasten makro- ja mikroilmeiden lukutaitona, parantuneena empatiakykynä, sekä kohonneena sopeutumiskykynä toisen ihmisen sisäiseen maailmaan ja hänen elämäntilanteisiinsa.

 

Esimerkki (Mona Lisan oikeat mittasuhteet)

Kun omalla kohdallani kaikkinäkevä silmä avautui, minulla ei ollut tietoa, mikä on kaikkinäkevä silmä tai mitä siihen liittyy. Tuohon aikaan olin johdatuksesta ajautunut tutkimaan Mona Lisa -taulua. Kesken taulun ihmettelyn yhtäkkiä mieleeni tuli ymmärrys, että jostain syystä taulun mitat on ilmoitettu väärin kaikissa tietosanakirjoissa. En luonnollisesti heti uskonut tällaista ajatusta, mutta jo lyhyen ajan kuluttua huomasin tämän ajatuksen vaivaavan minua koko ajan. Lopulta otin uskonaskeleen ja laitoin Louvre-museoon sähköpostia. Jopa itsenikin yllättäen sain museolta vastauksen, jossa tiedon kerrottiin olevan oikein. Samalla sain myös taulun oikeat mitat, minkä vuoksi sain ratkaistua useita matemaattisia koodeja maalaukseen liittyen.

 

ii. Luoja ja tuhoaja (hu)

Toinen kaikkinäkevän silmän ominaisuus on luominen ja tuhoaminen. Totuuden mittakeppi tuo mukanaan ymmärryksen luvusta yksi (1), sekä sen roolista kaiken rakentajana ja tuhoajana. Luoja ja tuhoaja -ominaisuuksien tunteminen liittää sielun elävään tietoisuuteen, eli luomistyöhön.

Luoja tuhoaja tuntee myös symbolisen ensimmäisen sanan. ”Sanan” avulla mikä tahansa asia, esine, ilmiö tai sielu on mahdollista hajottaa alkutekijöihinsä. Alkutekijäjako taas liittyy tuohon luvun yksi ja ykseyden ymmärtämiseen.

Luomiseen ja tuhoamiseen kuuluu myös Jumalan salatun nimen tunteminen. Jumalan nimen tunteminen liittyy ymmärrykseen termistä ”Minä Olen”, eli tietoiseen olemiseen. Tähän kohtaan liittyy myös tiedon tuoma auktoriteetti ja mandaatti, joka on aina ollut jokaisella valaistumisen kynnyksellä olleella yksilösielulla. Auktoriteetin ja mandaatin antaa vain perimmäinen totuus itse, mikä tarkoittaa sitä, että tämän kohdan tunteva henkilö tuntee Jumalan sekä silmästä silmään että kasvoista kasvoihin.

 

iii. Symboleiden hallitsija (heka)

Egyptin aikaan tätä ominaisuutta nimitettiin loitsimiseksi, mutta hieman nykyaikaisemmin voidaan puhua myös esimerkiksi mielen- ja ajatustenhallinnasta. Symbolit toimivat mielessä ja sielussa syvimmällä, ehkä määräävimmällä tasolla, ja siksi symboleiden hallitsija voi vaikuttaa omaavan uskomattomia kykyjä. Kykyihin kuuluu symboleiden avulla parantaminen, symboleiden luku- ja kirjoitustaito, sekä niin sanottu sielun aktivoimistaito.

Symboleiden avulla on mahdollista aktivoida oma sielu, tai voisi sanoa, että niiden avulla on helpompi ymmärtää oman sielun aktivoituminen. Toki symboleja voi käyttää myös väärin ja edesvastuuttomasti, mutta onneksi tätä syvintä ymmärrystä ei saavuteta kuin vasta tässä vaiheessa totuuden tietä. Jos ihmisellä on kaikkinäkevä silmä, hän voi molemminpuolisessa suostumuksessa olla mukana aktivoimassa myös toisen ihmisen sielua. Toisin sanoen opettaja voi tukea muita ihmisiä kulkemaan läpi henkisen evoluution vaiheiden. Loitsimistaito, eli symboleiden käyttötaito on edellytys pyhien kirjojen kirjoittamiselle. Perimmäinen totuus kommunikoi täydellisen sielun kautta puhtaimmillaan lähes yksinomaan symboleiden kautta.

 

iv. Tien ja suun avaaja (wepwawet)

Symbolinen tien avaaminen tarkoittaa yksilösielun rakenteen (ja KET:n) ymmärtämistä. Tämä tieto mahdollistaa itsensä tuntemisen, kieltämisen ja pyhittymisen. Toisin sanoen tämä tieto mahdollistaa ihmisen yksilösielun puhdistumisen täydelliseksi sieluksi. Näin totuuden tie ja henkinen evoluutio aukenevat kaikkinäkevän silmän mukana.

Tien aukeaminen tarkoittaa myös sielun valmiutta avautua kohtaamaan oma tiedostumaton mieli. Normaalisti pienempi tietoisuus (määritelmä 15) kehittyy ikävuosina 0-6 ja se on hyvin pysyvä ja piilotettu. Jo näin nuorena jokaisen lapsen mieleen tulee väistämättä voimavaroja ja ongelmia, jotka tulevat kulkemaan sielun mukana aina tähän pisteeseen asti. Tavallisesti pienempää tietoisuutta ei ole mahdollista tai ainakaan helppoa muuttaa ja kehittää, mutta kun sisäinen tie aukeaa, myös se tulee mahdolliseksi.

Eräs oleellisimmista asioista tien aukenemiseen liittyen on itseoivalluksen kokeminen, sekä sitä kautta tuleva ymmärrys itsestä. Tuosta pisteestä eteenpäin ihmisen on ollut mahdollista puhdistua ja löytää Jumala itsensä sisältä käsin. Tien aukeneminen ei kuitenkaan viittaa enää pelkästään tähän prosessiin, vaan kaikkinäkevän silmän myötä ihminen valmistuu olemaan tie ja esimerkki myös muille, koko ihmiskunnalle. Kaikkinäkevä silmä on kuin kruunu täydellisen sielun päässä.

Symbolinen suun avaaminen tarkoittaa puolestaan ihmisen saamaa ymmärrystä ja puhekykyä symbolienkieleen liittyen.194

194 vrt. edellinen kohta; määritelmä 9, neljäs kohta; ”avaan suusi vertauskuviin” Matteus 13:34; Suun avaamisen riitti muinaisessa Egyptissä.

 

v. Taivaan ja maan liitto (Geb)

Tiedostumattoman mielen herruuteen on viitattu tässä kirjassa jo monta kertaa. Käytännössä taivaan ja maan liitto tarkoittaa sellaista tilannetta, ettei ihmisen oma tiedostumaton mieli enää hyökkää ihmistä itseään vastaan, vaan se ohjaa ihmistä kohti perimmäistä totuutta. Ihminen, jolla on tiedostumattoman mielensä herruus, on kuvattu egyptiläisittäin kaksoiskruunu päässään, eli sekä ylä-Egyptin armollisen tiedon valkoinen kruunu että ala-Egyptin ankaran elämän punainen kruunu. Kaksoiskruunu tuo mukanaan tittelin ”Herrojen Herra, Kuninkaitten Kuningas ja Jumalten Kuningas”.195

195 Sama on kirjoitettu myös Ilmestyskirjaan (19:16) Johanneksen toimesta. Nimen lisäksi myös egyptiläiset kruunut on mainittu kohdassa (19:12).

Egyptiläisiä metaforia mukaillen taivaan ja maan liittoa voi ajatella myös symbolisten käärmeiden muodonmuutoksena. Jos käärmeet olivat ensin myrkyllisiä ja pelottavia, niin taivaan ja maan liiton jälkeen käärmeet muuttuvat suojelijoiksi. Kaikkinäkevä silmä on nimittäin kuin satoa täynnä oleva pelto, joka houkuttelee paikalle kaiken maailman jyrsijöitä. Kun jyrsijät saapuvat tuhoamaan satoa, pelto kuhiseekin käärmeitä, jotka syövät jyrsijät, ja näin sato säästyy.

 

Kaikkinäkevä silmä tarjoaa koko maailman tarjottimella

Vaikka kaikkinäkevä silmä ja sen määritelmä selityksineen kuulostavat varsin uskomattomilta, on aiheellista todeta, että sitä se juuri onkin. Se on uskomatonta ja enemmän. Se ei voi olla edes uskomatonta, koska silloin se olisi pitänyt voida etukäteen käsittää tietoisuudentasolla, jotta siihen olisi voinut uskoa tai olla uskomatta. Kaikkinäkevä silmä ei siltikään ole vielä se kuuluisa valaistuminen ja suuren rauhan saavuttaminen, vaan jopa jossain määrin jälleen uusi ansa.

Kun kaikkinäkevä silmä aukeaa ja ihmiselle alkaa karttua tietoista ymmärrystä maailman kielistä, kulttuureista, uskonnoista, tieteenlajeista, mysteereistä ja jopa ihmeistä, on nöyräkin sielu ihmeissään. Tässä vaiheessa sielun tulisi muistaa Raamatun vertauskuva koko maailmaa tarjoavasta Saatanasta (Matteus 4:8-10). Täydellinen sielu ei saavuta ymmärrystä kaikesta siksi, että sen tulisi itsessään tieteellisesti tai taiteellisesti päteä, vaan siksi että se voisi paremmin palvella ihmiskuntaa (vrt. Johannes 3:16).

Kaikkinäkevän silmän saa siis valaistumaton (silti sekä vedessä että tulessa kastettu) yksilösielu. Lopullisen valaistumisen määrittelee se, vapautuuko täydellistä sielua muistuttava yksilösielu lopullisesti Juudas-vaikutuksen (määritelmä 14), eri kontekstien, lajittelujärjestelmänsä, sekä vielä metaforisen järjestelmän alaisuudesta. Näin määräytyy, tuleeko sielun fyysistä loppuelämää (tähän kehoon sidottua aikaa) motivoimaan raha tai jokin muu persoonallinen syy, vai antaako kyseessä oleva sielu itsensä uhrina koko ihmiskunnalle. Nyt ihmisellä on siis kaikkinäkevä silmä ja hän toteuttaa totuuden tahtoa. Tästä alkaa symbolinen ihmeiden aika.

 

Viisi leipää ja kaksi kalaa

Eräs kaikkinäkevän silmän kuuluisimpia symboleja on viisi leipää ja kaksi kalaa (Luukas 9:10-17). Raamatun kertomuksen rakenteesta tulisi huomata, että juuri ennen leipiä ja kaloja Herodes on mestannut Johannes Kastajan. Tämän kirjan kontekstissa voidaan sanoa, että maallisen minän (Johanneksen) johtajan asema ihmisen sielussa on siirtynyt taivaalliselle minälle (Jeesukselle). Siksi ihmeitä alkaa tapahtua. Raamatun tarinassa Herodes toteaa jopa aivan suoraan, että Johannes Kastaja ja Jeesus ovat yksi ja sama ihminen (Matteus 14:1-2): ”Noihin aikoihin neljännesruhtinas Herodes kuuli Jeesuksesta. Hän sanoi hovimiehilleen: ’Se on Johannes Kastaja. Hän on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat.’

Leipä-tarinan symboliikka viittaa luonnollisesti Egyptiin. Viisi leipää ovat määritelmän 53 viisi egyptiläistä jumalaa, sillä Egyptissä oli tavanomaista puhua jumalien syömisestä ja juomisesta. Myös Jeesus itse vahvistaa ajattelutavan, kun hän opettaa opetuslapsiaan syömään ja juomaan symbolisesti Jumalansa, eli itseänsä. Tässä yhteydessä myös Jeesus itse on leipä.

Vertauskuvan kaksi kalaa ovat nimeltään Abtu ja Ant. Egyptissä heitä sanottiin navigointikaloiksi, sillä heidän tehtävänsä on kulkea Re:n aurinkolaivan (myös arkin) edellä ja aina vaaran tullen varoittaa arkissa olevia jumalia tulevista haasteista. Kalat voidaan totuuden tien vaiheesta riippuen tulkita esimerkiksi maalliseksi ja taivaalliseksi minäksi, tai tien kolmannessa vaiheessa jopa Isäksi ja Pojaksi, eli KET:ksi ja täydelliseksi sieluksi.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).