Vaikka Totuudentalon palvelu on yleisesti maksutonta ja kaikille suunnattua, on toiminnalle kuitenkin määritelty käyttöehdot, jotka turvaavat sekä toimijaa että palvelun käyttäjiä. Nämä käyttöehdot ovat voimassa Totuudentalon verkkosivuilla (houseoftruth.education) alkaen 14.9.2021.

 

1.0 Yleistä ehdoista ja palvelusta

Näitä ehtoja (jäljempänä ’Ehdot’) sovelletaan Totuudentalon toteuttamiin palveluihin (jäljempänä ’Palvelut’). Ehtoja sovelletaan Palvelun tuottajan ja palvelun käyttäjän (jäljempänä ’Käyttäjä’) väliseen suhteeseen siitä riippumatta, millä päätelaitteella tai missä tahansa muodossa Käyttäjä Palvelua käyttää. Käyttäjä hyväksyy näissä käyttöehdoissa mainitut Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä käyttämällä palvelua.

Palveluntarjoajan yhteystiedot ovat:

Totuudentalo | House of Truth | houseoftruth.education

Sähköposti: info|a|houseoftruth.education

Palvelun tuottajan Palvelu on Totuudentalon ylläpitämä verkkopalvelu (jäljempänä ’Verkkopalvelu’).

Totuudentalon oma Palvelu ja materiaalit ovat asetettu Public Domainiin (PD), eli niitä saa koko ihmiskunta käyttää vapaasti kaikkiin tarkoituksiin. Käyttäjän tulee kuitenkin omatoimisesti huomioida, että joihinkin materiaaleihin saattaa liittyä kolmansia osapuolia, ja näitä materiaaleja sitoo kunkin kolmannen osapuolen omat käyttöehdot.

Palvelun tuottaja ylläpitää Palvelua. Palvelun tuottaja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen Palvelun tuottamiseen, mutta se ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta, virheettömyyttä tai saatavuutta.

 

2.0 Verkkopalvelu

Verkkopalvelu sijaitsee osoitteessa: https://houseoftruth.education. Verkkopalvelun tarkoituksena on toimia yleisen hyvinvoinnin, henkisen ja hengellisen sekä tieteellisen ja taiteellisen tiedon opiskelu-, opettamis-, kohtaamis- ja tiedonjakamisalustana.

Verkkopalveluun voi liittyä myös erilaisia applikaatioita, sekä muita verkon, puhelimen, tablettien tai tietokoneiden kautta toimivia palveluita.

 

2.1 Rekisteröityminen ja käyttöoikeus

Verkkopalvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Rekisteröityminen kuitenkin mahdollistaa tiettyjen lisäpalveluiden käyttämisen, kuten verkkokampuksessa omien kurssien hallinnoinnin, sekä kursseista suoritustodistusten tulostamisen.

Rekisteröityminen on maksutonta.

Rekisteröityä voi kuka tahansa täysi-ikäinen (yli 18 vuotta vanha) luonnollinen henkilö, tai yli 15-vuotias henkilö huoltajan suostumuksesta. Rekisteröityä voi myös oikeushenkilö, kuten yritys tai yhteisö. Rekisteröitymisen yhteydessä ei tarvitse ilmoittaa omaa oikeaa nimeä. Palvelun tuottajalla on oikeus evätä rekisteröityminen.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta Verkkopalvelun käytöstä henkilökohtaisesti. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei tule luovuttaa kenellekään kolmannelle osapuolelle. Palvelun käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.

Palvelun tuottaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun tietosuojaperiaatteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjätiedot ovat luottamuksellisia, eikä Palvelun tuottaja luovuta tietoja eteenpäin, muutoin kuin laissa määrätyillä tavoilla.

 

2.2 Hinnat ja maksaminen

Verkkopalvelun käyttäminen on täysin maksutonta.

 

2.3 Käyttäjän vastuu ja velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Verkkopalvelua täysin omalla vastuullaan. Erityisesti nykyisiä ja entisiä mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä ohjeistetaan varovaisuuteen, sekä tarvittaessa kääntymään lääkärin puoleen.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Verkkopalvelua lain ja hyvän tavan sekä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä (lähettämättä ja välittämättä) Verkkopalvelussa materiaalia ja palveluja, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaisia sekä olemaan yllyttämättä tällaiseen toimintaan ja olla edistämättä kuvatun kaltaista toimintaa.

Verkkopalvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kuluista vastaa yksin Käyttäjä.

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta Verkkopalvelun käytöstä. Käyttäjä on vastuussa salasanansa salassapidosta. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee itsenäisesti ja välittömästi vaihtaa oma salasana. Tämä onnistuu kirjautumiskohdassa ohjeistetulla tavalla ”Käyttäjätunnus unohtunut?” ja ”Salasana unohtunut?”. Väärinkäytösten jatkuessa, tulee siitä ilmoittaa Palvelun tuottajalle.

Verkkopalvelussa esiintyvän Totuudentalon oman aineiston kopiointi, muokkaus sekä julkaisu kaupallisessa tarkoituksessa on sallittu, sillä Totuudentalon materiaalit ovat asetettu Public Domainiin.

Käyttäjä voi halutessaan viitata verkkosivuston sisältöön normaalien viittauskäytänteiden (esim. APA) mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista, vaikkakin hyvien tapojen ja universaalin etiikan mukaista.

Käyttäjä vastaa itse täysimääräisesti näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Verkkopalvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tuottajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Käyttäjä ei saa urkkia tai yrittää kerätä toisten Käyttäjien tietoja tai tuottamaa sisältöä, tai käyttää Verkkopalvelua automaattisilla apuvälineillä (kuten keräysbotit, robotit, hakuagentit tai keräimet).

 

2.4 Palvelun tuottajan oikeudet, vastuu ja rajaukset

Palvelun tuottaja tarjoaa Verkkopalvelun Käyttäjille palvelualustan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun tuottajalla on kuitenkin oikeus ottaa Verkkopalvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palvelun tuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Verkkopalvelusta tai lopettaa Verkkopalvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palvelun tuottaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Verkkopalvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Verkkopalvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palvelun tuottaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Verkkopalveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Verkkopalvelun välityksellä on saatavilla. Palvelun tuottaja ei myöskään vastaa Verkkopalvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille tahoille aiheuttamista vahingoista.

Palvelun tuottaja ei vastaa Verkkopalvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palvelun tuottajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palvelun tuottaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai kolmansien osapuolten tietosisällöstä.

Palvelun tuottajalla on oikeus poistaa Käyttäjä Verkkopalvelusta Käyttäjän toimiessa näiden Ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Verkkopalvelu on julkaistu Public Domainiin, mutta kolmansien osapuolten materiaalit saattavat olla suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Palvelun tuottaja rajaa vastuunsa ulkopuolelle myös vahingot, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä.

Palveluun kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta (mm. hakkerointi, palvelunestohyökkäykset, sekä kaikki muu epäilyttävä toiminta) ilmoitetaan viranomaisille.

  

3.0 Henkilötietojen käyttö

Palvelun tuottaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Palvelun tuottajan tietosuojaperiaatteen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

4.0 Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojaperiaatteessamme tarkemmin kuvatuin tavoin. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön keskeisenä tarkoituksena on Palvelun kehittäminen, Käyttäjän Palvelun käytöstä saaman kokemuksen parantaminen sekä Palvelun käytön tilastointi.

Hyväksymällä nämä ehdot Käyttäjä antaa Palvelun tuottajalle suostumuksen evästeiden ja muiden vastaavien Palvelun käyttöä seuraavien tekniikoiden käyttöön edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

 

5.0 Muuta

Palvelu sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Näihin kolmansien osapuolten palveluihin ja verkkosivuihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Ehdot muodostavat koko sopimuksen Käyttäjän ja Palvelun tuottajan välillä koskien Palvelun käyttöä ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset.

Jos jokin Ehtojen yksittäinen kohta todetaan pätemättömäksi, jäävät Ehtojen muut kohdat muuttumattomina voimaan.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näihin Ehtoihin perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksiaan millekään kolmannelle taholle.

Mikään näissä Ehdoissa ei estä Palvelun tuottajaa noudattamasta lakia tai viranomaisten määräyksiä.

Mikään näiden Ehtojen määräyksistä ei ole sopimus kolmannen osapuolen hyväksi. Palvelun tuottaja pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti ja kirjallisesti myönnetty Käyttäjälle.

Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, asetuksia ja viranomaisten määräyksiä.

 

6.0 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluun ja Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluin.

Mikäli sovintoon ei osapuolten kesken päästä, ratkaistaan erimielisyydet Oulun käräjäoikeudessa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).