Tietoisuuden yhteydessä voidaan puhua antiikin seitsemästä vapaasta taiteesta ja tieteestä (lat. artes liberales), jotka vielä keskiajalla toimivat pakollisina oppiaineina Euroopan yliopistoissa. Yleensä nämä tieteet on jaettu kahteen erilliseen kategoriaan, joista trivium sisältää puheopin, retoriikan ja logiikan, sekä quadrivium sisältää aritmetiikan, geometrian, musiikin ja astronomian. (Sickels, 1868) Tämä jaottelu ei kuitenkaan ole mielekäs, ja kohta osoitetaan, miksi. Saman kolikon toinen puoli saadaan kabbalan kirjasta Sepher Yetzirah (Luomisen kirja), jossa kerrotaan miten JAH (Jumala) loi koko maailmankaikkeuden käyttäen apunaan vain kolmea pyhää kääröä. Nämä kääröt ovat numerot, kirjaimet ja lausunta. (Wescott, 1887; Kalisch, 1877) Kirjaimet voidaan ajatella myös yksinkertaisesti kirjoitustaitona, sekä vastaavasti lausunta ja retoriikka voidaan ymmärtää puhekykynä.

Kun yhdistetään ymmärrys kabbalasta ja antiikin seitsemästä tieteestä, saadaan aikaan taulukossa 12 esitetty tulos. Tällä uudella jaottelulla antiikin tieteet ja taiteet yhtenevät muun muassa tässä kirjassa esitettyyn ”sanan”-määritelmään, siten että taulukon ensimmäinen rivi on nyt yhtenevä määritelmän 9 kanssa. Taulukon toinen rivi puolestaan edustaa määritelmästä 15 tuttua suurempaa tietoisuutta, jonka eri osia kukin toisen rivin sarake edustaa.

Seitsemän antiikin tiedettä ja taidetta

Taulukko 12. Seitsemän klassista taiteen ja tieteen lajia korjattuna kirjassa Sefer Yetzirah ilmoitettuun trivium järjestykseen

Taulukon jälkeen on esitetty lyhyehkö tiivistelmä ja perusasiat jokaisesta seitsemästä taiteesta. Kannattaa pohtia myös, miten nämä seitsemän lajia vaikuttavat neurologisesti eri aivojen (ja keskushermoston) osiin. Harjoittamalla niitä kaikkia omassa arjessaan, ihmisen tietoisuusaste alkaa kehittyä ja tasapainottua automaattisesti.95

95 Tämä on suuri väite, mutta tieteellinen todistusaineisto on jo alkanut puoltamaan sitä. (ks. esim. musiikin ja matematiikan yhteys, tilanhahmotuksen eli geometrian ja episodisen muistin yhteys, musiikin soittamisen vaikutus aivojen tasapuoliseen aktivoitumiseen jne.)

1. Lukuoppi

Lukuoppia voisi kärjistetysti luonnehtia algebraksi tai aritmetiikaksi, mutta käytännössä se kattaa kaiken sen, mitä ihminen oppii matematiikasta ala- ja yläasteen sekä lukion aikana. Tällöin lukuoppiin kuuluvat ainakin perusoperaatiot kuten plus- ja miinuslaskut, kerto- ja jakolaskut, derivointi ja integrointi, raja-arvot, todennäköisyyslaskenta, vektorilaskenta, tavalliset yhtälöt, eksponentit ja logaritmit jne. Harmillisesti (ainakin Suomessa) sellainen koko matematiikkaa ja sen olemusta selittävä matematiikka alkaa vasta yliopistotasolla, ja sielläkin se tulee itsenäisesti sisäistää.

Lukuoppiin liittyen on hyvä tiedostaa kahdenlaisten lukujen olemassaolo: i) ikuisia ja äärettömiä (esim. 0, ∞, √2 jne.), sekä ii) kaikki luvut, jotka on luotu luvulla yksi (1). Opi ajattelemaan, ettei lukua kaksi (2) ole olemassakaan, vaan että ainoastaan luku yksi (1) on olemassa, ja että sitä voidaan mitata kahdesti peräjälkeen. Täten luku kaksi (2) on vain nimi suhteelle, jossa lukua yksi verrataan kaksi kertaa itseensä. Kaikki luvut ovat suhteita. Vielä syvempi tulkinta on sellainen, ettei edes lukua yksi (1) ole olemassa, vaan on olemassa vain äärettömän lähellä lukua yksi (1) oleva mitta, joka saadaan yksikköpalloksi nimetyltä pallonmuotoiselta kappaleelta, kun lähestytään sen reunasta käsin syvyyttä, eli pallon keskipistettä. Myöskään tätä keskipistettä ei ole olemassa, eli myös se kuuluu ”ei-olevaisiin”. Tosin monet ovat nimenneet sen nollaksi (0).

Huomaatko, miten kirjaimia ja lausuntaa on pakko käyttää, kun esimerkiksi luku yksi (1) nimetään ja tuodaan tietoisen tarkastelun alaiseksi?

2. Lausuntaoppi

Lausuntaoppiin kuuluu periaatteessa oma puhumaan opettelu, siihen mahdollisesti liittynyt puheopetus tai muu erityinen varhaiskasvatus, sekä kaikki asiat, joita on ala- ja yläasteen sekä lukion aikana äidinkielen ja kaikkien vieraiden kielten tunneilla käsitelty. Pohdi aluksi, miten voisit viestiä muiden kanssa, jos käytössäsi ei olisi kirjaimia. Todennäköisesti lausuntasi olisi hyvin lähellä eläinten ääntelyä. Yritä seuraavaksi lausua konsonantti ilman, että liität siihen vokaalin. Se on äärimmäisen vaikeaa. Kokeile vaikkapa h-kirjainta, ja huomaa, et voi sanoa: ”hoo”.

Harjoittele lausuntaa valitsemalla konsonantteja mielivaltaisesti ja keksi kaikenlaisia mahdollisia sanoja. Kokeile vaikka kirjaimia ”K” ja ”R”. Ensin tulee mieleen kari, kaari, kuri, kura, kuura, kaura, kaira jne. Kun opettelet esimerkiksi englannin kielen lausuntaa, kannattaa muistaa, että kaikki vanhimmat kielet yhdistivät kirjaimet ”PH”, ”F” ja ”V” eri sanojen lausuntojen yhteyksissä.

Myös retoriikka on lausuntaopin, eli puheen osa-alue. Retoriikka on lausuntaoppia parhaimmillaan ääneen puhutussa kommunikoinnissa. Retoriikan mestari osaa ilmaista itseään kaikissa tilanteissa, harmoniassa totuuden kanssa ajatusten ja tunteiden tasolla. Harjoitetut retoriikan taidot tarjoavat mahdollisuuden jopa käyttää hypnoottista kieltä, joka auttaa sekä kuulijaa että esiintyjää rentoutumaan paremmin syvän meditatiivisen kokemuksen kautta. Myös psykologian narratiiviset muodot saavat voimansa retoriikasta ja sen sovelluksista. Pyhissä kirjoissa ja narratiivisessa psykologiassa on paljon enemmän yhteistä kuin ensinäkemältä voisi ajatella. 96

96 Aiheesta lisää esim. Milton-mallin yhteydessä. Huomaatko, miten kirjaimia on pakko käyttää lausunnan yhteydessä? Huomasitko myös, miten jo vokaalien ja konsonanttien jaottelussa oli pakko käyttää numeroita apuna, jotta ne saatiin eroteltua kahteen ryhmään (yksi ryhmä, kaksi ryhmää)?

3. Kirjainoppi

Kirjainoppi alkaa jo pikkulapsena, kun taapero jossain vaiheessa hoksaa ihmeiden pienten muotojen olemassaolon. Kirjaimia opetellaan sitten oikein urakalla: opitaan pienet ja suuret kirjaimet, sekä mahdollisesti kauno- ja tekstikirjaimet. Kirjainoppiin kuuluu myös ala- ja yläasteella sekä lukiossa opetetut asiat tavuista, sanoista, eri sana- ja sijamuodoista, lauseista ja lauserakenteista, sekä kirjoittaminen yleensäkin – kaikissa eri muodoissa.

On olemassa kahdentyyppisiä kirjaimia: 1) konsonantteja, jotka ovat ikuisia ja pysyviä, eli ne ovat juuri siten kuin ne ovat, sekä 2) vokaaleja, jotka antavat elämän konsonanteille. Mitä kirjaimet sitten ovat? Kirjainten merkittävin tarkoitus on se, että ne mahdollistavat meille kirjoituskyvyn. Kirjoittaminen on kuin muistikuvien luomista oman mielen ulkopuolelle. Jotta omassa viestinnässä käytettävän kielen oppii tuntemaan, tulee opetella tuntemaan sen jokainen kirjain, kirjainten mahdolliset nimet, sekä mahdolliset numeroarvot.

Kaikki sanat on luotu kirjaimista ja siksi ne ovat matemaattisia permutaatioita. Mitä ovat kirjainten matemaattiset syklit? Sanoja. Tiedämme myös, että esimerkiksi heprean kielessä jokaisella kirjaimella ja sanalla on oma numeroarvonsa. Sen sijaan englannin kielessä vastaavaa rakennetta ei näyttäisi olevan, mutta se ei ole totta. Meidän tuntemamme kirjain B on esimerkiksi peräisin muinaisen Egyptin kielen hieroglyfistä, joka merkitsee hyveiden sulkaa: länsimaalaisesta B:stä vain on jätetty merkin vasen laita lyhemmäksi kuin se alun perin kirjoitettiin.

Kirjainten alef ja bet historia

Kuva 29. Kirjain B tulee egyptiläisestä hyveiden sulkaa (ma’at) merkitsevästä hieroglyfistä (vasen). Kirjain A tulee muinaisheprean härkää tarkoittavasta kirjaimesta, aleph (oikea).97

97 Hauska huomio: heprean kirjaimet A, eli aleph and B, eli bet muodostavat yhdessä AlephBet, joka toimii englannin kielen sanan ”alphabet” (suom. ”aakkoset”) kantana.

On myös mielenkiintoista etsiä niin sanottuja universaaleja kirjaimia tai sanoja. Tällaisiin sanoihin on latautunut suuri voima ja vaikutus monissa eri kielissä ja kulttuureissa. Esimerkiksi jos ajatellaan kirjaimia H.R. – niistä muodostuu egyptiläinen jumalan poika HoRu(s). Hieroglyfeissä samat kirjaimet tarkoittavat lisäksi esimerkiksi ”vuorta” ja ”tietä”. Kun samaa mietitään englanniksi, saadaan aikaan sanoja kuten ”hero”, ”hair”, ”heir”, ”hare”, ”hear”, ”her”, ja jopa ”whore” (ks. esim. Ilmestyskirja 17:5). Suomenkielessä H ja R voivat viitata vaikkapa ”HeRRa” -sanaan. Voit tutustua myös sanojen ”hari” ja ”hare” (sanskritiksi) sekä Olympos-vuoren jumalattaren ”Hera”-nimen merkityksiin. Tällaiset sanat ovat kultaisia avaimia ikuisen symbolien kielen hahmottamiseen ja ymmärtämiseen.

Päätelmät triviumista

Kun ihminen tiedostaa triviumin kolme pyhää kääröä, hän saa osakseen ymmärryksen myös siitä, miten nämä kolme ovat toisistaan erottamattomat. Ei ole olemassa kirjainta ilman sen numeroarvoa tai äännettä, jolla se lausutaan. Myöskään lausunta ei ole mahdollista ilman kirjaimia, joita lausutaan. Ei voi muuten myöskään olla toista kirjainta ilman, että ensimmäinen kirjain olisi jo olemassa, ja siksi myös luvut ovat erottamattomasti yhteydessä kirjaimiin.

Kun ihminen oppii uusia asioita ja kommunikoi toisten ihmisten kanssa, koko trivium on hänen käytössään. Mitä paremmin hän ymmärtää näiden kolmen pyhän käärön suhteen toisiinsa, sen tehokkaammaksi hänen viestintänsä käy. Trivium on kuvattu kokonaisuutena pyhissä kirjoissa termillä ”sana” (ks. määritelmä 9; Johannes 1:1-3; RIG.1.164.45, Veda-kirjat). Kaikki pyhät kirjoitukset on kirjoitettu “sanalla”, joten niitä osaavat lukea ja tulkista erityisesti vain sellaiset ihmiset, joille tämä “sana” on mielen, sydämen, tietoisuuden ja lopulta sielun avartumisen kautta auennut.

4. Logiikka

Logiikka on yksinkertaistettuna oppi syystä ja seurauksesta, ja se yhdistää näitä kaikkia seitsemää taiteenlajia. Logiikkaa voi oppia ja opetella hyvin monella eri tavalla, mutta liikkeelle voi lähteä esimerkiksi kirjassa Kybalion esiteltyjen seitsemän luonnonlain kautta. Näistä erityisesti syyn ja seurauksen laki opettaa loogista viisautta. Halutessaan omaa logiikan ymmärrystä voi syventää vaikkapa matematiikasta tutun joukko-opin tai ihan filosofisen loogisen päättelyn lainalaisuuksien avulla. Vahva logiikan osaaminen tukee ihmisen jokapäiväistä suunnittelu-, päättely- ja hahmotuskykyä.

Logiikka on hyvin lähellä itse tietoa ja totuutta, koska se kuvaa ikuista lakia. Ilman maailmankaikkeuden hengellisen kokonaisuuden hahmottamista luonto näyttää toimivan hyvin sattumanvaraisesti ja olevan kuin jatkuvassa kaaoksessa. Kun tieto ja ymmärrys hengellisestä rakenteesta tulevat ihmisen mieleen henkilökohtaisen, mentaalisen puhdistumisen kautta, on logiikka ehkä se ensimmäinen ja tärkein opittava asia. Ilman logiikan opintoja voi nimittäin käydä niin ikävästi, että luovuus ja mielikuvitus ottavat avoimen sydämen hallintaansa ja totuus painuu takaisin turvaan, syvään alkuveteen.

98 Tästä tulee mm. ”ei helmiä sioille” sananparsi. Sialla tarkoitetaan maallisen minänsä vallassaolevia ihmisiä. (vrt. kuva 28)

5. Geometria

Geometria on oppi muodoista, muotojen muodostumisesta ja niiden suhteista toisiinsa. Geometrian opinnoissa kannattaa aloittaa kaksiulotteisesta Geometriasta, vaikkapa tutustumalla Eukleideen Alkeet nimiseen kirjaan.

Kaksiulotteisen geometrian perusteet ovat piste, liikkuva piste (jana ja suora), liikkuva suora (taso) sekä kaikki eri mahdollisuudet, joita tasossa voi näillä perusteilla tehdä. Kun tasoa ajatellaan syvemmin, voit pohtia, mitä ovat ympyrä ja neliö: miksi ne ovat erilaisia? Ne ovat kuin kaksi toisiinsa törmäävää maailmaa – ikuinen ja pysyvä maailma, sekä jatkuvassa liikkeessä oleva maailma. Nämä kaksi eri maailmaa eivät voi koskaan saavuttaa toisiaan, mutta kun ne yhdistävät voimavaransa, tulokset ovat aina hyvin mielenkiintoisia (kuten esim. π).

Geometrialla on ihmisaivoissa aivan erityinen rooli, sillä ihminen luo aina uudestaan ja uudestaan omat muistikuvansa (Gazzaniga, 2009). Geometria auttaa mieltä käyttämään visuaalista luovuutta, ja siksi se auttaa myös muistamaan ja luomaan asioita ajatuksissa. Maailmankaikkeudessa ei ole muotoa ilman geometriaa, ja jo KET:n mukaisesti kaikilla maailmankaikkeuden olevaisilla asioilla on muoto.

6. Musiikki

Musiikki on oppi äänistä. Yritä ensin ymmärtää musiikin äärettömyys, sitten huomioi luvun seitsemän rooli (musiikillinen Horuksen silmä). Älä tyydy ajattelemaan musiikkia vain sointujen tai äänten joukkona, vaan pikemminkin värähtelynä, rytminä ja matematiikkana (sovella KET:aa).

Opettele myös itse tuottamaan eläinten ääniä ja musiikillisten instrumenttien ääniä; huomaatko yhtäläisyyksiä näiden välillä? Opettele käyttämään kurkkuasi ja varsinkin ymmärtämään kurkkuchakran todellinen tarkoitus. Nykyaikana on jo tieteellisesti todistettu, miten musiikin kuunteleminen ja varsinkin musiikin soittaminen kehittävät hienomotoriikkaa ja samalla aktivoivat eri osia aivoissa, jopa yhdistäen aivojen eri osa-alueita toisiinsa.

Musiikin kanssa kannattaa pitää mielessä oman tahdon toimintaperiaatteet. Musiikkiin liitetään paljon uskomuksia ja makuasioista, jotka kaikki pohjautuvat ihmisen omaan itsekkääseen tahtoon. Parhaimmillaan musiikin kuunteleminen voi toimia myös omasta tahdosta irtaantumisen apuvälineenä, kun opettelee ja pakottaa itsensä kuuntelemaan kaikkia musiikkityylejä, ei vain jotain tiettyä. Eri musiikkilajeja tulisi vaihdella ja kokeilla ilman ennakkoluuloja, näin aivot saavat jatkuvasti uutta ”ärsykettä”, eikä vain samaa tuttua melodiaa.

7. Astronomia

Astronomia tulee tässä yhteydessä ymmärtää pelkkää tähtitiedettä laajempana tieteenalana. Antiikin astronomia on oppi ajasta ja tilasta. Astronomian opinnot voi aloittaa ihmettelemällä sitä tilaa, jossa itse on. Mikä on tila ja mikä on aika? Näiden jälkeen voi tutustua mekaniikan lakeihin, Newtonin lakeihin ja jossain vaiheessa myös suhteellisuusteoriaan ja kvanttimekaniikkaan.

Etsi astrologian ja astronomian yhteinen juuri. Etsi tätä niin kauan, että löydät sen. Pohdi, oletko samaa mieltä: astrologia on mentaalinen astronomia, kun taas astronomia on fyysinen astrologia. Etsi myös henkilökohtaisen ja kollektiivisen (eli kaikkia sitovan) astrologian eroavaisuus. Älä tyydy uskomaan vain ääripäihin tai manipuloiviin ihmisiin, jotka pyrkivät ansaitsemaan rahaa itselleen (astrologia) tai manipuloimaan sinua tieteen piiriin (astonomia). He molemmat ovat väärän profeetan vaikutuksen alaisena.

Pyri myös tähtitieteissä kohti totuuden tietä, eli evoluutiota ja sen avulla omaksu ymmärrystä universaalista – meitä kaikkia toisiimme sitovasta – astrologiasta (esitetty liitteessä 2). Fyysisessä astronomiassa keskitä voimasi esimerkiksi tutkimaan seuraavia konsepteja: i) äärettömät ja ikuiset asiat, sekä ii) asiat, joita sitoo aika ja paikka. Tutki mustia aukkoja sekä niiden vaikutusta tähtien ja galaksien elinkaariin. Ryhdy lopulta paikallistamaan hengentasoa, eli tietoa ja elämää, niin lopulta koko maailmankaikkeus aukeaa eteesi.

Päätelmät quadriviumista

Kun quadriviumin eri osioita mietiskelee, on melko nopeasti mahdollista ymmärtää, miten ne aktivoivat eri aivojen ja keskushermoston osia harjoittajassaan. On vaatinut suurta ymmärrystä luoda jo keskiajalla koulutusjärjestelmä, jossa nimenomaan näitä seitsemää tieteenlajia on opetettu ja harjoitettu. Tuolloin opetuksella ei tähdätty vain yhden alan pienen osan erityisasiantuntijuuteen, vaan nimenomaan nykytieteen lähes täydelliseen vastakohtaan – yleisnerouteen. Koska tällainen opetuskonsepti oli yleisesti käytössä, se selittää melko hyvin sitä, miksi Leonardo da Vincin tapaiset nerot oppivat omien oivallustensa ja hengenjohdatuksen kautta hallitsemaan useita eri tieteenlajia.

Jos trivium on kuin joukko pelinappuloita, joilla voidaan pelata mitä tahansa peliä maailmankaikkeudessa, on quadrivium kuin säännöt, joita nämä nappulat joka tapauksessa tulevat aina noudattamaan. Jos ihminen lähtee tosissaan kulkemaan totuuden tiellä, tulee hän jossain vaiheessa opiskelemaan kohtuu syvästi jokaisen näistä seitsemästä tieteen ja taiteen lajista – tämä on osa sielun uudelleenrakennuksen perusopintoja.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).