Neurologisten tasojen laajennos

Totuuden talon verkkosivustolla (sekä kirjassa Kaiken ja Ei-minkään Teoria) esitetty Kaiken ja Ei-minkään Teoria voidaan tulkita myös neurolingvistisen ohjelmoinnin (NLP:n) viitekehyksessä. Tällä tavalla saadaan luotua sanasto sekä selkeä reitti, joka ihmisen tulee mielessään kulkea kohti henkisen tien päämäärää, eli valaistumista. Aiemmin NLP:n yhteydessä on julkaistu malli nimeltä neurologiset tasot (myös loogiset tasot), jotka Robert Dilts esitteli jo parikymmentä vuotta sitten. Malli ei ole ollut kuitenkaan riittävä kuvaus ihmisen kaikista mielentasoista, ja siksi alullepantua tutkimusta on ollut hyvä jatkaa.

Kirjassa Kaiken ja Ei-minkään Teoria (2. painos) esitellään uusi NLP-malli nimeltä neurologisten tasojen laajennos. Kyseinen malli sisältää kaikki Diltsin neurologiset tasot sekä liittää niihin tarvittavat muut tasot, jotta ihmisen koko sielu ja hengellinen ulottuvuus saadaan kuvattua. Aivan kuten alkuperäisessä mallissa, myös tässä laajennetussa mallissa muutos ylemmällä tasolla vaikuttaa automaattisesti kaikkiin alempiin tasoihin. Toisaalta mallin mukaan, jos muutos ei tapahdu aina ylemmällä tasolla, tulevat ylemmät tasot luomaan alemmat tasot aina vain uudestaan ja uudestaan ”omaksi kuvakseen”, eikä ihminen tällöin voi saavuttaa lopullista valaistumista. Laajennetun mallin tasot ovat seuraavat:

Symbolit, metaforinen järjestelmä (Teoria, ”pysyvä totuus”)

Konteksti, (”muuttuva totuus”)

Lajittelujärjestelmä (tahto, metaohjelmat)

Strategiat (seitsemän sielun osaa, persoona)

Identiteetti

Arvot

Uskomukset

(Osaaminen)

Käyttäytyminen

Ympäristö

Neurologisten tasojen laajennoksessa taso ”osaaminen” on jätetty pois itse mallista, ja se on ulotettu koskettamaan koko ihmisenmielessä sijaitsevaa aluetta, joka alkaa symbolien metaforisesta järjestelmästä ja ulottuu aina alas käyttäytymisen tasolle asti. Mallin mukaan, kun ylimmältä tasolta tuleva tieto ja ymmärrys (esim. totuudesta) tulevat sellaisenaan läpi aina käyttäytymisen tasolle asti, voidaan tässä yhteydessä puhua optimaalisesta käyttäytymisestä ja osaamisesta, eli toteutuneesta Jumalan ja perimmäisen totuuden tahdosta.

Neurologisten tasojen laajennoksessa identiteetin jälkeen tulee taso strategiat, joka on jo entuudestaan tuttu NLP-termi, eikä sen määritelmää muuteta lainkaan. Toisaalta tässä mallissa strategiat yleistetään hieman, ja voidaankin puhua seitsemästä päästrategiasta, joita ihminen käyttää elämässään. Nämä päästrategiat ovat: tiedostumattoman mielen strategia, tunne-tason strategia, järjen-tason strategia, luovuuden strategia, muistin strategia, tietoisuuden strategia, sekä ihmisen oman tahdon ja koko persoonan strategia. Päästrategioista kaikkein voimakkain on tahdon ja persoonan strategia, joka myös itsessään muodostaa mallissa seuraavan ylemmän tason, eli ihmisen lajittelujärjestelmän (metaohjelmat). Myös tämä taso on NLP:ssä entuudestaan tuttu, mutta nyt tässä mallissa se löytää oman oikean paikkansa koko systeemiin nähden. Kyseessä on hyvin voimakas, ellei voimakkain, persoonallinen mielentaso.

Jos ihmisen metaohjelmia, eli hänen tahtoaan kuvataan persoonallisena, eli yksilön tapana lajitella asioita, on neurologisten tasojen laajennoksessa tämän yläpuolella kuvattu kontekstit (frames), vastaavasti ihmisryhmien tapa lajitella asioita yhdessä. Kontekstit ovat siis edelleen kyllä ihmisen tapa lajitella asioita, mutta ei enää persoonallisesti, vaan kollektiivisesti, osana ryhmää. (Jo pelkästään parisuhde on ryhmä, eikä enää yksilö.)

Mallin ylin taso on nimetty NLP-termillä metaforinen järjestelmä. Tällä tasolla ihminen toimii täysin symbolien kielen kautta. Jostain syystä sillä on kaikista suurin merkitys, millaisia symboleita, metaforia ja vertauskuvia ihminen käyttää omassa tietoisessa ja tiedostumattomassa viestinnässään. On myös hyvin merkittävää, että ”oikea symbolien järjestelmä” opetetaan kaikkien valtauskontojen pyhissä kirjoissa, jotka ovat kirjoitettu jo tuhansia vuosia sitten. Symbolisen, eli metaforisen järjestelmän asettaminen mallin huipulle selittää myös muun muassa sen miksi uskonnoista tunnetut henkilöt Jeesus Kristus ja Buddha puhuivat ihmisille käyttäen symboleita heijastaneita vertauskuvia. He puhuivat suoraan ihmisten mielensyvyyksiin. Myös NLP:ssä symbolien ja metaforien ylivertainen voima on huomattu jo monta kymmentä vuotta sitten. Kun metamallin syntymisen jälkeen mallinnettiin Milton Ericksonia (esim. Milton-malli), huomattiin hänen huippuosaamisen ja hänen asiakkaidensa paranemisen perustuvan Ericksonin ”omituiseen, väljään, hypnoottiseen kieleen, sekä erilaisiin vertauskuvallisiin ’kotitehtäviin’, joita hän antoi asiakkailleen”. Voisikin sanoa, että Erickson ”asensi” henkilön ajatukseen jonkin metaforisen siemenen, ja käski sitten ihmisen mennä ja toteuttaa tuo siemen omassa elämässään, eli elää se todeksi aina käyttäytymisen tasolla asti. Milton Erickson siis toimi juuri kuten tämä malli ennustaa ja osoittaa, hän jätti väliin kaikki muut mielen tasot, ja keskittyi toimimaan suoraan ylimmällä tasolla. Kaiken ja Ei-minkään Teorian -kirjan esipuheessakin sanotaan: ”Kaiken ja Ei-minkään Teorian pintapuolisen ymmärtämisen kannalta käytetyllä kielellä, numerojärjestelmällä tai edes tieteenlajilla ei ole merkitystä, mutta Teorian syvin ymmärtäminen on kuitenkin mahdollista vain ja ainoastaan juuri symbolien kielellä.

Kun NLP:n perusolettamuksissa todetaan, että ”ihmisen mielen kartta on eri kuin maasto, eli todellisuus”, viitataan tällä neurologisten tasojen laajennoksen tasoihin ”uskomukset” – ”kontekstit”. Toisin sanoen, jotta jokaisen ihmisen mielen kartta voi vääristyä, tulee hänen tietoisesti tai tiedostumattomasti muuttaa jotain näillä kyseisillä tasoilla, jotta ”perimmäinen totuus” ei säily koskemattomana. Huomautetaan tässä yhteydessä, että metamalli kuvaa suoraan näitä muutoksia, eli yleistyksiä, vääristyksiä ja poisjätettyjä asioita. Metamalli ei kuitenkaan selitä kaikkea, ja siksi Kaiken ja Ei-minkään Teoria -kirjassa on julkaistu myös metamallin laajennos, jossa esitellään 13 uutta kielellistä rakennetta aiempien 13 lisäksi. Jos mitkään näistä uusista tai vanhoista rakenteista eivät muuta ylimmältä tasolta tulevaa tietoa ja informaatiota, pysyy ”perimmäinen totuus” läpi ihmismielen muuttumattomana. Tämä muodostaa ristiriidan juuri mainitun NLP:n perusolettamuksen kanssa, jonka mukaan ”kartta on aina eri kuin maasto”.

Ristiriitaa hyväksikäyttäen saadaan muodostettua myös NLP:n kielellä määritelmä valaistumiselle:

”Henkilö, jonka kartta on sama kuin maasto, on valaistunut."

Vastaavasti henkilö, jonka kartta on eri kuin maasto, eli ihminen, joka noudattaa hänen omaa persoonallista lajittelujärjestelmäänsä ja muita mielentasoja, eikä perimmäistä totuutta, ei ole valaistunut. Kaikessa yksinkertaisuudessaan malli on tässä. Seuraava kysymys on luonnollisesti: kuka jaksaa nähdä sen vaivan, että opettelee, tutkii ja omaksuu "oikean symbolien kielen" pyhistä kirjoista. Tässä piileekin se valaistumisen hienous: kukaan ei voi ostaa itselleen "oikeaa ylintä tasoa", vaan se tulee kertakaikkiaan opetella itsenäisesti, suurella työllä ja vaivalla. Symboleita voi tietysti opettaa toiselle kuka tahansa, mutta se että niiden järjestys loksahtaa kohdilleen ja muodostaa koko mielen perustan, sitä ei voi tehdä kukaan muu kuin ihminen itse. Tämä oivallus voisi olla eräs todiste sen puolesta, miten ihminen voi solmia "Jumalan" kanssa vain henkilökohtaisen suhteen, ei esimerkiksi uskontokohtaista suhdetta.

Kun ihmisen mieli on valmisteltu oikein, eli strategiat eivät ole rajoittuneita identiteettitason uskomusten tai ihmisen oman tahdon (metaohjelmien) vuoksi, käy mieli hetkellisesti "nollassa" ja tyhjyydessä. Ainoa merkittävä mystinen kokemus valaistumiseen liittyen on se, että tässä "ei-minkään kokemisen" yhteydessä mieli saa tiedostumattoman ymmärryksen metaforisesta järjestelmästä ja symbolien kielestä. Ilman tätä tiedostumatonta ymmärrystä (joka on lähtöisin "Jumalasta", jos yhteyttä tietoiseen elämään haluaa siksi nimittää), koko metaforisen järjestelmän hahmottaminen ja varsinkin sen lopullinen "puhdistaminen" vaikuttaa olevan mahdotonta. Valaistuminen ei siis ole pysyvä tila, jos symbolien kielen ja metaforisen järjestelmän ymmärrys on vain tiedostumattomassa mielessä. Pysyvä valaistuminen saavutetaan vasta "suuren työn" kautta, kun ihminen muutaman vuoden ajan aktiivisesti tuo tätä tiedostumatonta ymmärrystä tietoisuuteen asti. Tämä tapahtuu luomalla uudestaan kaikki mielen strategiat sekä tietoisuudessa että tiedostumattomuudessa vielä viimeisen kerran. Jos tämä "luomistyö" tehdään oikein, tulee ymmärrys ylimmästä tasosta aina tietoiseen mieleen asti, ja näin ihminen valaistuu pysyvästi.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).