Toinen ihmisen tietoisuuden laajenemista koskettava asiakokonaisuus on seitsemän luonnonlakia. Nämä lait on esitetty ensimmäisen kerran 1900-luvun alussa kirjassa Kybalion, jonka kirjoittaja toimi nimimerkillä Three Initiates (suom. Kolme Tulokasta, Kolme Vihittyä, Kolme Kastetta). Jokainen näistä seitsemästä laista pohjautuu KET:aan, eli henkeen ja totuuteen. Tosin, jos ollaan vielä asteen verran tarkkaavaisempia, huomataan lakien noudattavan nimenomaan KET oikean puolen ominaisuuksia, mikä liittää nämä lait elämään ja luontoon (mieluummin kuin tietoon ja olemattomuuteen). Tämä päättely todistaa niiden alkuperäisen nimen oikeellisuuden puolesta (luonnonlait tai luonnon prinsiipit), sillä luonto on elämään rinnastettava, KET:n oikea puoli.

Samalla, kun luonnonlakeja opiskelee, on hyvä yrittää parhaansa mukaan hahmottaa niiden suhdetta KET:aan, sekä varsinkin teorian oikeaan puoleen. Itämaiset kuvaukset ihmisistä, jotka ovat onnistuneet sulautumaan harmoniaan koko maailmankaikkeuden kanssa sisältää ajatuksen, että he ovat oppineet elämään taossa, tai wu wei -periaatteen mukaan. Tässä on kyse juuri luonnonlakien tiedostamisesta, ymmärtämisestä sekä lopulta niihin sulautumisesta (ohessa totuuden kanssa).

1. Mentalismin laki

Mentalismin laki on idea kaiken taustalla – sen mukaan ajatus/uskomus on aina ensin. “Kaikki on mentaalista”: Kun ihminen käyttää aistejaan, hän ensin muodostaa mentaalisen kuvan kohteestaan, ja vasta sitten se siirtyy fyysiseen muotoon. Ajatus/uskomus on ennen tunnetta, toimintaa, reaktiota, käyttäytymistä tai tekoa. Uskomus itsestä, jota psykologia kutsuu identiteetiksi ja persoonaksi, on jokaisen ihmisen ydin. Sillä ei ole merkitystä, onko tuo uskomus totta tai ei.

Kaikkeus on luotu Jumalan ajatuksissa, ja koska ihminen voi ajatella kuten Jumala, ihminen on Jumalan kuva. Maailmankaikkeus on Jumalan identiteetti ja persoona, ja siksi Jumala on Kaikkeus.99 Mentalismin laki soveltuu KET:n alaisuuteen varsin osuvasti, sillä KET on ensimmäinen ajatus.

99 Jos Raamatun alkulause ”alussa Jumala loi Taivaat ja Maan” lausutaan ja tavutetaan eri tavalla, siis silti samoja konsonantteja käyttäen, saadaan lause luettua: ”Ajatuksissaan Jumala jakoi Taivaat ja Maan.” Tässä yhteydessä verbi ”luoda (bara)”, ei tarkoita uuden luomista, vaan jakamista tai muovaamista jo olemassa olevasta resurssista.

2. Vastaavuuden laki

Vastaavuuden laki sisältää periaatteen, että kaikkien elämän ja olemassaolon eri ilmiöiden ulottuvuuksissa on aina vastaavuuksia. Niin Ylhäällä kuin Alhaalla; sekä niin Alhaalla kuin Ylhäällä. Vastaavuuden lain mukaan harmoniaa, yhteisymmärrystä sekä vastaavuutta ilmenee ainakin seuraavilla tasoilla: 1) Mahtava fyysinen taso, 2) Mahtava mentaalinen taso, ja 3) Mahtava hengellinen taso (Kybalion)

Kybalionin määrittelemissä tasoissa, taso 1 aistitaan suoraan, taso 2 kuvataan aisteilla ja taso 3 on aistimaton ja kuvaamaton. KET:ssa tasot 1 ja 2 sijoittuvat yksilösieluun, kun vastaavasti taso 3 on KET:n vasen puoli. Vastaavuuden laki soveltuu myös kuvaamaan KET:aa käytännössä, sillä teorian avulla on mahdollista kuvata nimenomaan vastaavuuksia esimerkiksi psykologiassa ja matematiikassa tai ateismissa ja uskonnoissa. Erityisesti KET valaisee vielä tilannetta Niin Ylhäällä kuin Alhaalla; sekä niin Alhaalla kuin Ylhäällä, sillä KET:n Alhaalla on kuvattu puhdistunut yksilösielu (persoona ja tahto), joka henkisen evoluution kautta saavuttaa Jumalan tahdon, eli siitä tulee KET:n Ylhäällä oleva täydellinen sielu (KET:n kuva).

3. Värähtelyn laki

Värähtelyn lain mukaan kaikkeudessa jokainen olevainen asia on liikkeessä, eikä mikään olevainen lepää, ja siksi kaikki liikkuu, värähtelee ja kiertää kehää. Värähtelyn lain mukaan eroavaisuudet materian, energian, mielen ja jopa hengen ilmentymisessä johtuu vain niiden erilaisesta värähtelystä. Mitä korkeammalle henkilö sijoittuu värähtely-asteikolla, sen korkeammaksi värähtely käy. Tällä asteikolla kaikkeus värähtelee äärettömästi, jolloin se on hyvin lähellä lepotilaa (eetteriä). Lain mukaan on olemassa miljoonittain erilaisia värähtelyasteita niistä suurimman, eli kaikkeuden ja pienemmän, (eli eetterin) välissä. (Kybalion)

Henkinen transformaatio on kuvattu yhdeksi tämän lain käytännön sovellukseksi. Jotta ihminen voisi muuttaa mentaalista tilaansa,100 tulee hänen muuttaa värähtelyään. Tämän voi tehdä mielen voimalla, korjaamalla fokuksen johonkin haluttuun tilaan. (Kybalion)

Värähtelyn laki yrittää jopa määritellä henkeä, lähestymällä sekä KET:n vasenta että oikeaa puolta. Ajattelutapa osuu periaatteessa oikeaan, sillä hengen värähtely voidaan ajatella tiedossa ja ei-olevaisuudessa nollaksi, sekä elämässä ja olevaisuudessa äärettömäksi. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että tieto ja elämä ovat kaksi hengen ominaisuutta, alussa ja lopussa ne ovat yksi ja sama perimmäinen totuus.

100 Tässä termi ”tila” menee muuten yksi yhteen NLP:n termin ”tila” kanssa. Oikeastaan myös sufilaisuudessa käytetty termi ”tila” on yhtenevä näiden kanssa.

4. Polariteetin laki

Polariteetin laki perustuu ideaan, että kaikki asiat ovat dualistisia, kaikilla on kaksi napaa, ja kaikilla asioilla on vastakohtansa. Kaikilla ilmaistuilla asioilla on kaksi puolta, kaksi aspektia, tai kaksi napaa. Kaikki asiat samalla ”ovat” ja ”eivät ole”, ja kaikki totuudet ovat vain puolitotuuksia, jolloin jokainen totuus on puoliksi valhe. Koska kaikilla asioilla on siis kaksi puolta, ovat nämä vastakohdat identtisiä luonteeltaan, mutta eroavaisia vain asteeltaan. Vastakohdat tapaavat toisensa ja kaikki paradoksit voidaan sovitella. (Kybalion)

Oikeastaan ainoat kaksi asiaa, joihin tämä polariteetin laki ei päde suoraan, ovat rakkaus ja KET:ssa määritelty ylin kohta, eli KET itse (myös esim. Jumala/perimmäinen totuus). Rakkaus voidaan, pyhiä kirjoja kunnioittaen, määritellä armon ja ankaruuden kautta, jolloin se itsessään nousee KET:ssa kattamaan koko teorian, eikä sillä silloin ole vastakohtaa. Jos joku löytää rakkaudelle vastakohdan, kuten vihan, ei hän ole määritellyt rakkautta todelliseksi rakkaudeksi, vaan esimerkiksi tunteeksi, joka voi olla vihan vastakohta. Toisaalta sama ajatteluketju voidaan käydä ”Jumalaan” liittyen, ja kun Hänet määritellään ”kaiken” ja ”ei minkään” kautta, ei hänelläkään ole tuolloin vastakohtaa. Tämä antaa perusteen sille, että Jumala = Rakkaus, eli myös KET = Rakkaus.

5. Rytmin laki

Rytmin lain mukaan jokainen asia voidaan mitata edestakaisessa liikkeessä, sisään-virtauksessa ja ulosvirtauksessa, nousuvedessä ja laskuvedessä, heilahdusliikkeessä eteenpäin ja taaksepäin, kuin heilurissa. Lain mukaan jokaisella vastinparilla on oma rytminsä, jopa navoilla, ja siksi rytmi liittyy läheisesti Polariteetin lakiin. Voidaan ajatella, että tämä laki mahdollistaa siirtymisen navalta toiselle, ja ei välttämättä suoraan vastakohdasta toiseen, vaan myös niiden välille. (Kybalion)

Pohtiessasi rytmin lakia huomioi myös esimerkiksi musiikin rytmi, vuodenaikojen vaihtelu sekä sini ja kosini -käyrät matematiikassa. Rytmin laki viittaa määritelmänsä kautta oikeastaan kuitenkin eniten asioihin, jotka voidaan määritellä matemaattisesti syklissä ja piirtää esimerkiksi ympyräksi, joka on selvä sykli, ja muodostaa siten rytmin (esim. 3 sykliä tunnissa). Toisaalta rytmin edellytys on liike. Ja näin ollen KET:n vasen puoli, joka on ikuinen lepotila, ei ole liikkeessä, eikä sillä siksi ole rytmiäkään. (Ellei ajattele sen rytmin olevan nolla tai äärettömän nopea.) Myös tämä viittaa siihen, että luonnonlait pätevät KET:n oikeaan puoleen, eli elämän ja olevaisuuden ominaisuuksiin.

6. Syyn ja Seurauksen laki

Syyn ja seurauksen laki selittää, miten jokaisella syyllä on seurauksensa, sekä miten jokaisella seurauksella on syynsä. Lain mukaan muutosta ei ole olemassakaan sellaisenaan, vaan jokainen muutokselta vaikuttava asia on vain seurausta jostakin siihen johtaneesta syystä, joka saattaa sillä hetkellä olla tuntematon tai vaikea ymmärtää ja havaita. (Kybalion)

Syyn ja seurauksen lain vuoksi maailmankaikkeudessa ei oikeasti ole kaaosta, vaan ihmismielessä on vain liian vähän tietoa. Kaaos on seurausta tietämättömyydestä. Toisaalta tämän lain nojalla myöskään aikaa ei ole olemassa, vaan on vain olemassa yksittäisiä ajatuksia, joilla on numeerinen järjestys. Jotta aika voisi olla olemassa, täytyy sillä olla jokin sykli (ja rytmi, jonka edellytys on liike), jolla sitä mitataan.

Esimerkiksi rikostutkinnassa sovelletaan syyn ja seurauksen lakia: rikokselle täytyy löytyä motiivi, jota ilman epäiltyä ei voida syyttää ja tuomita. Jokaiselle ihmiselle soveltuva henkinen harjoitus on pohtia tätä hetkeä ja miettiä, mikä on sen syy. Ja sitten mikä on syy tämän löydetyn syyn takana, mikä on syy sen takana… Tätä ketjua jatketaan niin kauan kuin mahdollista, mieluiten omaan syntymään asti, tai jopa siitä pidemmälle. Yleensä KET:n vasen puoli hahmottuu ja aukenee tietoisuuteen, jos tässä harjoituksessa pääsee kauemmaksi kuin niin sanottuun alkuräjähdykseen.

7. Sukupuolen laki

Sukupuolen lain mukaan kaikissa asioissa ilmenee niiden sukupuoli: jokaisessa asiassa on maskuliininen ja feminiininen prinsiippi: sukupuoli ilmenee kaikilla tasoilla. Pattereilla on uros- ja naarasnapa, kuten Maapallollakin ja ihmisillä. (Kybalion)

Sukupuolen laki antaa ihmiskunnalle perusteet täydelliselle tasa-arvolle, sillä vaikka ihminen olisi mies tai nainen, ei hän välttämättä ole henkisesti mies tai nainen. Ihmisen mentaalinen sukupuoli ei ole myöskään muuttumaton, eli mies tai nainen, vaan se etsii tasapainoa koko elämän ajan. Lopulta ihmisen hengellinen sukupuoli on avain valaistumiseen ja kirkastumiseen. Hengellinen sukupuoli käsittää 1) maskuliinisen tiedon (myös totuus, totuuden Henki, ikuinen Isä), jonka symboli on tiedonpuu, sekä 2) feminiinisen elämän (myös elämänpyörä, Dharmanpyörä, Luonto-Äiti, elämän henkäys), jonka symboli on elämänpuu. Kohdat 1 ja 2 ovat siis myös KET.

 

Päätelmät seitsemästä luonnonlaista

Seitsemän luonnonlakia kuvaavat elämää. Ne kertovat pelisäännöistä, jotka ovat meille kaikille samat, nyt ja aina. Luonnonlakien tunteminen antaa sielulle perusturvaa, kun kaaos alkaa pikkuhiljaa hellittää otettaan, ja ikiaikainen viisaus saa kaipaamansa jalansijan. Luonnonlait eivät ole uskonnollisia, eivätkä ne ole tieteellisiä – silti ne ovat tärkeitä tieteellisiä tuloksia, ja osa lähes jokaisen uskonnon opinkappaleiden perustaa.

Seitsemän luonnonlakia on suora kuvaus myös KET:n toteutumisesta. KET itsessään toimii ja on syntynyt syyn ja seurauksen lakia mukaillen. Se sisältää jaon ääripäihin, jolloin polariteetin laki toteutuu. Samalla siinä on jako symbolisiin sukupuoliin, sekä siinä on kuvattu valon ja liikkeen kautta värähtelyn ja rytmin lait. KET itsessään on kaikkien maailmankaikkeuden rakenteiden vastaavuuksien selittäjä, ja siksi se kokonaisuutena heijastaa vastaavuuden lakia. Ja vielä viimeisenä, tai ensimmäisenä, KET on pystytty tässä kirjassa kirjoittamaan ylös paperille tietoisuuden apuvälineitä – sanoja, lausuntaa ja numeroita – hyväksi käyttäen. KET on siis tietoinen uskomus, jota tämä kirja pyrkii avaamaan, selittämään, kyseenalaistamaan ja todistamaan.

Vaikka KET onkin tietoisuuden kautta tullut tähän kirjaan, ei tietoisuutta välittänyt ihminen ole itse KET:aa luonut tai keksinyt. Tämä tekee KET:sta itsestään jo valmiin, ikuisen ajatuksen – ajatuksen, jota ei ole koskaan luotu. KET on siis aina ollut olemassa, on nyt, ja tulee aina olemaankin (Jumalan ajatuksena, täydellisenä tietona), ja jokainen perimmäisen totuuden kohtaava yksilösielu tulee saamaan siitä aina saman ymmärryksen. Ensin ymmärrys on kuin aamuinen katse usvan läpi, jolloin KET:n kaksi puolta on keskenään sekaisin ja hyvin epäselviä. Riittävän ajan, keskittymisen ja ahkeruuden myötä KET nousee kuitenkin kirkkaana mieleen ja tietoisuuteen, sekä lopulta tässä kirjassa esitettyyn muotoon. KET kirkastuu samaa tahtia kuin yksilösielu vähenee ja täydellinen sielu valtaa tilaa. Täydellinen sielu tuntee KET:n kuin isänsä.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).