Jotta sielu ja henki voisivat muodostaa lopullisen mentaalisen avioliiton, täytyy sitä ennen sielussa tapahtua muutamia kytköksiä sekä niin sanottu pienempi mentaalinen avioliitto. Ensimmäinen armolahja aukeaa itseoivalluksessa – siitä matka alkaa.

Sielun kytkökset ja mentaaliset avioliitot

Taulukko 7. Totuuden tien armolahjat ja kasteet

Sielun sisäisistä kytköksistä ensimmäinen näyttäytyy tunteen ja muistin välisessä vuoro-vaikutuksessa. Tunnemuistia käyttäen ihmisellä on mahdollisuus muistaa oma itsensä, eli yksilösielunsa ja sen muodostavat tietoiset ja tiedostumattomat ajatukset. Monien todistajakertomusten mukaan tässä vaiheessa ihminen alkaa saada eräänlaisia välähdyksiä menneisyydestään ja samalla, nyt uusien voimavarojen ja näkökulmien kautta, pystyy käsittelemään näitä asioita. Fyysistenkin kuolemakokemuksien yhteydessä tähän vaiheeseen liitetään usein termi elämänfilminauha,33 joka juoksee ihmisen mielessä.

33 Muistutetaan tässä yhteydessä, että aiemmin määriteltiin elämänfilminauhan ja yksilösielun olevan täsmälleen sama asia.

Yksilösielun tiedostaminen tuottaa kaksi merkittävää tulosta: i) Itseoivalluksessa ihminen saa sisäisen varmuuden siitä, että Jumala/KET on olemassa. ii) Samalla ihminen alkaa saada ”Minä Olen” -kokemuksia, jotka tarjoavat hänelle mahdollisuuden ottaa minkä tahansa suunnan omassa elämässään tästä eteenpäin. Sisäinen uskoontulo- ja ”Minä Olen” -kokemusten tarkoitus totuuden tiellä on antaa ihmiselle riittävä usko ja luottamus perimmäiseen totuuteen, jotta hän jatkaisi kirkkain mielin totuuden etsintäänsä.

Tämä ensimmäinen vaihe on myös ensimmäinen testi: haluaako ihminen vahvistaa omaa egoaan vai etsiä totuutta, siis rakastaako hän Jumalaa vai omaa identiteettiään. Ensimmäisen vaiheen ”Minä Olen” -ajatusten jälkeen oman elämänsä ja sielunsa voi lopulta ylittää pisteessä, jossa huomaa olevansa ”ei-mitään” ja jossa sijaitsee todellinen kaiken alkuperä. Tämä vastaa siis KET:n vasemman puolen muistamista. Pyhissä kirjoissa ensimmäistä, pienempää mentaalista avioliittoa nimitetään vanhaksi liitoksi. Nimitys tulee siitä, kun ihminen muistaa itsensä ja ihmiskunnan alkuperän, hän palaa Aatamin (hepreaksi ”ihmiskunta”) kaltaiseksi. Ihminen palaa Jumalan ja hänen poikansa Aatamin ensimmäiseen liittoon. Tämä liitto ei kuitenkaan ole vielä pysyvä mentaalinen avioliitto, vaan se on vasta mahdollisuus, potentiaali. Tieto, eli KET:n vasen puoli, annetaan ihmiselle, jotta hän ryhtyisi kulkemaan totuuden tietä tosissaan ja johdatettuna. Totuuden muistamista kuvataan vesikasteeksi ja sitä symboloi vesi.

Totuuden kohtaamisen jälkeen seuraava kytkös ihmisen mielessä toteutuu järjen ja luovuuden kesken. Järki ja luovuus ovat yleensä kaukana toisistaan, ja niiden yhdistymisen edellytyksenä onkin, ettei ihmisen egolla ole enää tarvetta lisätä luomistyöhön mitään omaa. Järkiluovuudessa ihminen luo kaiken valmiina ja täydellisenä, juuri kuten koko maailmankaikkeus on luotu, ja kuten kaikkeus luo itse itseänsä jokainen hetki. Pyhissä kirjoissa toista mentaalista avioliittoa nimitetään uudeksi liitoksi, koska siinä kaikki luodaan uudelleen vanhaan ”maalliseen minään” verrattuna. Tai paremmin sanottuna: maallinen minä alistuu olemaan toimimatta itsekkään luonteensa mukaan ja antaa tilan ensimmäisessä, pienemmässä mentaalisessa avioliitossa syntyneelle taivaalliselle minälle. Taivaallinen minä osaa nimittäin luoda itse itsensä jumalallisen järjestyksen mukaan. Maallinen ja taivaallinen minä määritellään tarkemmin myöhemmin.

Kun ensimmäisessä liitossa ihminen saa alkutiedon kautta ymmärryksen kaikkeuden hengellisestä rakenteesta, ryhtyy hän luomaan itseänsä tämän rakenteen mukaan uudestaan – sen kuvaksi, sen kaltaiseksi. Tässä vaiheessa jokainen väärin luotu mielen rakennelma poltetaan aina takaisin tyhjäksi autiomaaksi ja prosessi toistetaan niin monta kertaa, että luomistyö tapahtuu oikein – jumalallisen järjestyksen mukaisesti. Tämä on monesti hyvin tuskallista aikaa ja siksi sitä symboloidaan tulella ja sitä nimitetään tulikasteeksi.

Tulikasteen päätteeksi ihminen on onnistunut hahmottamaan johdatuksen turvin koko KET:n oikean puolen ja samalla hän on joutunut kohtaamaan kaikki pahimmat pelkonsa, vihansa, riippuvuutensa, vääristyneet uskomuksensa, oman halunsa ja taipumuksensa henkilökohtaiseen luovuuteen ja epätäydelliseen muistiin. Myös ei-jumalallisen järjestyksen mukaisesti luotu identiteetti on tullut päivänvaloon ensimmäistä kertaa. Näky on kaamea ja ahdistava, kun se ensimmäisen kerran kaikessa totuudessaan ihmisen kohtaa, mutta samalla Jumalan kasvot paljastuvat, ja kaikki on vaivan arvoista. Kun ihminen saavuttaa tulikasteen päätepisteen ja on kestänyt sen loppuun asti, alkaa tien viimeinen vaihe. Tie ei siis pääty valaistumiseen.

Seuraava kytkös ja mentaalinen avioliitto solmitaan taivaan ja maan kesken. Kun toisessa kytköksessä sielu onnistuu luomaan itsensä ikuisten lakien mukaisesti, ottaa tämä ”salatuksi liitoksi” ja ”viimeiseksi tuomioksi” kutsuttu mentaalinen avioliitto fyysisen olomuodon. Kyse on siis tietoisuuden (taivas) ja tiedostumattoman mielen (maa) liitosta, kun KET:n termejä käytetään. Kun ihmisen tietoinen ja tiedostumaton mieli yhtyvät toisiinsa, siirtyy ihmisen yksilösielu uudelle tietoisuuden tasolle. Tätä liittoa on kuvattu pyhissä kirjoissa esimerkiksi termein Kaanaan Häät (Raamattu), Pohjolan Pidot (Kalevala) tai Viisi ylimääräistä päivää, eli miten Taivas ja Maa saivat viisi lasta (Egyptin pyhät kirjoitukset). Koska ihminen nyt sielunsa sisällä tiedostaa kaiken, saa hän apurikseen uskomattoman rakkauden voiman, joka parantaa hänet lopullisesti.

Tämä kirja on kirjoitettu selittämään ja havainnollistamaan tätä valaistumiseen johtavaa, ensin henkistä ja sitten hengellistä prosessia. Henkinen evoluutio on ihmisen yksilöllinen velvollisuus ja unelma, mutta samaan aikaan se on mahdollisuus koko ihmiskunnan tietoisuustason nostamiseen. Koska henkinen evoluutio on jo ennakkoon säädetty tapahtuvaksi, se tulee tapahtumaan, ja kyse onkin vain siitä, milloin ihmiset ovat siihen valmiita, yksilö kerrallaan. Evoluutiota ei pakene kukaan, ja siksi jokainen ihmiskunnan yksilösielu tulee tämän kasteen saamaan ennemmin tai myöhemmin.34

34 Jotta vältytään entisiltä, nykyisiltä ja tulevilta uskonnollisilta väärintulkinnoilta, tässä yhteydessä on syytä todeta, että tämä ”kaste”, eli totuuden tie, on ainoa todellinen kaste, josta esimerkiksi Jeesus Kristus opettaa Raamatussa. Vaikka joku ihminen uskoisi johonkin muuhun kasteeseen, hän ei pysty sitä osoittamaan toteen viittaamalla pyhiin kirjoihin, sillä vain tämä kaste on totta. Jos joku epäilee Jeesuksen silti opettaneen ihmisiä kastamaan pikkuvauvoja tällä kasteella, on hänen kyettävä kertomaan, miten tarkalleen ottaen tämä seuraava lainaus toteutuu lapsikasteessa. ”Tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle - ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minut on kasteella kastettava - ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpi käynyt!” (Luukas 12:49-50) 

Sielun geometrinen kuva Osiris, Isis, Horuksen neljä poikaa Sielu, was sauva, ruoska ja paimensauva

Kuva 14. Yksilösielun pelkistetty rakenne 

Kuva 15. Vignette of Osiris (Faulkner, 2011) 

Kuva 16. Egyptiläiset sauvat osoittavat mentaaliset kytkökset 

Ylläolevan kuvasarjan avulla on osoitettu, miten muinaisessa Egyptissä on ollut jo vuosituhansia sitten tämä sama ymmärrys ihmisen psykologisista valmiuksista saavuttaa ykseys täydellisen sielun ja Jumalan kanssa. Egyptiläisiä symboleja käyttäen ihminen otetaan takaisin Jumalan valtakuntaan ensin armosta (egyptiläinen paimensauva, engl. crook) ja sitten ankaruudesta (egyptiläinen hallitsijan ruoska, engl. flail). Lopulta ihminen saa osakseen uuden taivaan ja maan yhdistävän voiman (egyptiläinen voimasauva, engl. was sceptre), eli tiedon35. Kun totuuden henki (eli KET:n vasen puoli) aukeaa ihmisen tietoisuudessa, samaan aikaan ihmisen yksilösielu aukeaa näkemään oman todellisen kutsumuksensa (kaikki sauvat kuvassa 15 ja 16), eli totuuden tien.

Kuten sanottu, perimmäisen totuuden ihmiselle lähettämä kutsu on usein aluksi hyvin persoonallinen, vaikka itse totuuden tie on lopulta kaikille sama. Yleensä yksilölle lähetetty kutsumus on niin lapsellinen, että vain lastenkaltaisiksi muuttuneet pystyvät sen ensin kuulemaan ja sitten näkemään. Kutsumuksen seuraaminen on kuvattu edellä kolmen kasteen ja kolmen armolahjan muodossa.

35 Tähän liittyy myös Francis Baconin kuuluisa monimerkityksellinen sitaatti: ”Knowledge is Power”, joka kääntyy sanatarkasti suomeksi: ”Tieto on Voima.”

 

Esimerkki (persoonallinen kutsu)

Allekirjoittaneelle totuuden tie avautui melko erikoisella ja ennalta-arvaamattomalla tavalla. Vesikasteen ja henkisen kuolemakokemuksen jälkeen rukoilin apua, miten löytää samanmielisiä ihmisiä, joiden kanssa voisin suorittaa ihmiskunnan palvelustehtävää. Sain vastaukseksi: ”Kerro ihmisille, mikä Mona Lisa on.” Kutsu oli mielenkiintoinen ja haastava, sillä minulla itselläni ei ollut mitään aiempaa kokemusta Mona Lisa -taulusta tai siihen liittyvistä teorioista. Johdatuksen mukaisesti en lähtenyt seuraamaan mitään valmista tutkijoiden teoriaa, vaan aloin vain katsoa taulua ja rukoilla. Listaan tähän jotain kokemuksiani taulun kanssa:

  • Johdatus neuvoi minua kysymään eräältä pikkulapselta, mitä hän näkee taulussa. Hän kertoi siinä olevasta pyramidista, joka oli kuulemma sama kuin yhden dollarin setelissä.
  • Todellisen uskonaskeleen otin taulun kanssa, kun totuuden henki väitti minulle, että taulun mitat on ilmoitettu väärin jokaisessa tietosanakirjassa. Lähetin pelonsekaisena kirjeen Louvre-museoon, jossa kerroin saamani tiedon mukaan taulun mittojen olevan väärät, ja että haluaisin saada taulun oikeat mitat. Suureksi yllätykseksi sain vastauksen, jossa minulle annettiin taulun oikeat mitat. En koskaan kertonut heille, että sain tiedon mitoista Jumalalta. Pian huomasin taulun leveyden olevan pyramidien ja Raamatun temppeleiden mittayksikkö, ja tästä Mona Lisan matematiikka aukeni.
  • Jossain vaiheessa tutkimusta ymmärsin saaneeni yhteyden maailmansieluun ja sitä kautta taulun alkuperäisen tekijän ajatuksiin. Tämän vuoksi kykenin ratkaisemaan niin monta hänen salaisuuttaan.
  • Kun sain Mona Lisa -tutkimuksen kirjan muotoon, ymmärsin hengen johdattaneen minua tutkimaan taulua itseäni varten – ei muita ihmisiä varten. Tämä oli ollut kutsuni persoonallinen osa, ja kun kirja valmistui, aloin heti kirjoittaa Kaiken ja ei minkään teoriaa. Jos olisin jäänyt kaupallistamaan Mona Lisaa, en olisi koskaan päässyt seuraavalle tasolle – pois persoonallisesta kutsumuksesta.
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).