Mitä on NLP?

NLP-kurssin ensimmäisellä oppitunnilla pohditaan mitä NLP on? Monet NLP:n harjoittajat sanovat, että tämä otsikko on kompakysymys – NLP:tä ei voi määritellä vain yhdeksi määritelmäksi, sillä se on kokonainen joukko erilaisia malleja, sovelluksia ja tekniikoita. Toisaalta jos kysytään joltain NLP:n ulkopuoliselta ihmiseltä, voisi hän antaa NLP:lle määritelmäksi vaikkapa: ”NLP on psykologian sovellus, joka ei ole jäykkää tiedettä, vaan siinä keskitytään asioihin, joilla saadaan aikaan nopeita tuloksia.

 

NLP:n kirjaimet tulevat sanoista:

Neuro = jolla viitataan mieleen ja neurologiaan sekä siihen, miten ajatellaan,

Lingvistinen = jolla viitataan käytettyyn kieleen sekä siihen, miten se vaikuttaa ihmisiin, ja

Programming = jolla viitataan kommunikoinnin ja käyttäytymisen taustalla oleviin tekojen ja ajatusten sarjoihin (kuin ohjelmia), joiden avulla tavoitellaan haluttuja asioita.

 

Mitä NLP:n kehittäjät ovat sanoneet siitä?

NLP on jonkun huippuosaajan (esim. Milton Ericksonin) tiedostumattoman osaamisen purkaminen algoritmien kautta tietoiseksi osaamiseksi, ja sitten tämän osaamisen ottamista omaan käyttöönsä tai muille opettamista. Richard Bandler

NLP on asenne ja joukko metodeja, jotka jättävät jälkeensä tekniikoita. Richard Bandler

NLP on kaikki mikä toimii. Robert Dilts

NLP on erinomaisuuden mallintamista. John Grinder

NLP on ihmisten kommunikoinnin systemaattinen tutkimus. Alix Von Uhde

Richardin ylempään lauseeseen viitaten voisi ajatella, että NLP on keino mallintaa ihmiskunnan parasta osaamista, oli tämä osaaminen sitten kenellä tahansa henkilöllä, ja sen ottamista omaan käyttöönsä, helpottamaan tai parantamaan omaa elämäänsä. Lyhyt esimerkki voisi olla, että jos henkilö kärsii käärmeiden pelosta, kannattaa hänen omaksua käärmeisiin liittyvä ”osaaminen” ja ajattelumalli henkilöltä, joka luontaisesti tulee toimeen käärmeiden kanssa. Ajatuksissa tämä voisi mennä vaikkapa siten, että ”pelkääjä” jää kiinni tunteeseensa ja vahvistaa sitä jatkuvasti kohdatessaan käärmeitä, ja pian tunteet ovat niin voimakkaita, ettei henkilö enää itse hallitse niitä. ”Osaajalla” puolestaan on käärmeisiin yhtä neutraali suhtautumistapa kuin vaikkapa maitopurkkiin, eli hänelle käärmeet aiheuttavat samat tunteet kuin maitopurkki.

NLP:n saama kritiikki koskee lähinnä siihen liitettyä ajattelutapaa ”meidän ei tarvitse ymmärtää syytä, jos voimme mallintaa sitä ja siksi saada aikaan hyviä tuloksia”. Tällainen ajattelutapa on tieteellinen katastrofi ja samalla tämä vastakkainasettelu NLP:n ja tieteellisen tutkimuksen kanssa paljastaa suoraan sen, miksi ”tavallinen” psykologia kehittyy niin hitaasti, kun vastaavasti NLP kehittyy nopeasti. Perinteinen tiede on hyvin hidas tapa edetä missä tahansa alalla ja minkä tahansa tutkimuksen parissa. Tieteellisesti NLP on edennyt jonkin verran psykologian saralla viime vuosikymmeninä ja sen yksittäisten tekniikoiden, kuten SWISH-tekniikan tehosta on jo runsasta tieteellistä näyttöä. Nyt viimeisten vuosien aikana NLP-tutkimus on alkanut siirtyä pois psykologiasta kohti taloustieteitä ja varsinkin markkinointia. Tämä on ihmiskunnan kannalta huolestuttavaa, sillä nämä tekniikat ja itsetuntemustyökalut ovat ensisijaisesti tarkoitettu juuri ihmiselle itselleen, sekä hänen itsensä ja muiden ihmisten hyvinvointiin – ei myyntiin ja markkinointiin.

NLP:n opiskelussa ihmisen oma vastuu korostuu, koska tarkkoja sääntöjä ei ole ja opitut asiat ovat hyvin usein todella voimakkaita. Monia NLP-tekniikoita voikin käyttää törkeästi oman edun tavoitteluun sekä muiden ihmisten tiedostumattomaan manipulointiin. Vastapainona NLP-tekniikoita ja osaamista voi käyttää itsetuntemukseen ja muiden ihmisten auttamiseen ja heidän jokapäiväisen elämänsä vapauttamiseen, helpottamiseen ja parantamiseen.

Henkiseen tiehen liittyen NLP keskittyy tietoisesti työskentelemään lähinnä muistin ja luovuuden kanssa, kun vastaavasti järjen ja tunteen tasoilla toimitaan vain juuri näiden toimivien tekniikoiden mukaan ilman, että edes pyrittäisi ymmärtämään todellisia syitä nykyhetken vääristyneen todellisuuden taustalla. Oman henkisen hyvinvoinnin kannalta NLP:n ohella on siis todella suotavaa opiskella myös tiedostumattoman mielen teoriaa, muistitekniikoita sekä järkiperäistä luovuutta.

Huomautetaan tähän esittelyosion lopuksi tärkeä asia: on suuri harha, että NLP:tä opiskellaan tullakseen terapeutiksi ja muiden ihmisten hoitajaksi, ei, NLP:tä opiskellaan ensiksi itseä varten ja vasta tämän jälkeen on mahdollisuus pohtia muita vaihtoehtoja.

 

NLP:n Pilarit (the pillars of NLP)

NLP:n yhteydessä puhutaan yleensä kuudesta pilarista, jotka ovat sen perusperiaatteita ja prinsiippejä.

1) Sinä – sinun emotionaalinen tasosi ja yleinen osaamistasosi

Sinä olet jokaisen NLP-prosessin tärkein tekijä. Tämä tuo sinulle suuren vastuun, sillä aivan kuten siveltimellä taidemaalari voi luoda upeaa jälkeä tai kelvotonta roskaa. Näin myös NLP:tä voi käyttää oikein tai väärin. Onnistuminen NLP:n parissa ja sen tekniikoiden kanssa on hyvin pitkälle kiinni siitä, kuinka tosissaan niitä on opiskellut ja harjoitellut. Mitä enemmän henkilö on itse kongruenssissa tekemänsä ja puhumansa kanssa, sen suurempi on hänen onnistumisprosenttinsa missä tahansa prosesseissa.

2) Perusolettamukset – NLP:n prinsiipit

NLP:n perusolettamukset ovat sen taustalla vaikuttavat uskomukset, jotka on kuin ehdollisesti hyväksyttävä, jotta NLP:tä voi harjoittaa.

3) Tunneyhteys – vuorovaikutuksen laatu

Tunneyhteys on kahden ihmisen keskinäisen vuorovaikutuksen laatu, johon vaikuttavat keskinäinen luottamus sekä vastauskyky. Hyvä tunneyhteys syntyy ymmärtämällä, miten jokainen ihminen on omassa maailmassaan ja tuossa kokemuksessaan käyttää tiettyjä aistikanavia ja muita hänelle ominaisia tyylejä. Hyvä tunneyhteys syventää kahden ihmisen vuorovaikutuksen hetkessä ja osapuolet tulevat vastaanottavaisemmiksi. Hyvän tunneyhteyden perusta on toisen ihmisen kunnioittaminen.

4) Tulokset – tiedä, mitä haluat

Eräs NLP:n perustaito on ymmärtää ja tietää mitä itse todella haluaa saada, sekä auttaa muita ymmärtämään ja tietämään, mitä he todella haluavat saada. NLP:ssä ajatellaan, että jokaista tekoa on edeltänyt jokin halu ja tahto, joka kyseisen teon on sitten laukaissut. Tämä tunnetaan myös syy-seuraus-suhteena. Tulosten saavuttamiseen liittyvät kolme elementtiä:

i) Nykyisen tilan tunteminen – missä nyt olet,

ii) Tavoitetilan tunteminen – missä haluat olla, ja

iii) Strategian suunnittelu – miten päästä siitä, missä nyt olet sinne, missä haluat olla, sekä omien resurssien käyttäminen tai uusien resurssien luominen.

5) Palaute – mistä tiedät, että olet saamassa sen, mitä haluat saada

Heti kun olet ymmärtänyt, mitä haluat saada, sinun tulee tarkkailla saamiasi tuloksia, jotta tiedät miten edetä. Tarkkaile esimerkiksi ovatko saamasi tulokset tarkkoja. Usein tämä tarkoittaa tarkkaan katsomista, kuuntelemista sekä sen tunnustelua mitä oikeasti tapahtuu. Anna huomiosi aisteillesi, sillä vain niiden kautta sinun on mahdollista tietää, etenetkö oikeaan suuntaan.

6) Henkinen joustavuus – jos se, mitä teet ei toimi, tee sitten jotain muuta

Mitä useampaa eri strategiaa ja resurssia käytät tavoitellessasi tavoitetilaa, sitä suurempi on onnistumisen todennäköisyys. Mitä enemmän onnistut luomaan ja hahmottamaan vaihtoehtoja eri tilanteisiin, sitä suurempi on onnistumisen todennäköisyys.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).