Etsimäsi vastaus lähtee aukeamaan Raamatusta Johanneksen Evankeliumista ja tarkemmin sen 5. luvusta (Johannes 5:19-29). Jotta Totuuden tien tuomat Valtuudet (eng. authority) voi ymmärtää syvemmin, täytyy tietoisella tasolla olla hallussa myös egyptiläinen jumaloppi tai pikemminkin oppi jumalallisesta järjestyksestä. Kun tarkastelemme Jeesuksen valtuuksia tätä kautta, vastaan tulee tietty jumala nimeltä Hu.

 

Hu on jumalallisen lausunnan jumala. Hän itse on symbolinen ensimmäinen Sana. Tällä Sanalla on luotu koko maailmankaikkeus. Tämä sana voidaan tulkita Totuuden tien kaikissa kastevaiheissa eri tavoin. Sana on silti aina yksi ja sama, se voidaan vain ajatella eri tavoin. Ensimmäisessä vaiheessa sana on Nouse. Nouse on egyptiläisillä hieroglyfeillä ilmaistuna WeBeN, joka hepreaksi kääntyy sanoiksi ”ja Poika”. Symbolien kielellä tämä viittaa ensimmäiseen vuoreen, joka nousee Alkuvedestä. Vuori on Poika, jonka otsaan Nooan Arkki törmää vedenpaisumus tarinassa.

 

Jumala Hu liitetään myös kaksikkoon Järki ja Valtuudet. Tämä kaksikko on egyptiläiseltä nimeltään Hu ja Sia, joissa Hu on Valtuudet ja SiA on Järki. SiA on erityisesti Järjen täydellistynyt muoto eli kaikkitietävyys. Jokainen voi omassa mielessään tehdä johtopäätöksiä Jeesukseen liitetyn nimen Hoosianna etymologiasta. Tutkitaan sanaa:

 

הושיעה נא = H + u/o + Sii + A (+ hiljainen H) + Naa.

 

Kun sanaa tarkastelee kirjain kerrallaan, voi välittömästi huomata sanan koostuvan kolmesta sanasta: Hu + SiA + Na. Näistä sanoista kaksi ensimmäistä ovat juuri esitellyt jumalat ja kolmas sana tarkoittaa verbiä rukoilla. Hoosianna todellinen merkitys jumalallisella lausunnalla on siis: Hu & SiA, rukoilen teitä. Tämän vuoksi jokaisella, joka on henkilökohtaisesti syönyt nämä kaksi jumalaa, on heidän ominaisuutensa käytännön tasolla.

 

Tutkitaan seuraavaksi Raamattua, jotta ymmärrys kirkastuisi lopullisesti. Otetaan käsittelyyn Johanneksen Evankeliumin viides luku.

 

 

Jumalan Pojan Valtuudet

”19 Jeesus vastasi juutalaisille näin: "Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika.”

 

Totisesti (eng. Truly) on hepreaksi ”Amen”. Usein Jeesus aloittaa puheensa ”Amen, Amen”, joka tarkoittaa, että hän ennen puhettaan todistaa Sanan todeksi kaksi kertaa. Nämä kaksi todistajaa ovat Isä ja Poika: Isä (= Henki, Tiedonpuu) ja Poika (= Elävä Henki, Elämänpuu). ”Amen” voidaan myös liittää egyptiläiseen jumalaan ”Amen/Amun”, joka on yksi kahdeksasta jumalasta ja neljästä voimasta, jotka ainoina konsepteina kuvaavat Tietoa eli Isää, jota ei mitenkään muuten voi kuvata. Tällöin ”Amen” tarkoittaa ”salattua ja piilossa olevaa”. Näin Jeesus viittaa puhuvansa vertauskuvien kautta useammalla kuin yhdellä tasolla. Toinen yhtä tunnettu viite on ”jolla on korvat, kuulkoon”, jolla viitataan Vesikasteen läpikäyneen ihmisen ”ymmärtäväisyyden korviin”. Tämäkin siis viittaa salaiseen opetukseen.

 

Poika on Elävä Isä ja siten sen on mahdotonta tehdä jotain muuta kuin mitä Isä on. Ja koska Isä on Tieto, niin Poika Elää Tiedon mukaan. Tätä täysin vastaava termi on ”Tao”, jossa Wu-Wei -periaatetta noudattava ihminen elää täysin Taon mukaan, ja siten mukaillen Tietoa etiikasta ja luonnonlaeista hän elää hyveellistä elämää koko maailmankaikkeuden hyväksi. ”näkee Isän tekevän” tarkoittaa sitä, että Pojan ylin intuition taso ”kolmas silmä” näkee maailman asiat sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat. Eli ilman henkilön omia uskomuksia, identiteettiä ja muita totuutta muuttavia seikkoja.

 

Egyptissä tämä silmä tunnettiin Horuksen toisena silmänä, jonka Hathor rakkauden jumalatar antaa syntyvälle Pojalle. Varhaisemmassa Egyptissä sama tarina kerrottiin eri termeillä. Siellä kerrottiin, että uudelleensyntyvä Poika saa ensimmäisen silmänsä Mekhwert nimiseltä Pyhältä Taivaan Lehmältä. Mekhwert nimi merkitsee Suurta Tulvaa. Myös näillä silmillä viitataan kasteissa vaiheisiin Vesi, ja Tuli. (The Ancient Egyptian Book of the Dead, 2011)

 

”20 Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte.”

 

Tässä viitataan konseptiin Daavidin Poika (Dawid = Beloved = Rakas, Rakastettu). Tämä symboli on todella laaja sen monine tasoineen, mutta erityisesti siitä tulee ymmärtää se, että on olemassa kolme kastetta, joissa tulee kolme rakkauden tasoa. Kaksi ensimmäistä ovat Armo ja Ankaruus, jotka saadaan Vesikasteessa (Armo ja Tieto) ja Tulikasteessa (Ankaruus ja Elämä). Egyptin faraot ja jumalat pitävät usein käsissään paimensauvaa ja ruoskaa = crook and flail), jotka niin ikään ovat symboleita Armolle ja Ankaruudelle. Viimeinen on Pyhän Hengen kaste eli kirkastuminen, jossa Isä Rakastaa Poikaansa kolmannen kerran, nyt kokonaisvaltaisesti. Tämä on Kaikkeuden suurin Voima ja siksi se varmasti Egyptissäkin kuvattiin Voimasauvalla.

 

Jokaisessa kastevaiheessa henkilö saa uutta Tietoa ja hänen kokonaiskuvansa Kaikkeudesta kirkastuu suoraan verrattuna hänen oman sielunsa kirkastumisen ja puhdistumisen kanssa. Tässä mainitut hämmästyttävät asiat ovat mm. kaikki tuntemamme mysteerit.

 

”21 Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo.”

 

Kuolleiden herättämisellä viitataan tässä Egyptin Du’at -konseptiin eli manalaan ja kuolleiden valtakuntaan. Kuolleiden valtakunta on se valtakunta, jossa ihmisen Sielu on. Ei pelkästään kuoleman jälkeen, vaan juuri tällä hetkellä. Jokainen Sielu on kuollut, jos se ei ole Elossa. Ja jokainen Sielu on kuollut, jos sitä ei ole herätetty. Ja jokaisen Sielun voi herättää Manalan Isä-jumala Osiris ja/tai Totuuden Tien läpi kulkenut Poika. Jokatapauksessa konkreettisesti Sielun herättää Tieto, joka vastaanotetaan Vesikasteessa.

 

Poika antaa Elämän Sielulle Ikuisen Lain mukaan, joka tuo meille jumalalliseen Armoon liittyvän ainoan ehdon: Sielun tulee olla hyvyyttä janoava ja totuutta etsivä. Tätä on vanhurskaus.

 

Du’at:n ymmärtäminen antaa meille mahdollisuuden ymmärtää myös muita Raamatun kohtia, kuten ”Anna kuolleiden haudata kuolleensa.” (Matteus 8:22, Luukas 9:60) Tässä Jeesus suoraan viittaa kuolleilla, ei kuolleisiin, vaan ns. tavallisiin maallistuneisiin ihmisiin, joiden Sielut ovat ”nukkuvia”, ”sokeita” ja ”kuolleita”. Tavallisista ihmisistä lähes poikkeuksetta jokainen on jollakin Du’at:n ahtaista porteista, halusivat he sitä tai eivät, tai tiesivät he siitä tai eivät. Tie läpi Du’at:n ja ahtaiden porttien vie kohti kuudetta tuntia (Book Of Gates) (myös esim. Luukas 23:44) eli Vesikastetta Isä-jumalan silmien eteen.

 

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, ettei tavallisilla ihmisillä todellisuudessa ole mitään muuta syntiä kuin Tietämättömyys. (Ks. kaikki itämaiset uskonnot) Tietämättömyytensä vuoksi he eivät ole niin suuressa vastuussa teoistansa kuin he, jotka tietävät. Siksi Jeesus sanoo ristiinnaulitsemisen aikana: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” (Esim. Luukas 23:34) Kun tietämättömyys alustavasti katoaa Vesikasteessa, vasta tuolloin ihminen on kykenevä erottamaan toisistaan hyvän ja pahan sekä väärän ja oikean tiedon.

 

”22 Isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle, 23 jotta kaikki kunnioittaisivat Poikaa niin kuin he kunnioittavat Isää. Se, joka ei kunnioita Poikaa, ei kunnioita myöskään Isää, joka on hänet lähettänyt.”

 

Tässä kohdassa Isä-Poika-teemaa selitetään pidemmälle. Koska Isä itsessään on Henki (tässä yhteydessä Isä-jumala Nun), ei sitä voi kuvata kuin neljällä termillä: alkuvesi, näkymätön/salattu voima, pimeys ja äärettömyys/ikuisuus (ks. myös egyptiläinen Ogdoadi eli jumal-kahdeksikko, johon myös em. aMeN kuuluu). Isä symbolina on siis itsessään vain Laki ja Järjestys (eli Luomisen Säännöt), johon kuuluvat Etiikka sekä Luonnonlait. Koska Isä on Laki eli Tieto, on Poika sen toteuttaja. Täten kaikki tuomiovalta on Pojalla eli hänellä, joka tuntee Lain. Kukaan ei voi kunnioittaa vain toista. Se on sama asia kuin, että sanoisi rakastavansa rauhaa ja Jumalaa, mutta samalla ryhtyisi sotaan ihmiskuntaa vastaan.

 

Raamatussa Isän symboleja ovat mm. valkoinen väri, kyyhkynen, korppikotka, Reed-kasvi, vesi, vedenpaisumus jne. Vastaavasti Pojan symboleja ovat mm. punainen väri, miekka, tulinen miekka, joka hakkaa kaikki pahat ajatukset pois, sekä mehiläiset, tuli, tuhoava tuli jne.

 

”24 "Totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään.”

 

Totisesti, totisesti – ks. kohta 5:19. Joka kuulee Jeesuksen sanat ja uskoo eli luottaa hänen lähettäjäänsä Isään eli Pyhään Henkeen, on jo saanut ikuisen elämän. Ikuista elämää ei kuitenkaan saada pelkästään uskomalla jotain, vaan Tie kulkee ensin Veden kautta Isän luokse ikuiseen Armoon ja sitten Tulikasteen läpi Pojan esimerkkiä mukaillen. Koska lause alkaa sanoilla totisesti eli Amen, se viittaa juuri tähän piilomerkitykseen ja siis siihen, että ihmisen ymmärtäväisyyden korvien tulee olla auenneet, jotta viesti menee perille.

 

Kuolemasta elämään siirtyminen tarkoittaa oman alitajuntansa vankina olevan eläimenkaltaisen ihmisen heräämistä Ikuiseen Tietoon Isästä ja Pojasta sekä sitä kautta heräämään totuuden mukaiseen elämään. Taolaisuudessa voidaan sanoa, että ihminen oppii elämään Taon mukaisesti. Tällöin elämä ei enää ole selviämistä ja jatkuvaa kilpailua tai taistelua kuten eläinmaailmassa, vaan se on iloista ja huoletonta. Se ettei ihminen joudu tuomittavaksi viittaa Egyptiläiseen Hall of Ma’At:iin, jossa kuolleen eli alitajuntansa vankina olevan ihmisen sydäntä puntaroidaan hyveiden sulkaa vastaan. Ma’At tarkoittaa suurin piirtein samaa asiaa kuin Tao ja Pyhä Henki.

 

25 Totisesti, totisesti: tulee aika -- ja se on jo nyt -- jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää,

 

Taas totisesti, totisesti – vrt. aiemmat kohdat. Tähän Raamatun kohtaan liittyy todella tärkeä Jeesuksen opetus. Tässä Jeesus puhuu tulevasta ajasta, jolloin tuomiot ottavat paikkansa ja kuolleet tulevat kuulemaan Jumalan Pojan äänen. Mutta huomaa nyt, että Jeesus itse sanoo sen suoraan: aika on jo nyt. Eli kenenkään ei kuulu jäädä odottamaan mitään ulkopuolista pelastajaa, vaan se aika on jo nyt. Jumalan Poika toimii meidän sisältä käsin, ei ulkoa käsin. Jokainen Jeesuksen asettamaa esimerkkiä seuraava ihminen voi kuolleesta olotilastaan huolimatta herätä ja tulla uudenlaiseen tilaan, jossa Jumalan Pojan äänen kuulee. Ja äänen kuulee heti, kun ymmärtäväisyyden korvat ovat auenneet. Kun ihmisen mieli on koeteltu tulessa kestäväksi, Poikaa ei enää pelkästään kuule, vaan kaiken myös näkee selvästi.

 

26 sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös Pojasta elämän lähteen.

 

Tässä kohdassa Isällä viitataan suoraan Pyhään Henkeen. Tulee siis ymmärtää, että Pyhä Henki on kaikkein ylin taho. Tämä ilmenee myös seuraavasta: ”Totisesti: Kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi, kaikki synnit ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin. Mutta jos joku herjaa Pyhää Henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin." (Markus 3:28-29) Nämä Jeesuksen sanat tarkoittavat heidän vastuutaan, jotka ovat Tiellä edenneet jo vaiheeseen, missä Pyhä Henki on tullut heille tutuksi. Eli tietämättömän tekemä synti ei koskaan ole anteeksiantamatonta, mutta Tietävän ihmisen laita on toinen.

 

Isä on siis Pyhän Hengen symbolina itse elämän lähde. Eli Pyhä Henki jakaantuu kahteen osaan: Tietoon ja Elämään. Tieto on muuttumaton ja ikuinen osa, sekä vastaavasti Elämä on jatkuvasti muuttuva ja väliaikainen osa. Näitä osia voi nimittää myös Totuuden Hengeksi ja Elämän Hengeksi. Tässä yhteydessä Elämän Henki on juuri tämä kyseinen elämän lähde. Samainen lähde ja hengen puolisko tunnetaan myös nimellä Elämän Pyörä sekä itämaisissa uskonnoissa nimellä Dharman Pyörä.

 

Tutkittavan lauseen toinen osa kertoo, että Isä on tehnyt Pojasta elämän lähteen, mikä tarkoittaa Pojan puhdistuneen ja kehittyneen Eläväksi Isäksi eli Eläväksi Jumalaksi.

 

Tieteellisesti ajateltuna Isä on Musta Aukko, joka sisältää näkymättömään, ikuiseen ja salattuun pisteeseen tallennettuna kaiken maailmankaikkeuden Tiedon. Vastaavasti tähden kaltainen Poika on kuin Isän toteuttaja ja luo Isästä käsin koko maailmankaikkeuden. Jokainen tähtitieteiden ja fysiikan tutkija pystyy vahvistamaan tämän faktan. Jos tiedemaailma olisi nimennyt tähden Pojaksi (vrt. englanniksi the Son / the Sun) ja Mustan Aukon Isäksi, olisi säästytty turhalta väittelyltä monta sataa vuotta.

 

27 Isä on myös antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on Ihmisen Poika.

 

Ihmisen Pojalla viitataan tässä ja muidenkin Raamatun profeettojen yhteydessä siihen, että ihminen on kokenut kaksi kastetta: Vesikasteen ja Tulikasteen. Mentaalinen maailmankuvan vedenpaisumus ja kuolemansyntien hiekan päälle rakennettujen uskomuskaupunkien tulikivipommitukset ovat auttaneen ennen eläimen tavalla käyttäytyneen ja sattumanvaraisuuteen ja kaaokseen uskoneen ihmisen täydelliseen transformaatioon Ihmisenkaltaiseksi Pojaksi. Peto ja Väärä Profeetta ovat kuolleet.

 

Kun Poika etenee Tiellä riittävän pitkälle, on hänen mahdollista toimia Isän käsinä ja kasvoina täällä maan päällä. Tällöin Pojalle on annettu Isän koko tuomiovalta sekä maan päällä että taivaissa.

 

28 Älkää ihmetelkö tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä.

 

Hauta on ihmisen kylmä kuori, joka kätkee sisäänsä eläimenkaltaisen ihmisen, joka alitajuntansa vankina voidaan kuvata kuolleeksi. Tässä puhutaan taas tulevasta ajasta, mutta älkää ihmetelkö sitä. Koska Isä on ikuinen, ei siinä ole aikaa. Todellisuudessa aika on ihmisten luoma sopimus, joka perustuu cesium-atomin värähtelyyn. Aika on luotu helpottamaan ihmisen elämän suunnittelua ja toteuttamista, ei ohjaamaan ihmistä kuten eläintä. Kun Ihmisen Poika tulee kirkastetuksi, hänen äänensä tulee kuulumaan ikuisesti, ja jossain vaiheessa jokainen Elämän Pyörään hukkunut olento tulee väkisinkin törmäämään häneen aina uudestaan ja uudestaan, kunnes aika on kypsy. Eli todellisuudessa kunnes tuo kyseinen ihminen on kypsä.

 

29 He nousevat haudoistaan -- hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen.

 

Kun ihminen herää ja nousee haudastaan, hän tekee sen oman mielensä salissa, jossa hänen tekoja ja sanoja verrataan hyveiden sulkaan. Hyveiden sulka on muuten esikuva latinalaisten aakkoste B kirjaimelle. Näinollen sulka voidaan lausua B tai hiljaisella alkuvokaalilla aB. Jos lausutaan hepreankielen kieliopin mukaisesti, aB muuttuu aV:ksi, joka tarkoittaa kirjaimellisesti sanaa Isä. Tämä on myös kiistaton todiste sen puolesta, että Hyveiden sulka on Isä itse (vrt. myös englanniksi Sulka = Feather ja Isä = Father ja vielä Vesi = Water).

 

Kun Ihmisen Sydän punnitaan, he - joiden tulos on tasapainossa ikuisen lain kanssa - pääsevät kirkastukseen ja vastaavasti he, joiden tulos ei ole tasapainossa, lähtevät uudelle kierrokselle tulikasteeseen. Ihmisten kannalta on erittäin tärkeää tietää ja ymmärtää, että he kulkevat tätä samaa Tietä paraikaa riippumatta siitä tietävätkö he sitä tai haluavatko he sitä.

 

Mitä siis tarkoittaa Jumalan Pojan valtuudet? Valtuudet tulevat kulkemalla Totuuden tien läpi ja syömällä 5 leipää ja 2 kalaa. Kun kahdesta kalasta tulee taas yksi, alkaa jumalainen Viini tehdä tehtävänsä. Tällöin Rakkaus täyttää Tulikasteessa hurjistuneen mielen ja Ihmisen Poika on valmis. Ihmisen Pojan Valtuuden tulevat hänelle siis avioliiton kautta. Tämä ei kuitenkaan ole fyysinen avioliitto, vaan hengellinen avioliitto, jossa ihmisen Sielu toimii morsiamena ja Pyhä Henki sulhasena. Kun tämän liiton Jumala yhdistää, on se ihminen ikuisesti kirottu, joka sen koittaa erottaa. Tällaiset ihmiset potkitaan pois Paratiisista eli Taivaiden Valtakunnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun liitto ottaa ensimmäisen kerran paikkansa, ei ihminen ole siihen vielä kokonaan valmis, ja pian hän huomaa olevansa keskellä Tulikastetta. Tulen tarkoitus on polttaa sielusta pois kaikki, joka ei ole sopusoinnussa jumalallisen järjestyksen kanssa. Kun tämä polttaminen on valmis ja ihminen on jo toisen kerran puhdistunut, syntyy sama mentaalinen avioliitto nyt toisen kerran - tällöin on kyseessä uusi liitto ja "pelastuminen" pysyvä, ja luonnollisesti siten myös Jumalan Pojan valtuudet ovat pysyvät.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).