Armon ja Totuuden kokemukset ovat niin voimakkaita, että niitä on pyritty jäljittelemään myös monissa uskonnollisissa yhteyksissä. Esimerkiksi skientologian auditoinnissa ihmiselle annetaan mahdollisuus kertoa toiselle ihmiselle ääneen kaikkein vaikeimmistakin kokemuksistaan elämässä. Kun totuus kerrotaan, kenelle tahansa, ja toinen osapuoli kykenee vastaamaan totuuteen armolla, on se aina poikkeuksellisen vapauttava kokemus. (Huomautetaan tässä, ettei näiden keskustelujen nauhoittaminen palvele mitään, vaan kyse on juurikin päinvastaisesta, eli vapautumisesta. Kun jostain vapautuu, siihen ei ole tarvetta palata.) Skientologinen toimenpide ei kuitenkaan ole uusi keksintö, vaan se on täsmälleen sama prosessi, kuin katolisen kirkon ripittäytyminen synnintunnustuksineen tai NLP-harjoitus syyllisyydestä irtipäästäminen. Perimmäistä totuutta tai siihen liittyvää armoa ei kukaan ihminen kuitenkaan pysty toiselle antamaan – sen voi tehdä vain perimmäinen totuus, joka on rakkaus itse. Ja ainoa huntu sielun ja hengen välissä on ihmisen oma tahto.

Valaistumisen yhteydessä häiriöstä (eli persoonallisuudesta) kärsinyt yksilösielu saavuttaa yhteyden ensin itsensä kanssa, sitten maailmansielun kanssa, sekä lopulta täydellisen sielun kanssa (määritelmät 2.3, 2.2 ja 2.1). Ja kun yhteys täydellisen sielun kanssa on saavutettu, aukeaa sen seurauksena yhteys ja ymmärrys KET:n kanssa (määritelmä 1.1). Tämä lopullinen hengen ja sielun yhteys syntyy ja toimii ensisijaisesti todellisuuteen perustuvien symbolien kautta.

Aivan kuten ihmisen sielussa voi mikä tahansa uskomus olla totta, valhetta tai jotain siltä väliltä, voi ihmisen sielun tietoisuus symbolien kielestä olla totta, valhetta tai jotain siltä väliltä. Kun sielu käy vesikasteessa ykseydessä KET:n kanssa ensimmäisen kerran, syntyy sieluun tiedostumaton yhteys symbolien kieleen ja tämän vuoksi sielu alkaa ymmärtää ”oikeaa tietoa” pyhistä kirjoista, tieteellisistä tutkimuksista, sekä kaikkien ihmiskunnan historian sellaisten ihmisten teksteistä, jotka ovat itse saavuttaneet saman hengen ja sielun yhteyden. Yhteys ei ole kuitenkaan pysyvä tila ja siksi tulikasteen aikaa tarvitaan.

Tulikasteessa poltetaan edelleen pois ihmisen omia uskomuksia sekä rajoittavia ajatuksia ja tunteita, jotka sotkevat tätä symbolien kielen ymmärrystä. Samaan aikaan sielun tulee jatkuvasti opiskella pyhiä kirjoja ja oppia uusia konteksteja, jotta symbolien kieli saadaan tuotua täysin puhtaalle tietoisuuden tasolle. Jos tätä työtä ei tehdä koko sydämestä ja sielusta, voi tulikaste toki jättää sielun ikuiseksi profeetaksi, mutta ei valaistuneeksi ja rauhansaaneeksi.

Tulikasteen aikaraja on suurin piirtein sama kuin fyysisen vastasyntyneen lapsen alitajunnan rakentamiseen kuluva aika, eli 3-6 vuotta. Jos tämän jälkeen valaistumista ei saavuteta, tulee koko henkinen evoluutio, eli totuuden tie aloittaa uudestaan alusta asti. Valitettavan monilla ihmisillä heidän egonsa on jo tässä vaiheessa ottanut sielun takaisin otteeseen, eivätkä he enää voi tunnustaa olevansa keskeneräisiä. Näin maailmaan syntyy miljoonittain vääriä profeettoja, jotka edelleen opettavat heidän henkilökohtaista totuutta, ei perimmäistä totuutta. Perimmäinen totuus ja armo eivät esimerkiksi ikinä maksa mitään kenellekään, vaan ainoastaan ihminen voi itsekkäästi ja omaa etuaan tavoitellen hinnoitella tämän Jumalan suurimman voiman. Kokonaan valaistunut ihminen ei myöskään ole enää kunniaa tai kiitosta vailla siitä, että hän toteuttaa totuuden tahtoa ja evoluutiota omassa elämässään. Vain puhdistumaton yksilösielu haluaa kunniaa ja kiitosta itselleen tekemästään työstä.

 

Määritelmä 55. (Mentaalinen avioliitto; Kirkastuminen; Kirkastumistasot; Suuri sisäinen rauha)

Kun ihmisen yksilösielusta on tullut kaikesta tahtomisesta vapaa, eli myös aiemmin kuvattu Juudas-vaikutus on lakannut, on yksilösielu kokonaan puhdas. Mentaalinen avioliitto toteutuu puhdistuneen sielun ja hengen välillä itsestään – niistä tulee yhtä. Tällöin sielu kirkastuu hetkellisesti kokonaan tietoiseksi ja siitä käytetään nimitystä kirkastunut ja valaistunut. Kun ihminen on kirkastunut, hänen kaikkinäkevä silmänsä on pysyvästi auennut ja terve. Tällöin sielulla ei ole enää vangitsevaa persoonallista tai kollektiivista lajittelujärjestelmää, vaan sielun tahdoksi on vakiintunut kaiken ja ei minkään teoria, sielun täydellisyys ja evoluutio – Jumalan Tahto.

Yksilösielu voi saavuttaa kolme kirkastumistasoa jo tässä elämässä, ja niistä viimeisen saavutettuaan, kyseinen sielu vapautuu elämänpyörästä203 kokonaan. Tästä lopullisesta vapautumisesta käytetään nimitystä suuri sisäinen rauha.204

203 Elämänpyörä siis pyrkii jatkuvasti muuttumaan ja kehittymään, koska se on elämässä jatkuvassa liikkeessä. Toisaalta nyt sielu on tullut perimmäisen totuuden kuvaksi, ja koska ihmisen tietoisuus kykenee kaiken tämän henkilökohtaisesti todistamaan, ei sielu voi enää tästä autuaasta, valaistuneesta olotilasta muuttua mihinkään.  

204 Kunnioittaen symbolia ”suuri sisäinen rauha” Jeesus Kristus tervehti ihmisiä sanoilla ”Shalom aleichem (hepr.)” tai ”Sälääm Aleikum (arab.)”, jotka merkitsevät ”Rauha Teille”. Myös Jeesus Kristus saavutti suuren sisäisen rauhan. 

 

Yksilösielu siis lopulta katkaisee elämänpyörän vapautumalla itsekkäästä tahdostaan ja lajittelujärjestelmästään. Kun sielu ei enää lajittele, vaan ottaa kaiken juuri siten, kuin se on, on kyseessä valaistunut sielu. Valaistumisen yhteydessä voidaan puhua kokonaan kirkastuneesta sielusta: myös tiedostumaton mieli kirkastuu, sillä nyt tietoinen mieli hallitsee sitä, kuten taitava ratsumies hevostaan. Tästä eteenpäin ei ole enää yötä ja päivää, vaan tietoisuus valaisee symbolisten auringon ja kuun (KET:n oikea ja vasen puoli) kautta ikuisesti. Normaalissa elämässä tätä symbolista kielikuvaa voidaan luonnehtia, että sielunosat on nyt rakennettu optimaalisiksi strategioiksi (eli täydelliseksi sieluksi), jotka toimivat KET:n kanssa sopusoinnussa, eivätkä enää sitä vastaan.

Kaiken ja ei minkään teoriaan verrattuna ihmisen yksilösielu palaa oman tahtonsa (ja lajittelujärjestelmänsä sekä strategioiden ja metaforisen järjestelmän) tuntemisen ja kieltämisen kautta perusolemukseensa, eli Jumalaan nähden ”ihmiskunnan” asemaan. Näin syntynyt ja valaistunut ihminen on Jumalan elävä kuva.205 Hän voi sanoa: minä olen kaikki mennyt ja tuleva, minä olen kaikki (KET oikea puoli) ja ei mitään (KET vasen puoli), minä olen elävä henki. Ihmisestä on tullut ensimmäisen ihmisen kaltainen ykseys, Atem/Aatami. Nyt hän tuntee Jumalan, kuten Lapsi/Poika tuntee Isänsä, eli hän tuntee koko Kaiken ja ei minkään teorian, sen kaksi horisonttia (Ra-Horakhty).206

205 Sanotaan myös esim. ”Jumalan asuinsija ihmisten keskellä”, vrt. Ilmestyskirjan 21 luku, sekä ”kuningas elävä kuva”, joka tulee nimen Melkisedek (melek, chai, tselem). Tietoisuutensa turvin ihminen on ainoa olio luonnossa, joka kykenee olemaan ”Jumalan elävä kuva”. Siksi ihminen on luonnon yläpuolella ja sen kiistaton valtias. Valaistunut ihminen on voittanut elämän ja kuoleman.

206 Egyptiläinen nimi Ra-Horakhty tarkoittaa ”kahden horisontin Horusta”, missä kaksi horisonttia viittaa KET:n kahteen puoleen. Tämän lisäksi ylin jumaluus tuntee itsensä, jonka vain Hän voi tuntea, ja siksi hän tuntee Jumalan kaikki kolme maskuliinista osaa. Näitä osia nimitetään symbolien kielen mukaisesti Isäksi, Pojaksi ja Pyhäksi Hengeksi. Valaistunut ihminen on niiden kaikkien heijaste.

Kirkastumisen yhteydessä on kerrassaan mielenkiintoista huomata, miten KET:n ulkoreunat ovat säilyneet koko tämän kirjan ja henkisen matkan ajan ennallaan ja muuttumattomana, aivan kuten se on määritelty. Toisaalta KET:n sisempi osa, eli muuttuva konteksti on jatkuvasti elänyt ja kasvanut, sitten luopunut jostain, ja pian taas omaksunut jotain KET:n ulkoreunoilta, kulkeakseen taas eteenpäin.

Nyt kirkastumisen yhteydessä huomataan: kirkastuneen ihmisen kohdalla KET:n sisäosat ovat lähestyneet ulkoreunoja niin paljon, että KET:n sisällä olevasta yksilösielusta on tullut ulkoreunojen suora kuva. Ja jos ulkoreunoja kutsutaan Isäksi, on meillä nyt oikeus kutsua tästä eteenpäin sisäosaa Pojaksi (tai Lapseksi). Eiköhän havainnollisteta tätä tilannetta kirjan alussa annetun taulukon 2 avulla.

Tahdostaan vapautunut sielu on täydellinen sielu

Taulukko 21. Tahdostaan vapautunut yksilösielu on muuttunut täydelliseksi sieluksi.

Taulukosta 21 saadaan pääteltyä ihmisen sielun syy-seuraus-kaavio (kausaliteetti), jonka mukaisesti ihmisen sielu ei ole kirkastunut ennen kuin ”se, mikä on alhaalla (tahto ja persoona), on samanlainen kuin se, mikä on ylhäällä (KET ja täydellinen sielu)”. Toisaalta kun sielun tahto on KET ja se on puhdistunut täydelliseksi sieluksi, on meillä tällä ymmärryksellä, ja näiden määritelmien mukaisesti, kyseessä kirkastunut ja valaistunut sielu. Tällainen sielu ei enää korruptoi vastaanottamaansa tietoa, vaan se elää perimmäisen totuuden mukaisesti (myös esim. Taon mukaisesti, Jumalan lain mukaisesti, jumalallisen järjestyksen mukaisesti, sekä toteuttaen Jumalan tahtoa.).

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).